اهمیت رشد اجتماعی در کودکان

اهمیت و نقش محیط و ارتباط اجتماعی در زندگی کودکان موضوعی است که بسیاری از روان‌شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت به آن اشاره داشته‌اند. از جمله این افراد می‌توان به روان‌شناس معروف روسی، ویگوستکی[1] (1981 نقل از فیشر[2]، 1391) اشاره کرد. وی استدلال می‌کرد که همه ‌ی فرآیندهای روانشناختی نیتجه تعامل اجتماعی و فرهنگی هستند و تفکر کودک به طور اساسی در طی تجربه‌های اجتماعی او رشد می‌کند. ویگوستکی (1981، نقل از فیشر، 1391) معتقد بود که کارکردهای عالی ذهن[3]وقتی بوجود می‌آیند که کودک با دیگران روابط واقعی داشته باشد. از طرفی، کودکان فاقد سطح بالای مهارت های اجتماعی، نه تنها تعامل موفقیت آمیزی با همسالان خود ندارند، بلکه رفتارهای مشکل‌دار درون‌سازی شده[4](مانند احساس غمگینی، افسردگی، تنهایی) و رفتارهای مشکل‌دار برون سازی شده[5](مانند پرخاشگری[6] جسمانی یا کلامی، مهار ضعیف خلق و بحث کردن با دیگران) را نیز بیشتر تجربه می‌کنند (والثال[7]، کونولد[8] و پیانتا[9]، 2005، نقل از عبدی، 1387) .

بنابراین فراهم سازی محیط مساعد و هم چنین آشنایی و استفاده از روش های مناسب در پرورش و رشد اجتماعی، می‌تواند نقش بسیار با اهمیتی در کیفیت زندگی حال و آینده کودکان داشته باشد. کودکان با مهارت‌های اجتماعی در پایدار کردن روابط، همیاری، اطاعت از قوانین، حساس بودن به دیگران و در صورت لزوم کنترل احساسات منفی خود موفق خواهند بود. وقتی این کودکان پا به سن می‌گذارند، آنها ممکن است روابط سالمی با دیگران برقرار کنند، در فعالیتهای گروهی مشارکت کنند، در زندگی خود شاد و موفق باشند، به حقوق و احساسات دیگران احترام بگذارند، از درخواست های نامناسب دوری کنند و در صورت نیاز برای دیگران درخواست کمک کنند (اربای و داگرو، 2010، به نقل از پورامن هیر، 1392).

مطلب مشابه :  رازهای قدرت درون

[1] .Vygotky, L S.

[2] .Fisher, R

[3] .higher mental functioning

[4] .intetnalized problematic behaviors

[5].externalized problematic behaviors

[6] .aggressive

[7] .Walthall, J. K.

[8] .Conold, R.. T.

[9] .Pianta, C. R.