دیمتل

فوت وفن DEMATEL مخفف عبارت Decision Making Trial And Evaluation است. فوت وفن دیمتل به وسیله Fonetla و Gabus به سال 1971 ارائه شد. فوت وفن دیمتل که از شکل های جور واجور روش های تصمیم گیری طبق مقایسه های زوجیه، با بهره مندی از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یه سیستم و ساختاردهی نظام مند به اونا با به کار گیری اصول نظریه گراف ها، ساختاری مجموعه مراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تاثیر و تاثر دوطرفه ارائه می دهد، بگونه ای که شدت اثر روابط نامبرده رو به شکل امتیاز عددی مشخص می کنه. روش دیمتل جهت شناسایی و بررسی رابطه دوطرفه بین معیارها و ساختن نگاشت روابط شبکه به کار گیری کرده می شه. از اونجا که گرافهای جهت دار روابط عناصر یه سیستم رو بهتر می تونن نشون بدن، بنابر این فوت وفن دیمتل بر اساس نمودارهاییه که می تونه عوامل درگیر رو به دو گروه دلیل و معلول تقسیم کنه و رابطه بین اونا رو به شکل یه مدل ساختاری شناسایی کنه. فوت وفن دیمتل عموماً واسه بررسی مسائل بسیار پیچیده جهانی به وجود اومد. دیمتل هم واسه ساختاردهی به یه دنباله از اطلاعات مفروض کاربرد داره. به طوریکه شدت ارتباطات رو به صورت امتیازدهی مورد بررسی قرار داده، بازخورها توأم مهم اونا رو جستجو کرده و روابط انتقال ناپذیر رو می پذیرد.
۱ در نظرگرفتن ارتباطات دوطرفه؛ مزیت این روش نسبت به فوت وفن بررسی شبکه ای، روشنی و شفافیت اون در درخشش ارتباطات دوطرفه میان کل هی بزرگی از اجزاءه. طوری که کارشناسان می تونن با تسلط بیشتری به بیان نظرات خود در مورد اثرات (جهت و شدت اثرات) میان عوامل بدن. اینم بگیم که ماتریس حاصله از فوت وفن دی متل (ماتریس ارتباطات داخلی)، در واقع تشکیل دهنده بخشی از سوپرماتریسه. یعنی، فوت وفن دی متل به طور جداگونه عمل نمی کنه بلکه به عنوان پایین سیستمی از سیستم بزرگتری چون ANP است.

۲ ساختاردهی به عوامل پیچیده به شکل گرو ههای دلیل و معلولی. این مورد یکی از مهمترین کارکردها و یکی از مهم ترین دلایل کاربرد زیاد اون در فرایندهای حل مسئله س. بدین صورت که با تقسیم بندی مجموعه بزرگی از عوامل پیچیده به شکل گروه های دلیل معلولی، تصمیم گیرنده رو در شرایط مناسب تری از درک روابط قرار میده. این موضوع دلیل شناخت بیشتری از جایگاه عوامل و نقشی که در جریان تاثیرگذاری دوطرفه دارن، می شه