4-4-2-           ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا مفهوم تصویر ذهنی از خدا ریشه در سنت روان تحلیل گری و تئوری روابط شئ دارد. فروید معتقد بود که خدا مانند پدر با... ادامه

Continue Reading