انشاء دراین اموررا دارا میباشد ومیتواند به طورمستقل درآنها تصرف کند ولی درامور مالی حتی با اذن ولی نیز به دلیل اینکه خود سفیه قادربه تصرف نیست ومحجورمحسوب می شود ، نمی تواند به... ادامه

Continue Reading

دانست ؟درپاسخ به این سؤال می توان گفت که :آنچه درتحلیل این مسأله می توان گفت این است که آیا این حکم ، حکم اولی محسوب می شود ،یا حکم ثانوی ؟ به بیان دیگرآیا این وکالت یک نوع وکالت حکمی... ادامه

Continue Reading

مواردی ، قانون کارحاکم است ، چون به نظم عمومی مربوط است پس قبل از پایان مدت نمی تواند طرف را عزل نماید.3 ) هرگاه میان قواعد قابل اعمال تعارض باشد ، ولی هیچکدام مربوط به نظم عمومی نگردد... ادامه

Continue Reading

وامورحسبیه وقضا که قدرمتیقن ازولایت اوست دارای اختیار و ولایتی نسبت به تمام شئون جامعه است که قابل نیابت ازسوی معصومان است ولی فقیه برتمامی امور سیاسی واداری جامعه ولایت دارد وهیچ... ادامه

Continue Reading

اثبات کند . این اصل نیزناشی از قاعده عام تبری است که به موجب آن هیچ کس بردیگری ولایت وسلطه ندارد . نیابت داشتن نوعی سلطه و ولایت است که وکیل برموکل پیدا می کند وجنبه استثنایی دارد پس... ادامه

Continue Reading

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه

Continue Reading

ف علاوه برایجاب وقبول طرفین ، قبض واقباض نیزشرط است . مقصود از تشریفات، شرایط اضافه برشرایط اساسی واختصاصی است . عقود رضایی ، قراردادهایی هستند که فقط توافق اراده طرفین به نحوی... ادامه

Continue Reading

که درایام وکالت پدید آمده است دارای اعتبارقانونی میباشد . اثربرهم زدن عقد مربوط به آینده است ودرگذشته تأثیری ندارد .مشهورفقهای امامیه وکالت را درزمره ، عقود جایزشمرده اند . این... ادامه

Continue Reading

چون مساجد، مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتی و…اقدام می کنند.در آموزش غیر حضوری با بهره گیری از امکانات کمک آموزشی همچون رسانه های جمعی، نمایشگاه ها، تولیدات چاپی نسبت به انتقال... ادامه

Continue Reading

تدابیر در متون قانونی پیش‌بینی نشده است. با این وجود استفاده آن با ممنوعیت قانونی مواجه نخواهد بود. حتی می‌توان اشاره کرد که صرف‌نظر از موارد فراوان استناد قضات به شهادت -که مطابق... ادامه

Continue Reading