روش یادگیری مشارکتی یا روش با هم مطالعه کردن[1]

مطالعه مشارکتی عمدتا برای خواندن متن های مختلف مفید است، اما یادگیری مشارکتی برای انجام دادن انواع فعالیت ها و تکالیف تحصیلی، از یادگیری درس های مختلف گرفته تا انجام پروژههای تحقیقی، مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مدافعان این روش جانسون[2](1987) و اسلاوین[3](1990)هستند. این روش مخالف روش رقابت فردی است و در آن یادگیرندگان در گروههای کوچک با هم و به کمک هم به یادگیری می پردازند. بنا به گفته جانسون در روش یادگیری مشارکتی دانش آموزان با هم شنا می کنند و با هم غرق می شوند(سیف،1389).

چرا و چگونه مطالعه می کنیم

عادت به مطالعه بر پایه احتیاجات بشر نهاده شده و انگیزه های گوناگونی بر مطالعه در فرهنگ های مختلف در سراسر دنیا دیده می شود که از جمله عبارتند از:

– برای به جا آوردن آیین عبادت و یا به علت عادت

– برای انجام وظیفه

– یرای مطالعه و گذراندن وقت(وقت کشی)

– برای دانستن و فهم جریانات روزمره

– برای ارضای تمایلات آنی شخص

– برای ارضای احتیاجات روحی

– برای آگاهی از تقاضای واقعی روزانه

– برای ازدیاد علائق و مهارتهای حرفه ای

– برای جوابگویی به خواسته های اجتماعی و شخصی

– برای اصلاح خود و اضافه کردن بر معلومات از جمله پیشرفت در زمینه فرهنگی

– برای جوابگویی به خواسته ها و تقاضایی که برای تبعه خوب بودن لازم است.

– برای ارضاء خواسته های فکری(رالف سی،1369،ترجمه دکتر علی شکوئی،ص16).

در عصر جدید کهسرعت و کمیت از تقدم زیادی برخوردار است لذا در مطالعه نیز کیفیت جای خود را به کمیت می دهد. برای ایجاد توازنی که اهمیت کیفیت را در مطالعه حفظ کند، گری[4]و راجرز[5] مشخصات کمال و پختگی را در خواننده نشان می دهند و معتقدند که یک خواننده کامل مشخصات زیر را دارا می باشد.

مطلب مشابه :  خدمات نقاشی ساختمان

1.انگیزه صحیح و واقعی برای مطالعه 2.علاقه به مطالعه 3.توانایی ترجمه کلمات به مطالب مفهوم، درک کامل مطالب عرضه شده، و آشنایی با خواسته ها و احساسات نویسنده 4.داشتن ظرفیت و توانایی استفاده از تمام مطالب ترجمه شده و خوانده شده 5.توانایی در تشخیص نقاط ضعف وقدرت مطالب خوانده شده 6.توانایی ارتباط عقاید تازه که از طریق مطالعه بدست آمده با تجربیات قبلی تا بدین طریق فهم کامل و روشنی از مطالب بدست آید. علاقه زیاد ایجاد شود، عقاید منطقی عرضه شود، نمونه های کاملی از فکر و رفتار بوجود آید و شخصیت ثابت و کاملی شکل گیرد(سیف،1389).[1]Studying together

[2]Johanson

[3] Slawien

[4]Gerry

[5] Radjers