تعریف بهزیستی

سازه ی  بهزیستی معمولاً با عنوان بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی ذهنی موردبررسی قرار می گیرد (حجازی و همکاران، 1392). بهزیستی ذهنی یعنی ارزشیابی زندگی برحسب رضایت و تعادل داشتن بین حالات عاطفی مثبت و منفی. مدلی سه مؤلفه ای (و در بعضی موارد با مشترک دونستن دو مؤلفه عاطفی، مدل دومؤلفه ای) واسه معنی بهزیستی پیشنهادشدهه که یعنی: 1) عاطفه مثبت، 2) عاطفه منفی، 3) مؤلفه شناختی رضایت از زندگی (داینر 2000، به نقل از سلطانی زاده، ملک پور و نشاط دوست، 1391).

بهزیستی ذهنی شامل اصول مهمیه که بر همه ابعاد رفتار آدم و پیشرفت اون (شامل سلامت فیزیکی و روانی، پیشرفت مهارتی و آموزشی، صلاحیت اجتماعی و ایجاد روابط مثبت اجتماعی) تأثیرمی گذارد (برجز، نیآجی و زاف، 2002؛ به نقل از پیوسته گر، دستجردی و دهشیری، 1389).

 

ابعاد جور واجور بهزیستی از نظر ریف

باید گفت که بهزیستی مفهومی ذهنی و چندبعدیه که دارای فرضیه های زیادیه وعوامل بسیاری در تأمین بهزیستی افراد با یکدیگر تعامل دارن. در این جا به دلیل این که مدل بهزیستی ریف، مدلی کامل و شامل ی  متغیرهای تحقیق حاضره، موردبررسی قرارمی گیرد.

مدل ریف شش بعد کارکرد روان شناسی مثبت که بهزیستی رو محاصره کرده ان، در برمی گیرد. این شش بعد عبارت ان از:

  • خودمون پذیری، که شامل آزمایش مثبت فرد از خودش و گذشته اش است. (این بعد به دلیل آزمایش فرد از خودش، می تونه با فکر که یکی از متغیرهای تحقیق حاضره، در رابطه باشه)
  • روابط مثبت با بقیه، اشاره به داشتن روابط جایزه دهنده با بقیه و کیفیت این رابطه داره. (این بعد با رابطه ی بین والدین و فرزندان و اختلاف والد – بچه که یکی از متغیرهای تحقیق حاضره، ربط داره)
  • استقلال، که به عنوان احساس اختیار تعریف شده. این تعریف به شکل ساده به استقلال و توانایی تنظیم رفتارها، اشاره داره.
  • تسلط بر محیط، که اشاره به ظرفیت مدیریت مؤثر زندگی و دنیای دور و بر داره.
  • هدف در زندگی، که به عنوان این باور که زندگی فرد هدف دار و بامعناست، تعریف شده.
  • رشد شخصی، به معنی رشد توانایی های باالقوه و بالفعل ساختن اون هاست(علیزاده، 1392).
مطلب مشابه :  تالش تو یه نگاه

 

.affective component

[2].cognitive component

[3].Bridges. L, Margie. N&  Zaff. J