لوگیری از دخل و تصرف غیر اصولی در حریم دور و بر محوطه باستانی یاد شده و اعمال مقررات قانونی در فروردین ۷۲ قوانین حریم حفاظتی اون قبول شده و تحت شماره ۸۳ سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت رسید.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعزیرساختها، آزمون فرضیه، زیست محیطی، فرصتهای شغلی

دیدگاهتان را بنویسید