س متاع را نزد بایع می گذارد و می گوید پول را برای تو خواهم آورد امام باقر (ع) فرمودند : اگر از هنگام خرید تا سه روز ثمن را آورد فبها و اگر ثمن را نیاورد پس بیع برای او نخواهد بود. دوماً... ادامه

Continue Reading

گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانیاین گفتار دارای دو بند می‌باشد در بند اول مفهوم کرامت انسانی و در بند دوم اقسام کرامت انسانی بررسی شده است.بند اول: مفهوم کرامت انسانیکرامت در... ادامه

Continue Reading

اینکه علماء از اخبار صحت را فهمیده اند و حمل علما بر نفی لزوم، از چیزهایی است که این معنی (عدم بطلان) را به ذهن نزدیک می سازد. مضافاً اینکه گفته می شود قول امام (ع) که در اکثر اخبارآمده... ادامه

Continue Reading

بی‌حیثیتی و بی‌آبرویی را تا ابد بر پیشانی فرد می‌زنند. فریب دادن افراد با استفاده از ترفندهای گوناگون وتجاوز جنسی به آنان، حیثیت و اعتبارشان را مخدوش می‌کند واعتبار خانوادگی فرد... ادامه

Continue Reading

402 قانون مدنی نیز به پیروی از نظر فقها مقرر می دارد : «هرگاه مبیع عین خارجی یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع... ادامه

Continue Reading

ت وهمکاری دونفر در انجام امری به کار می‌رود. در اصطلاح به معنی خوابیدن دونفر به پهلو در کنار هم و در یک بستر می باشد.قانون‌گذار در ماده 637 در کنار تقبیل از آن نام برده و انجام آن را از... ادامه

Continue Reading

می‌گیرد.گفتار اول: اصولاصول واژه‌ای عربی و جمع اصل است در لغت نامه‌های عربی «اصل» را قواعدی که احکام مبتنی بر آنهاست معنا کرده‌اند.در لغت نامه‌های فارسی «اصل» به معنای ریشه، بن و... ادامه

Continue Reading

خود مصلحت موکل را رعایت نماید وازآنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده است یا برحسب قرائن وعرف وعادت داخل دراختیار اوست تجاوز نکند . » تشخیص اینکه آیا موکل دراقدامات وتصرفات خود رعایت... ادامه

Continue Reading

لزوم توالی عرف میان ایجاب وقبول را برمبنای دلالت ایجاب یا اقتضای عرف توجیه می کند : هرگاه ایجاب کننده زمانی رابرای قبول آن تعیین نموده باشد ، مدت اعتبار ایجاب ودرنتیجه الحاق قبول به... ادامه

Continue Reading