ویژگیهای آئین نامه مناسب آموزشی (اجرایی) :

1-مواد آن با اهداف کلی آموزش و پرورشو اهداف هر یک از دوره های تحصیلی هماهنگی داشته باشد.

2-در تنظیم آن، اصول آموزش و پرورش هر دوره تحصیلی، مورد توجه قرار گرفته باشد.

3-در مفاد آئین نامه به مراحل رشد کودکان، نوجوانان و جوانان و ابعاد رشد آنان توجه شده باشد.

4-از جامعیت لازم برخور دار باشد و موارد متعدد مربوط به امور اجرایی مدارس در آن مطرح شده باشد.

5-با مواد قانون اساسی و قوانین عادی آموزش و پرورش مغایرت نداشته باشد، و اجرای این قوانین را تسهیل کند.

6-سیاست های کلی آموزش و پرورش به ویژه سیاست های حاکم بربرنامه های توسعه و برنامه های درسی هنگام تنظیم آن مورد توجه قرار گیرد.

7-فصلها و مواد آن در مراجع ذی ربط به وسیله کارشناسان و دیگر دست اندرکاران آگاه به تعلیم و تربیت مقررات آموزشی تهیه شود.

8-در تهیه و تنظیم مواد آن از نتایج ارزشیابیها و تحقیقات مختلف استفاده شود و مستند های هر ماده مشخص شود.

9-هماهنگی لازم با مراجع ذی ربط در تهیه و اجرا و تصویب انجام گیرد و از این طریق باور تصویب کنندگان و مجریان به ضرورت اجرای آن تقویت گردد.

10-مواد آن با هم هماهنگی و همخوانی داشته با شد.

11-مفاد هر یک از مواد آن رسا و قابل فهم باشد.

12-نکات دستوری در آن کاملا”رعایت شده باشد.

13-در تنظیم آن به، آئین نامه های قبلی و موارد قوت و ضعف آنها توجه شود و وجوه مشترک و ممیز آن مشخص گردد.

14-در تنظیم آن، شرایط اجرایی مواد آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

مطلب مشابه :  تقویت سلامت جسمانی، روحی و روانی

15-بستر لازم برای اجرای مطلوب آن فراهم گردد ودر این زمینه اقدامهای زیر انجام گیرد.

-از رسانه های جمعی برای آگاه ساختن مردم استفاده شود.

-مفاد آن در مجله های مدیریت آموزشی و مجله های مرتبط با آموزش و پرورش بحث و بررسی شود.

-مدیران، معاونان و معلمان و سایر کارکنان مدارس با مواد آئین نامه دوره های آموزشی توجیهی به خوبی آشنا شوند.

-در شورای عمومی مدارس مورد بحث قرار گیرد.

-به منظور گسترش فرهنگ اعتقاد به مقررات و بهره وری صحیح و به جا از مقررات مدرسه،بین کارشناسان و مدیران مدارس گفت و شنود علمی انجام گیرد.

16-شرایط سنی، جنسیت، مناطق جغرافیایی (شهری،روستایی و عشایری) در تنظیم مفاد آن مورد توجه قرار گیرد.

17-مواد آئین نامه برای حل مسائل و مشکلات کارکنان مدارس،دانش آموزان و خانواده ها تنظیم گردد.

18-به منظور پاسخگویی به انتظارات مردم و جامعه از مدارس تدوین و طراحی شود.

19-در تنظیم آن تمام مراحل عملی و اجرایی توضیح داده شود، و حالت عملیاتی پیدا کند تا بتواند راهنمای عمل مدیران و سایرین باشد و در نتیجه مدیران درک واحدی از مفاد آن داشته باشند.

20-قبل از اجرای سراسری به صورت آزمایشی در چند مدرسه اجرا شود و بر اساس بررسی های انجام شده به تناسب نیاز و شرایط در مواد آن تجدید نظر به عمل آید و از تغییرات مداوم و سلیقه ای خود داری و به دوام و پایداری آن در فرایند اجرا توجه شود.

21-آئین نامه های جدا گانه به تناسب ویژگی ها و اهداف هر دوره تحصیلی و نیاز کارکنان  در هر دوره تدوین شود و هماهنگی لازم بین آنان برقرار شود.(صافی،1379)

مطلب مشابه :  8 ابزار مهم ارزشیابی توصیفی