بیست و دو ویژگی آئین نامه مناسب آموزشی (اجرایی)

ویژگیهای آئین نامه مناسب آموزشی (اجرایی) :

1-مواد اون با اهداف کلی آموزش و پرورشو اهداف هر کدوم از دوره های تحصیلی هماهنگی داشته باشه.

2-در تنظیم اون، اصول آموزش و پرورش هر دوره تحصیلی، روش زوم شده باشه.

3-در مفاد آئین نامه به مراحل رشد کودکان، نوجوانان و جوانان و ابعاد رشد اونا توجه شده باشه.

4-از جامعیت لازم برخور دار باشه و موارد زیاد مربوط به امور اجرایی مدارس در اون مطرح شده باشه.

5-با مواد قانون اساسی و قوانین عادی آموزش و پرورش مغایرت نداشته باشه، و اجرای این قوانین رو آسون کنه.

6-سیاستای کلی آموزش و پرورش به خاص سیاستای حاکم بربرنامهای پیشرفت و برنامه های درسی هنگام تنظیم اون روش زوم بشه.

7-فصلها و مواد اون در مراجع ذی ربط به وسیله کارشناسان و دیگه دست اندرکاران آگاه به تعلیم و تربیت مقررات آموزشی جفت و جور شه.

8-در جفت و جور و تنظیم مواد اون از یافته های ارزشیابیها و تحقیقات جور واجور به کار گیری شه و مستندای هر ماده مشخص شه.

9-هماهنگی لازم با مراجع ذی ربط در جفت و جور و اجرا و تصویب انجام گیرد و از این روش باور تصویب کنندگان و مجریان به ضرورت اجرای اون تقویت شه.

10-مواد اون با هم هماهنگی و همخوانی داشته با شد.

11-مفاد هر کدوم از مواد اون رسا و قابل فهم باشه.

12-نکات دستوری در اون به طور کامل”رعایت شده باشه.

13-در تنظیم اون به، آئین اسمای قبلی و موارد قوت و ضعف اونا توجه شه و صورت ها مشترک و ممیز اون مشخص شه.

14-در تنظیم اون، شرایط اجرایی مواد اون هم روش زوم بشه.

15-بستر لازم واسه اجرای مطلوب اون جفت و جور شه ودر این زمینه اقدامهای پایین انجام گیرد.

-از رسانه های جمعی واسه آگاه ساختن مردم به کار گیری شه.

-مفاد اون در مجله های مدیریت آموزشی و مجله های مربوط به آموزش و پرورش بحث و بررسی شه.

-مدیران، معاونان و معلمان و بقیه کارکنان مدارس با مواد آئین نامه دوره های آموزشی توجیهی خوب آشنا شن.

-در شورای عمومی مدارس مورد بحث قرار گیرد.

-به خاطر گسترش فرهنگ باور به مقررات و بهره وری درست و به جا از مقررات مدرسه،بین کارشناسان و مدیران مدارس گفت و شنود علمی انجام گیرد.

16-شرایط سنی، جنسیت، مناطق جغرافیایی (شهری،دهاتی و عشایری) در تنظیم مفاد اون روش زوم بشه.

17-مواد آئین نامه واسه حل مسائل و مشکلات کارکنان مدارس،علم آموزان و خونواده ها تنظیم شه.

18-به خاطر پاسخگویی به انتظارات مردم و جامعه از مدارس جفت و جور و طراحی شه.

19-در تنظیم اون تموم مراحل عملی و اجرایی توضیح داده شه، و حالت عملیاتی پیدا کنه تا بتونه راهنمای عمل مدیران و بقیه باشه و در نتیجه مدیران درک واحدی از مفاد اون داشته باشن.

20-قبل از اجرای سراسری به شکل آزمایشی در چند مدرسه اجرا شه و طبق بررسیای انجام شده به تناسب نیاز و شرایط در مواد اون تجدید توجه به عمل آید و از تغییرات همیشگی و سلیقه ای خود داری و به دووم و پایداری اون در روند اجرا توجه شه.

21-آئین اسمای جدا گانه به تناسب ویژگیا و اهداف هر دوره تحصیلی و نیاز کارکنان  در هر دوره جفت و جور شه و هماهنگی لازم بین اونا برقرار شه.(صافی،1379)