دانلود پایان نامه

یج ایده نخواهد بود با اینکه در تحقیقات انجام شده در گذشته این رابطه تعدیلگر اثبات شده است ولی در سازمان مورد تحقیق این فرضیه تأیید نشده است. عدم تأیید فرضیه فوق میتواند ناشی از این باشد که سرمایه اجتماعی رابطهای در این سازمان قوی نمیباشد با توجه به مشاهدات محقق داشته است در سالهای اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی اعتماد بین کارکنان و همچنین بین کارکنان و رده مدیریتی سازمان کاهش یافته است در صورتی که اهمیت اعتماد بین افراد برای ایجاد دانش در شرایط ابهام و عدم اطمینان بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر بحث اعتماد، هویت که یکی دیگر از جنبههای سرمایه اجتماعی رابطهای میباشد و فرآیندی است که در آن افراد احساس میکنند با فرد یا گروهی از افراد دیگر، عضو یک گروه واحد هستند. هویت باعث میشود که که احساس همانندی کردن با یک گروه یا جمع، نگرانی درباره فرآیندها و نتایج جمعی را افزایش میدهد و بدین ترتیب احتمال فرصت تبادل اطلاعات افزایش مییابد و همچنین ممکن است فراوانی واقعی همکاری را بین اعضاء افزایش دهد. در مقابل، جایی که گروهها دارای هویتهای متمایز و مغایر هم هستند، ممکن است موانع عمدهای را در برابر اشتراک اطلاعات، یادگیری و ایجاد دانش بوجود آورند.
* فرضیه فرعی 2-2: سرمایه اجتماعی رابطه‌ای رابطه بین اشتراک اشتباهات (خطاها) و ترویج ایده را تعدیل میکند.
فرضیه چهارم که نشانگر اثر تعدیلگر سرمایه اجتماعی رابطهای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و معرفی و ترویج ایده میباشد در این تحقیق تأیید نشده است. با توجه به مطالعات گذشته (Llewe

دیدگاهتان را بنویسید