عوامل موفقیت برون سپاری

عوامل مؤثر بر موفقیت برون سپاری در هر سازمانی که به برون سپاری مبادرت می ورزد عبارتند از:

الف) تعیین تیم برون سپاری: اعضای تیم برون سپاری باید ضمن اعتقاد به موضوع، آمادگی برای کار تمام وقت و طولانی با نمایندگان بخش های مختلف مالی، منابع انسانی و … را داشته و ازمهارت مذاکره، تعهد و اختیار کافی برخوردار باشند.

ب) تعیین هدف ها: برون سپاری، فرایندی پیچیده و نیازمند حمایت مدیریت ارشد برای غلبه بر مقاومت داخلی می باشد. از این رو، هدف های آن باید به دقت تعیین و تعریف و پس از کسب اتفاق نظر در بخش های ذیربط، نزد مدیریت ارشد سازمان تبیین و توجیه گردد.

ج) تعیین فهرست بهای مالی: برآورد هزینه انجام کارها به منظور تعیین معیار مقایسه برای پیشنهادهای پیمانکاران جهت تصمیم گیری برون سپاری اهمیت زیادی دارد.

د) اجرای فرایند منطقی: فرایند برون سپاری باید به دقت تعریف، تبیین و رعایت شود. در این فرایند باید به اختلاف دیدگاه بخش ها و افراد سازمان توجه شود(کیت بوردن[1] و همکاران، 2003).

هـ) انتخاب پیمانکار: انتخاب پیمانکار از مهم ترین عامل های موفقیت برون سپاری است. انتخاب پیمانکار باید متناسب نیازها و ضوابط سازمان ها صورت گیرد.

و) ایجاد بازار رقابت: بدون فشار رقابتی انتخاب پیمانکاران مناسب برای رسیدن به اهداف از جمله افزایش کیفیت و صرفه جویی در هزینه ها امکان پذیر نخواهد بود.

ز) مدیریت و اداره رابطه: شکست در برون سپاری بیش از آنکه ناشی از ناتوانی اجرایی باشد از ناتوانی مدیریت و اداره رابطه سرچشمه می گیرد(ترابی و خوارزمی، 1383).

مطلب مشابه :  آفات مطالعه و اثرات آن بر یادگیری

از نظر گارتنر[2] (1996 ) عوامل موفقیت برون سپاری عبارتند از: جاانداختن تفکر برون سپاری به عنوان یک روش عملی؛ هم راستا کردن تمام فعالیت های مرتبط با برون سپاری با راهبردهای کسب و کار؛ داشتن توقعات واقع بینانه از کسب سود قبل از اقدام به برون سپاری؛ بالا بردن ارزش خدمات منعطف در مقابل خدمات ثابت؛ انتخاب روش های تحویل سازگار با اهداف تجاری و کسب و کار سازمان؛ تعریف محرک ها و روش ارتباطی جهت حصول سود دو‌جانبه؛ مذاکرات پی در پی جهت اتخاذ معامله برنده – برنده؛ ارائه راه حل هایی تجاری بر مبنای شبکه تولید کنندگان؛ توسعه و پیاده سازی روش های مدیریت توزیع متمرکز؛ ایجاد تعادل میان نظارت و اعتماد در روابط برون سپاری(سلجوقی، 1385).

2-12 فرایند برون سپاری

از آنجا که برون سپاری اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی بر سازمان خواهد گذاشت، لذا به منظور تصمیم گیری برای انجام آن، به معیارها و ملاک هایی نیاز است، از جمله «قابلیت و توانمندی سازمان» و «میزان اهمیت»، منظور از «قابلیت و توانمندی سازمان»، مجموعه ای از منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری است که برای انجام یک وظیفه ضروری هستند و منظور از «میزان اهمیت»، به حساسیت و نقشی که فعالیت مورد نظر در کارآمدی و موفقیت سازمان دارد، اشاره می کند (قهرمانی و مرادی، 1386).

 

 

 

 

 

 

 

 

کرمی و کریمی، (1386) در تحقیقی، فرایند برون سپاری را به صورت جدول زیر ذکر کرده اند :

جدول 2-1 گام های فرایند برون سپاری( اکرمی و کریمی، 1386).

مطلب مشابه :  انواع طرحواره ها ی ناسازگار اولیه وحوزه های مربوطه
1.      آیا برون سپاری گزینه مناسبی است؟

–        جمع آوری داده های مرتبط با فعالیت مورد نظر

–        جمع آوری داده های مرتبط با برون سپاری فعالیت مورد نظر

–        مصاحبه با مدیریت

–        ارزیابی اولیه

–        گزارش نهایی

2.      ارزیابی گزینه های برون سپاری بر حسب فعالیت ها و عملیات

–        ترسیم سازمان بر حسب فعالیت ها

–        تحلیل و بررسی فعالیت ها و گزینه ها

–        تعیین گامهای موقتی برای برون سپاری فعالیت ها

–        طرح اولیه

–        پیشنهادات نهایی

3.      آیا اهداف از طریق برون سپاری قابل دستیابی هستند؟

–        بررسی تأثیر بر استراتژی جاری سازمان

–        بررسی اهداف هزینه ای

–        بررسی اهداف سازمانی

–        بررسی اهداف وضعیت گذار و تحول

–        بررسی اهداف توسعه اقتصادی

–        ارزیابی اولیه

–        گزارش نهایی

4.      در خواست اطلاعات از تأمین کنندگان

–        تعیین فاکتورها

–        تعیین سوابق و مشخصات تأمین کنندگان

–        تعیین نیازمندی های اطلاعاتی

–        تعیین معیارهای کارایی

–        درخواست اطلاعات

–        ارزیابی اطلاعات

–        درخواست ارائه طرح پیشنهادی

–        ارزیابی درخواست طرح پیشنهادی

5.      آیا سازمان آمادگی برون سپاری را دارد؟

–        بررسی نمودار عملیاتی سازمان

–        نیاز سنجی برای یکپارچگی عملیات

–        بررسی کارکنان در برابر سبک مدیریت فعالیت‌ها

–        گزارش اولیه

–        گزارش نهایی

6.      انتخاب تأمین کننده و مذاکرات توافقی

–        انتخاب تأمین کنندگان

–        معاملات و مذاکرات

–        شروع

–        مدیریت تأمین کننده

–        فسخ قرارداد

–        انجام بازدید های دوره ای

[1] – Barden

[2] – Gartner