عوامل موثر بر خودپنداره :

1 ) جو عاطفی خانوادگی  2 ) موقعی کودک و خانواده 3 ) همانند سازی 4 ) بازیابی 5 ) تجارب دوران کودکی 6 ) فراگیری اکتسابی 7 ) قضاوت اشخاص (شریعت مدار، 1369)

مفهوم خویشتن به سه دلیل مورد تأکید قرار گرفته :

1 ) آگاهی از خویشتن دهنه جنبۀ مهمی از تجربۀ پدیدار شناختی یا ذهنی است.

2 ) تعداد زیادی از تحقیقات نشان می دهند که چگونه احساس از خویشتن در بسیاری از موقعیت ها بر رفتار فرد اثر می گذارد.

3 ) مفهوم خویشتن برای جنبه های سازمان یافته و یک پارچه کنش شخصیت بکار رفته است.

 

خودپنداری و خوش بینی :

اگر خودپنداره شما شکست های گذشتۀ شما را در مغزتان جای دهد باعث شکست شما در حال حاضر خواهد شد و اگر خودپنداری شما  تنها نقشی از موقعیتها و شادمانیهای گذشته به شما ارائه دهد شجاعت را به نظر شما القا کرده و زندگی شما را رشد می دهد و آن دوست شما است. خود دوست باشید در آن صورت شما شادمان بوده و حالتی به خود می گیرید که یک شیر واقعی خواهد گرفت. خودپنداری خود کمک و رفیق شما است بیشتر افراد نقص درونی دارند تا نقص ظاهری و خودپنداری آنها معیوب است برای تقویت خودپنداری شما باید تمایل داشته باشید که انرژی روحی خود را به کار برده و تمرینهای عملی نیرو بخشی را بکار گیرید.

در سالهای اخیر نیز روانشناسان اهمیت زیادی به مسائلی که مربوط به تشکیل خودپنداری است داده اند. این موضوع برای متخصصان بهداشت روانی اهمیت خاصی  دارد و پنداری که شخص از افراد تا اندازه ای زیاد تصور او راجع به محیطش تعیین می کند و این دو عامل نوع رفتار فرد را سبب می شود. بنابراین خودپنداره ارتباط با امور مختلف زندگی فرد دارد نکته مهم این است که خصوصیات افرادیکه دارای خودپنداره بالا هستند این ویژگی را دارند :

مطلب مشابه :  واکنش کتابداران دربرابر تغییرکتابخانه ها

1 ) افرادی که دارای سطح خودپنداره بالایی هستند ؛

2 ) توان مهرورزی بالایی دارند ؛

3 ) در اکثر موارد در زندگی احساس موفقیت می کنند تا شکست ؛

4 ) بیشتر به نکات مثبت افراد در زندگی تکیه دارند ؛

5 ) زندگی شغلی خانوادگی و اجتماعی خود موفقتر و موفقیت در زمینه های ذکر شده برای این افراد کار چندان مشکلی نخواهد بود ؛

6 ) در امر تحصیلات موفقیت بیشتری به دست می آورند ؛

7 ) کمتر دچار اختلالات عاطفی و نوروتیک می شوند.

ویژگی های انسان های کامل یا خودشکوفا در نظریه راجرز :

1 ) آمادگی کسب تجربه ؛

2 ) زندگی هستی: این انسان ها در هر لحظه از هستی زندگی همه جانبه ای دارند ؛

3 ) اعتقاد به اورگانیزم خود : این افراد به گونه ای رفتار می کنند که احساس می کنند و احساس خود را برای عمل کردن در موفقیت را بهترین راهنمایی خود می دانند ؛

4 ) احساس آزادی : انسان سالم از نظر راجرز می تواند بدون محدودیت آزادانه عمل کند ؛

5 ) خلاقیت : رفتار انسان خودشکوفا خودانگیخته است و در پاسخ به محرک های زندگی و کمک های مربوط به خود حالت گسترش یابنده با اندوه دارد یعنی پویایی در رفتارش دیده می شود.

در نظریه الپورت فرد خودشکوفا و نسبتاً کامل فردی با شش صفت زیر است:

1 ) خویشتن خود را بشناسد ؛

2 ) بتواند با دیگران گرمی تمامی داشته باشد ؛

3 ) به نقش خود مسلط یابد ؛

4 ) احساس و ادراک و اندیشه و عمل او می باشد و شدنش با رعایت واقعیت خارجی و مطابقت با آن صورت گیرد ؛

5 ) به خلق و خوی خود بصیرت داشته خود را متجلی سازد ؛

مطلب مشابه :  نقش انگیزه درونی و بیرونی در خلاقیت

6 ) با فلسفه متحد کننده زندگی هم آهنگ زندگی کند (سیاسی، 1379).