دانلود پایان نامه

دیپلم


100.0
مجموع
298
100.0

همانگونه که در جدول (4-2) مشاهده می شود بیشترین اعضای نمونه دارای مدرک تحصیلی لیسانس و کمترین آنها دارای تحصیلات در سطح زیردیپلم می باشند.

4-3-3 فراوانی سوابق بیمه اعضای نمونه
جدول (4-3) نشان دهنده سابقه عضویت اعضای نمونه تحقیق در پتروشیمی خراسان می باشد.

جدول( 4-3) وضعیت سابقه بیمه اعضاء نمونه تحقیق
سابقه ی عضویت
فراوانی
فراوانی درصدی
فراوانی تجمعی
یک سال
14
04.6
04.6
دو سال
24
08.0
12.6
سه سال
26
08.6
21.2
چهار سال و بیشتر
234
78.8
100.0
مجموع
298
100.0

همان طور که در جدول (4-3) مشاهده می شود 78.8% اعضاء نمونه، چهار سال و بیشتر در شرکت پتروشیمی خراسان دارای سابقه بیمه هستند و تنها 21.2% پاسخگویان سه سال و کمتر از آن سابقه بیمه دارند.

4-4 فرضیه های تحقیق
قیمت محصولات پتروشیمی، توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی، کیفیت محصولات پتروشیمی، سیاست فروش محصولات پتروشیمی، رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی، میزان تولید محصولات پتروشیمی، شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی، از عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی هستند.
پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی کارهای انجام شده در این زمینه و همچنین مشورت با کارشناسان شرکت پتروشیمی خراسان، عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی شناسایی گردیدند.
نتایج بررسی های میدانی نیز نشان می دهد که هفت عامل قید شده، از عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی خراسان می باشند.
پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به اولویت بندی عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی از پرسنل شرکت پتروشیمی خراسان و تجزیه وتحلیل این داده ها با کمک نرم افزار Expert Choice ، اطلاعات به دست آمده در جداول زیر ارائه شده است.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهعلف های هرز، مواد غذایی، مدیریت آب، فرسایش خاک

4-4-1 فرضیه اصلی تحقیق
عوامل مؤثر بر فروش در فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی تأثیرگذار است.

دیدگاهتان را بنویسید