– فواید وکاربردهای مهارت زندگی

1 – نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده، همسر، فرزندان، دوستان، همکاران، فامیل وجامعه.

2- روابط لذت بخش ورشد دهنده با امکانات، تکنولوژی و محیط زندگی .

3- دفع فشارروانی ازطرف محیط‌های متفاوت .

4- سازگاری با مسائل اقتصادی ونیازهای معیشتی .

5- مدیریت خانواده وتربیت فرزندان .

6- تقویت اعتماد به نفس .

7- رشد وتقویت عواطف واحساسات خود ودیگران .

8- شناخت وکنترل هیجانات واحساسات خود ودیگران .

9- تقویت مهارت‌های ارتباطی .

10- تأمین سلامت جسمی وبهداشتی روانی .

11- رفع درگیری‌ها وتنش‌های درونی .

12- تأمین آرامش ولذت زندگی .

13- رشد شخصی ، خود شکوفایی ، بالندگی ، خوشبختی وشادابی .

هدف از آموزش مهارت‌های زندگی ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش وسپس با دیگران ومحیطی است که در آن زندگی می‌کند . این مهارت‌ها به ما می آموزد که در طول زندگی به ویژه در موقعیت‌های پر خطر چگونه عاقلانه وصحیح رفتار کنیم(کچوئیان ،1390).

آموزش مهارت‌های زندگی توانایی افراد را در درک شایستگی، اعتماد به نفس و عزت نفس افزایش داده ونیز نقش مهمی در پیشرفت سلامت روان دارد. با پیشرفت سطحی از سلامت روان انگیزه مواظبت از خود ودیگران افزایش یافته واز عواملی که سلامت را به مخاطره انداخته و مشکل ایجاد می کنند جلوگیری می کند. در حقیقت مهارت‌های زندگی ، آموزش‌هایی هستند برای زندگی بهتر وکاهش دادن مشکلات وبه دست آوردن شادی در زندگی ومیسر کردن سلامت روانی وجسمی فرد(گل محمد نژاد بهرامی و ملاجباری،2013).

2-1-9- اهداف مهارت‌های زندگی

  • تقویت اعتماد به نفس .
  • تقویت روحیه‌ی مشارکت وهمکاری .
  • رشد وتقویت عواطف انسانی .
  • ایجاد روحیه‌ی مقاومت در برابرتبلیغات مسموم .
  • کمک به شناسایی وبیان احساسات .
  • تأمین سلامت مهارت‌های ارتباطی .
  • ساختن یک شهروند متعادل ومقبول اجتماع .
  • تقویت روحیه‌ی همزیستی مسالمت آمیز.
  • ارتقاء سازگاری فرد با دیگران ومحیط زندگیش(دولتیاری ،1392).
مطلب مشابه :  تقویت سلامت جسمانی، روحی و روانی

در ادامه به مهارت‌های زندگی به طور مفصل پرداخته شده است.