دانلود پایان نامه

عموماً به ایجاد شهرکهای کم جمعیت منجر شده و در جهت راکندگی بیشتر توسعه شهری در محدوده بوده است.
 عدم وجود طرحهای توسعه یکپارچه در سطوح فرادست: و به دالیل مشکالت یشروی برنامهریزان کشور در طوم دهههای گذشته فرصت تهیه طرحهای توسعه یکیارچه برای کل کشور نبوده و طرحهای توسعه اقتصادی منشرهای انجام شده نظیر طرح مجموعه شهری تهران با توجه به نتایجی که یش روی ماست؛ از سیاستهای توزیی سنجیده جمعیت و کارایی الزم برخوردار نبوده است.
-۳-۱۰-۴ نقاط قوت، ضعف فرصتها و تهدیدهای زیست محیطی
-۱-۳-۱۰-۴ نقاط قوت توسعه زیستمحیطی
• وجود منابع آب در محدوده: چاههای عمیق و نیمه عمیق و قنوات و چشمهها و رودخانههایی چون کرج، جاجرود و رودشور منابی آبهای محدوده مورد مشالعه را تشکیل میدهند.
-۲-۳-۱۰-۴ نقاط ضعف توسعه زیستمحیطی
 منابع آلودهکننده آب و هوا: نیروگاهها، شهرکها، مناطق و نواحی صنعتی و کارگاهها در محدوده جزء منابی عمده آلوده کننده آب و هوا هستند.
 آلودگی خاک: کاربرد سموم دفی آفات نباتی و استداده فراوان از آفتکشها و انواع کودهای شیمیایی و مواد شیمیایی کلره و زبالههای شهری در آلودگی خاک محدوده مؤ رند.
 آسیبدیدگی پوشش گیاهی مراتع: به دلیل چرای بیش از ظرفیت مراتی، وشش گیاهی مراتی
در محدوده به شدت آسی دیده و گسترش دامداری به شیوه نیمه عشایری در حد باالتر از و عیت کنونی امکان ذیر نمیباشد.

دیدگاهتان را بنویسید