بررسی سوالات آمار کنکور ریاضی

 

 

سوالات آمار کنکور در مورد مدل سازی ریاضی پدیده های قابل مشاهده است ، با استفاده از مدل های تصادفی و در مورد تجزیه و تحلیل داده ها: برآورد پارامترهای مدل ها و فرضیه های آزمایش در این یادداشت ها ، ما تخمین های مختلفی را مطالعه می کنیم و روشهای آزمایش. در سوالات آمار کنکور خصوصیات نظری آنها را در نظر می گیریم و بررسی می کنیم مفاهیم مختلف بهینه سازی داده ها از اندازه گیری ها (مشاهدات) x1 ، تشکیل شده است. . . ، xn ، که مورد توجه قرار می گیرند به عنوان تحقق متغیرهای تصادفی X1 ،. . . ، Xn در بیشتر یادداشت ها ، Xi دارای ارزش واقعی هستند: Xi 2 R (برای i = 1 ،.. ، n) ، اگرچه برخی از آنها را نیز در نظر خواهیم گرفت برنامه های افزودنی برای مشاهدات ارزشمند بردار. مجموعه مشاهدات با X = {X1 ، مشخص می شود. . . ، Xn}.  توزیع X ، نشان داده شده توسط IP ، به طور کلی ناشناخته است. یک مدل آماری است مجموعه ای از فرضیات در مورد این توزیع ناشناخته. ما معمولاً فرض خواهیم کرد که مشاهدات X1 ،. . . ، Xn مستقل هستند و به طور یکسان توزیع شده است.

در سوالات آمار کنکور برای فرمول بندی متفاوت ، X1 ،. . . ، Xn هستند. کپی از برخی متغیرهای تصادفی جمعیت ، که ما آن را با X نشان می دهیم. توزیع مشترک ، یعنی: توزیع X ، با P. For مشخص می شود X 2 R ، عملکرد توزیع X به صورت زیر نوشته شده است ( F (·) = P (X. به یاد بیاورید که عملکرد توزیع F توزیع P را تعیین می کند (و بالعکس) فرضیات بیشتر مدل و سپس مربوط به مدل سازی P. ما چنین می نویسیم یک مدل به عنوان P 2 P ، که در آن P مجموعه معینی از احتمالات است ، اصطلاحاً کلاس مدل. همانطور که در فصل قبل مشاهده کردیم ، محدود کردن توجه می تواند مفید باشد به مجموعه ای از آمار که برخی از خواص مطلوب را برآورده می کند. ما خود را به برآوردگرهای بی طرف محدود کردیم. در این فصل ، معادل سازی مفهوم اصلی خواهد بود. آمار دو شاخه اصلی دارد: توصیفی و استنباطی. توصیفی آمار برای بیان چیزی در مورد مجموعه ای از اطلاعات استفاده شده است فقط جمع شده از آمار استنباطی برای پیش بینی یا مقایسه استفاده می شود در مورد یک گروه بزرگتر یک جمعیت با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در مورد تعداد کمی بخشی از آن جمعیت.

بنابراین ، سوالات آمار کنکور استنباطی شامل تعمیم فراتر از آن است داده ها ، کاری است که آمار توصیفی انجام نمی دهد. گاهی اوقات تمایزهای دیگری بین انواع داده ها ایجاد می شود. داده های گسسته اعداد کامل هستند و معمولاً تعداد اشیا هستند. برای به عنوان مثال ، یک مطالعه ممکن است تعداد حیوانات خانگی را که خانواده های مختلف دارند ، محاسبه کند. آی تی منطقی نیست که نصف ماهی قرمز داشته باشید ، درست است؟ داده های اندازه گیری شده ، در مقابل داده های گسسته ، مداوم هستند و بنابراین ممکن است هر ارزش واقعی به خود بگیرد (به عنوان مثال ، مقدار زمانی که یک گروه از کودکان دارند صرف تماشای تلویزیون داده ها اندازه گیری می شود ، زیرا آنها می توانند تماشا کنند به هر تعداد ساعت ، حتی اگر عادت تماشای آنها نیز باشد چند برابر ۳۰ دقیقه ای داده های عددی اعداد هستند. داده های طبقه بندی دارای برچسب به عنوان کلمات هستند. به عنوان مثال ، لیستی از محصولات خریداری شده توسط خانواده های مختلف در یک فروشگاه مواد غذایی دسته بندی خواهد بود.