مهارت های مدیریت زمان

  • خودانگاره از طریق تکرار تصور خود به عنوان کاملاً اثر بخش و مؤثر بدست می آید. خود را از لحاظ مهارت های مدیریت شخصی و زمان، عالی سازید و همیشه این نقش را بازی کنید. تا اینکه ملکه ذهن شود. به این شکل مهارت ها به سادگی و به طور خودکار بدست می آید.
  • تکرار و تمرین. طبق مدل روز عمل کنید و به زمان طولانی نیاز دارید. سعی کنید عادت مهارت های مدیریت زمان را در خود پرورش دهید با خود صادق باشید برای اینکه مهارت های مدیریت زمان را پرورش دهید هم به زمان هم به قول و تعهد نیاز دارید.

قوائد و نقشه ها را به ذهن نیمه هوشیار خود بسپارید به خود قول دادن وقت شناسی، به کارهای مهم تر تمرکز کنید. به دیگران قول دهید که قصد بهتر بودن را دارید. (سروش ، 1386)

شروع از یک زمینه. از یک زمینه شروع کنید. یک دفعه نباشید عادتی را که برای شروع جدید و پیشرفت شما مرثر است بشناسید.

برای هر وعده ملاقات وقت شناس باشید. خود را برای هر وعده تنظیم کنید تا اینکه عادات جدید بخشی از رفتار عادی شما خود اگر تصمیم گرفتید بزودی روی یک تکلیف ارزشمند تمرکز کنید سعی کنید روزانه و حداقل برای سه هفته متوالی خود را تنظیم کنید.

این عمل به شما کمک می کند تا بتوانید اولویت مهم را تعیین کنید روزانه رفتار خود را تکرار کنید. تلاش و موفقیت غیر از کوشش و خطاست چگونه از طریق شکست موفقیت را بیاموزیم.

عمل عملکرد ضعیف مدیریت زمان را مورد تحلیل قرار دهید.

مطلب مشابه :  مطالعه موفق با تمرکز

موانع مدیریت زمان را شناسایی و راهکارهای مناسبی را انتخاب کنید باور به مدیریت عالی زمان یک مهارت است زمان بر موانع غلبه کنید و به اهداف برسید به عبارتی با یادگیری مهارت های مدیریت زمان زندگی و آینده را کنترل کنید.

مفهومی که در مدیریت زمان همگان از آن غافل مانده اند این است که ما باید خود را اراده کنیم نه زمان را.

بحث مدیریت زمان سال هاست که ذهن افراد و صاحب نظران گرایش های مختلف خصوصاً علمای مدیریت را به خود اختصاص داده و تا کنون دوره های آموزشی، سمینارهای تخصصی فراوانی در رابطه با مدیریت زمان بر پا شده اما سوالی که مطرح است این است که آیا واقعاً ما توانسته ایم بر زمان احاطه پیدا کرده و آن را تحت کنترل خود در آوریم. مفهومی که در مدیریت زمان همگان از آن غافل مانده اند این است که ما باید خود را اداره کنیم نه زمان را زیرا در حقیقت زمان اداره نا شدنی است و در هر حال گذراست و این سیستم که باید از زمان به درستی استفاده کرده و از آن بهره ببریم بنابر نظر برخی از زمان در واقع همان مدیریت بر خویشتن است و مهارت هایی که ما برای اداره کردن دیگران نیاز داریم همان مهارت هایی است که برای اداره کردن خود به آن نیازمندیم و از آنها بهره می بریم مانند توانایی های مدیریت و برنامه ریزی، رهبری و کنترل مدیریت منابع و … شناخت درست و به موقع عواملی که وقت ما را هدر می دهد بسیار مهم است. (امیدوار ، 1386)

مطلب مشابه :  انواع طرحواره ها ی ناسازگار اولیه وحوزه های مربوطه

چون بدین ترتیب راه درمان بیماری اتلاف وقت را کوتاه خواهیم کرد بد نیست اندکی با خود تامل کرده و از خود بپرسیم که وقت روزانه، صرف چه اموری می شود.