ویژگی های سنجش عملکردی:

هرمن[1] و همکاران ( 1992 ) ویژگی های سنجش عملکردی را این گونه عنوان می کنند:

 • درخواست از دانش آموزان جهت عمل کردن، تولید کردن، خلق کردن یا انجام دادن
 • مهارت های حل مسأله و استفاده از سطوح بالای تفکر
 • استفاده از آزمون هایی که فعالیت های آموزشی معنی دار را شامل می شوند. مانند: انجام

فعالیت های مشابه با فعالیت های دنیای واقعی

 • نمره گذاری پاسخ ها توسط فرد تصحیح کننده و استفاده از قضاوت کل نگر در نمره دادن
 • دادن نقش های جدید به معلمان در آموزش و سنجش

نیتکو(2001)، به نقل از سیف ( 1384 ) نیز ویژگی های سنجش عملکردی را در چهار دسته زیر خلاصه کرده است:

 • تاکید بر کاربست، یعنی سنجش اینکه آیا دانش آموز، علاوه بر دانستن دانش، می تواند آن را به کار بندد.
 • تاکید بر سنجش مستقیم، یعنی سنجش هدف آموزشی به صورت مستقیم، به عوض غیرمستقیم
 • استفاده از مسائل واقعی، یعنی استفاده از مسائل وموقعیتهایی که در زندگی واقعی یافت می شوند یا

شبیه به آن ها هستند.

 • ترغیب و تشویق تفکر باز، یعنی هدایت دانش آموزان به پیداکردن راه حلهای مختلف برای مسائل و تشویق آنان به درگیرشدن با مسائل به طور گروهی و کارکردن برروی آن ها برای مدتی طولانی.

جایگر[2] و همکاران ( 1998 ) در مورد سنجشهای عملکردی، تحت عنوان سنجش های اصیل، این گونه عنوان می کنند: اگر پتانسیل عملکردی دانش آموزان شناخته شود، چنین سنجشهایی باید به اندازه گیری هایی منجر شود که:

1) به طوررضایت بخشی برای حمایت از انتخاب یا طبقه بندی افراد، یا ارزشیابی انبوهی ازدانش آموزان در سطوح محلی، ایالتی یا ملی پایا باشد.

مطلب مشابه :  روسپی کیست؟ روسپی‌گری چیست؟

2) به طور روا یی استنباطهای مرتبط باپیشرفت تحصیلی، استعدادوقابلیت های عملکردی راکه مورد سنجش قرارمی دهند، حمایت نمایند

3) به شیوه ای عادلانه وبدون سوگیری تواناییهای دانش آموزان رابدون توجه به جنسیت، نژاد، قومیت و یا شرایط اقتصادی مورد سنجش، منعکس نمایند.

4) هنگامیکه استانداردهای عملکردی تعیین شد، از طبقه بندی آزمودنی ها به طبقات معطوف به تصمیم گیری ، مانند اعطای گواهینامه وارتقا و یا برچسب زدن به عنوان پایه، شایسته، پیشرفته، حمایت نماید.

 

مراحل سنجش عملکردی:

پین[3](2003) معتقد است که مراحل انجام سنجش عملکردی شبیه به انجام هر آزمون یا اندازه گیری دیگر است و شامل مراحل زیر می باشد:

 • تجزیه و تحلیل عملکرد (تکلیف) مورد نظر
 • شناسائی عناصر معرف و اساسی برای مشاهده
 • انتخاب یک موقعیت شبیه سازی مناسب
 • مشخص کردن یک سلسله تکالیفی که این عناصر اساسی را ترکیب کند
 • مشخص کردن مواد موردنیاز برای آزمودنی ها جهت انجام تکالیف
 • آماده کردن دستورالعمل آزمون برای آزمودنی ها
 • ایجاد روش هائی جهت ثبت نتایج اطلاعات جمع آوری شده
 • تجزیه و تحلیل پایائی و روائی

بسیاری از محققان اعتقاد دارند که ایجاد یک سنجش عملکردی، شامل مراحل بکار گرفته شده در هر سنجش دیگریست:

 • تعریف رفتارهای ملاک
 • ساخت یا انتخاب تکالیف
 • تعیین راهنماهای نمره دهی
 • جمع آوری نظامدار اطلاعات وارزیابی سوالات (سیف 1381 ، به نقل از حسنی و احمدی، 1385).

 

[1] Herman

[2] Jayger

[3] Payne