انواع واکنش های هیجانی:

واکنش های هیجانی از دو دیدگاه زیستی و شناختی قابل بررسی است. دیدگاه زیستی معمولا روی چند هیجان اصلی تاکید دارد که حداقل دو یا سه و حداکثر ده تا هستند . نانسی استین بر 4 هیجان شادی ، غم، خشم و ترس تاکید دارد، زیرا این هیجان ها واکنش به فعالیت های اساسی، چون موفقیت، شکست، ممانعت و  بلاتکلیفی  را منعکس می کنند. ایزارد[1]، ده هیجان را بر اساس نظریه هیجان های متمایز خود معرفی می کند که شامل خشم ، ترس، اندوه، شادی، نفرت، تعجب، شرم، گناه، علاقه و حقارت می باشد. دیدگاه شناختی قاطعانه تاکید دارد که انسان ها خیلی بیشتر از دو یا ده هیجان که دیدگاه زیستی معرفی می کند، تجربه می کنند . نظریه پردازان شناختی می گویند البته درست است که تعداد محدودی مدار عصبی، جلوه های صورت ، واکنش های بدنی(مثل واکنش های جنگ و گریز) وجود دارد، اما چند هیجان مختلف می توانند از یک واکنش زیستی ایجاد شوند. برای مثال یک پاسخ فیزیولوژیکی، مانند بالا رفتن سریع  فشار خون، می تواند مبنای زیستی خشم و حسادت یا رشک باشد. از طرفی چون در این دیدگاه موقعیت ها را می توان بسیار متفاوت تعبیر کرد و از آن جایی که هیجان ها از ترکیب ارزیابی شناختی، زبان ، دانش شخصی، تاریخچه، جامعه پذیری و انتظارات فرهنگی به وجود می آید، انسان ها تعداد زیادی هیجان را تجربه می کنند(ریو، ترجمه سید محمدی،1385).

[1] Ezard,k

مطلب مشابه :  شکاف دیجیتالی و فرصت ها و تهدیدهای آموزشی از دیدگاه روانشناختی