است(همان) حتی برخی از فیقهان ظاهر کلام فقیهان امامی را دال بر وجود اجماع و عدم اختلاف در این زمینه به شمار آورده اند. و به دلیل همین قلمرو وسیع و سودمندی فراوان صلح، از آن به “انفع... ادامه

Continue Reading

بیمه شود(محقق داماد، 53:1406)البته معنای صراحت این نیست که صرفا کلمه شرط در عبارت آمده باشد، بلکه کلیه قیودی که به صراحت ایجاد تعهد می کنند، شرط محسوب می شوند.برای نمونه اگر در متن... ادامه

Continue Reading

اجرای قرارداد اصلی و معمولاً‌بعد از قرارداد اصلی بین طرفین محقق می شود.”(بهرامی، 176:1385)مهمترین تفاوت دیدگاه در نظر اول و دوم این است که دکتر امامی شرط ابتدایی را صرف التزام (طرفینی... ادامه

Continue Reading

أنه یودی بذلک دین احدمن معتقدیه أویقضی حاجه من حوائج اخیه وربّمایدّعی أنه سخرطایفه من الجنه و وقی نفسه أوغیره بهذه الجنه أفتری علی الله أم به جنه . (26)ادامه‌پی‌نویس‌شماره1ص133: قبیحه... ادامه

Continue Reading

ایجاد کنند که مبنای حاکمیت دولت نیز همین قرارداد اجتماعی است که باعث حکومت افرادی در جامعه می شود و برقراری نظم و محدویت برای منافع شخصی افراد خواهد شد.1-1-8-1- مفهوم اراده :اراده در لغت... ادامه

Continue Reading

ولادت ومعجزات آن حضرت، نشانه‌های ظهورمثل دجّال، سفیانی وروایتی درمدت حکومت امام عصر ذکر کرده است. وی ذیل حدیث چهارم به شیخ بهائی و میرداماد با عنوان استاد نام می‌برد. وی درپنج... ادامه

Continue Reading

باشند. یعنی؛ مصداق بالذات وجود نباشد بلکه به حیثیت تقییدیِ شأنیِ وجودِ حق موجود باشند، به این ترتیب همه کثرات امکانی، همان تطورات وشئون ذات یگانه اومطلق خواهند بود.399 صوفیان برای... ادامه

Continue Reading

شده که محمّدطاهر در اواخرعمرش ازاعتقاد سوئی که نسبت به فیض کاشانی داشته برگشته و از قم با پای پیاده به کاشان رفته برای اعتراف به خلاف بودن نظرش وعذرخواهی ازفیض کاشانی.وقتی که به... ادامه

Continue Reading