موسیقی درمانگران خدمات لازم را در مراکز روان درمانی، کلینیک های بیماران سر پایی، مراکز سلامت ذهنی، مراکز ترک اعتیاد و الکل، خانه های آمادگی، اماکن عمومی، بیمارستان ها مدارس و مراکزی که امکانات دیگر را ارائه می کنند انجام می دهند، (سلامت و شادکامی، سال اول آبان 83).

 

اصول صدا و موسیقی درمانی :                                                                          

اصول زیادی در مورد صدا وموسیقی درمانی وجود دارد در اینجا این اصول را در چهار اصل خلاصه یا ادغام کرده تابه کاربرد آسان تر آنها پی برده شود. این چهار اصل ضروری ترین اصول برای شروع کار موسیقی درمانی می باشند.

اصل اول :                                                                                                

ارتعاش : در موسیقی درمانی، ارتعاش عبارت است از قابلیت نوسان یا بسامد صدا که باعث عکس العمل در بدن انسان می شود. هر سلولی در بدن یک تشدیدگر صداست، سلول هایی که تشکیل اعضای بدن را میدهند،و دستگاهایی که از این اعضاء تشکیل شده است،  بسامدهای مخصوص خود را دارند،  بسامدهایی که به راحتی در برابر آنها واکنش نشان می دهند . وقتی بیماری پیش می آیدعضو یا دستگاه مربوط از حد نوسان طبیعی خود خارج می شود.ازاین حالت نوسانات صدا می توان برای اثر گذاشتن روی عضو یا دستگاه نا متوازن استفاده کرد و آن را به حد طبیعی خود بازگرداند. این ارتعاشات عمومی می تواند هماهنگی لازم را به ناحیه یا نواحی بیمار باز گرداند.

اصل دوم :                                                                                               

ریتم : ریتم الگوی ضرب در موسیقی است، ریتم لازمه ی موسیقی است، بدون آن اصلاً موسیقی وجود ندارد.بدون ریتم که باعث حرکت ملودی است، هرگز نمی توانیم از  نت اول به دوم بگذریم تا حرکتی نباشد، ریتمی وجود ندارد و تا ریتمی نباشد موسیقی وجود ندارد. ریتم بازتاب ضربان زندگی است، ریتم های متفاوت روی سیستم هی فیزیولوژیکی و اندام های بدن به طریق مختلف اثر می گذارند. ازریتم های آلات مختلف موسیقی می توان برای اصلاح ریتم های اندام دستگاههای بدن استفاده نمود.

مطلب مشابه :  تصویر سازی برای رسیدن به هدف معجره می کند !!!

اصل سوم :                                                                                                 

تن وطنین یا رنگ صدا :                                                                                  

تن به زیر و بم صدااطلاق می شود. هر چند نوسانات صدا تندتر باشد، تن صدا زیر تر است. و هر چند نوسانات آرام تر باشد تن صدا بهتر است. تن های مختلف بر روی اندام های مختلف بدن اثر می گذارند.

طنین یا رنگ صدا، مشخصه ی خاصی از صداست که باعث تشخیص یک صدا از صدای دیگر و یا سازی ازساز دیگر می شود. اندام ها و دستگاهها ی بدن در برابر صداها و سازهای متفاوت واکنش نشان می دهند.

اصل چهارم :                                                                                               

صدا به عنوان انرژی :                                                                                     

صدا حالتی از انرژی و بدن انسان یک سیستم انرژی است، به همین دلیل، صدا این توانایی را دارد که روی الگوهای طبیعی انرژی بدن تاثیر گذارد. این بسامدها می توانند به صورت رنگ،الکترو مغناطیس وصور دیگر انرژی باشند .نوسانات می توانند به یکدیگر کمک کرده، مزاحم یکدیگر شوند، همدیگر را متوقف کرده یا تقویت کنند.