اتاق پایاپای

بند اول : تعریف اتاق پایاپای

اتاق پایاپای ,واحد سازمانی است که در قالب شرکت تشکیل ,تاسیس و بخش الحاقی به بورس های ارائه کننده ی آتی ها می باشد .[1]ضمنا در تعریف اتاق پایاپای می توان گفت بخشی از تشکیلات  اداری سازمان کارگزاران بورس کالا است که وظیفه تسویه و پایاپای کردن قراردادهای معامله شده در تالار معاملات  بورس را برعهده دارد که در این آئین نامه به اختصار “اتاق” نامیده می شود.[2]

الف :اتاق پایاپای در اصطلاح حقوقی

  • از نظر حقوقی , اتاق پایاپای ضامنی است که ضمانت او مفید نقل ذمه است و با عمل خود مضمون عنه را بری و تعهدات طرفین قرارداد آتی را بر عهده می گیرد [3]لازم به ذکر است هدف ضامن در ضمانت نقل ذمه ازضمانت ارفاق به بدهکارودستگیری ازاوست وسودجویی مطرح نمی باشداین تعبیر ازضمان باحقوق مذهبی سازگاروفقه امامیه نیز این مفهوم راپذیرفته است ودراین فقه اعتقاد براین است که دراثرضمان وبه پیروی ازقصدمشترک طرفین ذمه مدیون بری وضامن بجای اومتعهد گردد.[4]از طرفی هم میتوان گفت  واحدی در شرکت سپردهگذاری است که بر اساس این دستورالعمل، وظیفه تسویه و پایاپای قراردادهای آتی را بر عهده دارد؛ لازم به ذکر است اتاق پایاپای بعنوان بازوی مالی بورس و محلی برای تسویه معاملات می باشد . اتاق پایاپای ضمن تسویه معاملات ، ثبت و ضبط معاملات کلیه خریداران و فروشندگان را نیز بعهده دارد . چنانچه عضوی از اجرای تعهدات مالی خود نکـول نمایـد ، مداخلـه نمـوده و از یکپـارچگی معاملات بازار حمایت می نماید به همین دلیل با توجه به وجود مقررات در بـورس کـالای ایـران از آغاز فعالیت خود تا کنون حق هیچ یک از مشتریان در قراردادها تضییع نگردیده اسـت ، زیـرا اتـاق پایاپـای ضـمانت مـالی کلیـه قراردادها را بعهده دارد .[5]
مطلب مشابه :  اصول ساده موفقیت

گفتار سوم : سازمان تجارت جهانی و ارکان سازمان

سازمان جهانی تجارت برای دستیابی به موافقتنامههای مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره میبرد. این ارکان عبارتند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

1 : کنفرانس وزیران : کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را در بر میگیرد. کنفرانس وزیران معمولااز وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یکبار برگزار میشود.

2 : شورای عمومی : شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران عالیترین رکن تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی محسوب میشود، عهده دار امور جاری و موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان است.

3 : رکن حل اختلاف : ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف  مصالح وی نقض نموده است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه میدهد.

4 : رکن بررسی خط مشی تجاری : شورای عمومی، همچنین میتواند به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدید نظر در سیاستهای تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری میپردازد[6]

5 : شوراها : شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل میشوند.

6 : دبیرخانه :  دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری است.

مطلب مشابه :  تفاوت افسردگی کودکان و بزرگسالان

7 : نشستهای غیر رسمی : اگرچه نشستهای غیر رسمی در قالب نمودار تشکیالتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان براساس اجماع آراء صورت میگیرد شکی نیست که دستیابی به این امر بدون رایزنیهای قبلی بین اعضاء امکانپذیر نخواهد بود. برهمین اساس مشورتهای غیررسمی در اشکال مختلف حتی در سطح رؤسای هیأتهای نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا میکند و لازمه  نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب میشود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضاء با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حائز اهمیت است

: حسین زاده , جواد , بررسی حقوقی ساختار و اعتبار قرارداد آتی یکسان , 1391,ش80,مجله حقوقی دادگستری , ص172[1]

: ماده 1 آئین نامه اتاق پایاپای [2]

: حسین زاده , همان منبع , ص172[3]

: محقق داماد , مصطفی , ضمان عقدی ضم ذمه است یا نقل ذمه ؟ 1366, شماره 11 و 12, فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی , ص121[4]

: رضایی , احمد , سوالات اساسی درباره معاملات آتی , 1386,انتشارات وزرات بورس , ص19[5]

[6] : Gohn s .hodgson and mark g.herander .international economic relations (new jersey : perntic .hall inc .1983)p: 183