عوامل مؤثر بر تاثیر تبلیغات :

باید از عواملی در تبلیغات به کار گیری شه که بتونن به شکلی هدف دار پیام رو به مخاطب امروزی انتقال دهد و ذهن تربیت شده اون رو درگیر خود کنه و شامل شاخصای مؤثری باشه. محققان زیادی تا الان تاثیر بعضی از این عوامل براثربخشی تبلیغات رو مورد مطالعه قرار دادن. مفاهیم نوشتاری و گفتاری در پیامای تبلیغاتی، ساختار و محتوا، روش های جذاب تصویری، علایم و نام اجناس، عوامل هیجانی و احساسی، به کار گیری تصویر زنان، رنگای به کاررفته، خلاقیت، ارزش و کیفیت اجناس، نوع وسیله تبلیغاتی، پاسخگویی به نیازای مخاطبان، زمان ارائه، بیان تفاوتها با اجناس و خدمات مشابه، عوامل فرهنگی و اجتماعی، از مواردی هستن که به عنوان عوامل مؤثر در تاثیر تبلیغات درنظر گرفته می شه. ( صمصام شریعت و بقیه ، 1386، 93 و 94 و 103 )

 • ابزارتبلیغات ( اینترنت، بیل بورد، شبکه های تلویزیون، نشریات و روزنامه، بدنه اتوبوس، رادیو )
 • روش های تصویری ( طنز، داستانی، موزیکال، ساده )
 • روش های ساختاری ( انیمیشن کارتونی، نمایشی ساده، عروسکی )
 • ویژگیهای احساسی ( گفتار آهنگین، نوآوری، رنگهای مربوط به محصول، بزرگ نمایی آمیز بودن، تصاویر زنان و کودکان، بسته بندی، کاتالوگ )
 • ابعاد انگیزشی ( هیجانی، میل به آسایش، امنیت، نیازای زیستی، تواناییای انسانی )
 • تقویت کننده رفتار ( چهرهای شاخص، تداعی کنندگی، زیادی پخش، طول زمان پخش )
 • ویژگیای آگاهی رسانی از ( قیمت، کیفیت، گارانتی، تفاوتا، جوایز، سودآوری، گواهینامه، گذشته، ساپورت از برنامه ها )
 • ویژگیای مخاطبان در توجه به ابعاد فرهنگی اجتماعی ( نمادهای سنتی، گویشا و اصطلاحات رایج، ضرب المثلا، محتوای خلاف قالبهای فکری )
 • توجه به ویژگیهای پیام ( اهمیت پیام، تنوع پیام، به کار گیری واژه های تخصصی در پیام )
 • معنی نام اصلی و زمان ( 6 الی 13 ، 13 الی 18 ، 18 الی 23 )
 • روش های پخش ( قبل از شروع، در بین برنامه، زیرنویس ) در رسانه های تصویری