دانلود پایان نامه

أنه یودی بذلک دین احدمن معتقدیه أویقضی حاجه من حوائج اخیه وربّمایدّعی أنه سخرطایفه من الجنه و وقی نفسه أوغیره بهذه الجنه أفتری علی الله أم به جنه .
(26)ادامه‌پی‌نویس‌شماره1ص133: قبیحه مخترعه ایشان واعنال ردیّه شنیعه‌ایشان‌ونظر نمی‌نمایند که ایشان لااله الا الله گفتن را ازبرای خود مزمارگردانیده اند،یعنی سازی برای خودساخته اندوبا ابیات واشعار مانند کنیزان خوانندگی می‌کنند واشعار را با اوراد ترکیب می‌نمایند ورقص می‌کنند مانند خرس که درکوه به رقص درمی‌آید.وآیه یعنی اینکه هرکس دراین دنیا نابینا باشد دلش ازشناختن طریق صواب،پس او درآخرت دردیدن راه نجات ودریافتن درجات عالیه جنات کورخواهد بود”.
پیوست ها

پیوست1،رساله اعتقادیه،نسخه شماره(14743)کتابخانه مجلس شورای اسلامی،برگ12.

پیوست2،رساله ردّصوفیه،نسخه شماره(5468)کتابخانه مجلس شورای اسلامی،برگ29.

پیوست3،رساله رجم الشیاطین،نسخه شماره(15548)کتابخانه مجلس شورای اسلامی،برگ5.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعامام زمان

دیدگاهتان را بنویسید