ربوطه را اخذ نمایم. ۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و درصورت... ادامه

Continue Reading

می تواند به تنهایی خود را در برابر دیگری ملتزم سازد ؟یا باید در جستجوی تراضی مبنای التزام بود؟ لازم به ذکر است که آن چه باعث ظهور اختلاف می شود، این است که آیا پای پند شدن گوینده... ادامه

Continue Reading

باید آن را از قوانین استباط کند و مبنای فصل خصومت قرار دهد، یعنی در همه حال رویداد حقوقی را چنان تفسیر کند که با اراده واقعی یا مفروض دو طرف موافق باشد(کاتوزیان، ۳۸:۱۳۸۶) به اضافه چون... ادامه

Continue Reading

نمود. ۱-۴-۴-۶- ایقاع معین و نامعین : پاره ای از ایقاع ها مانند قراردادها، در قانون نام معین و احکام خاص دارد و به همین اعتبار آن را ایقاع معین نامیده اند:مانند طلاق که احکام و تشریفات... ادامه

Continue Reading

ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می آید ناچار رابطه بین دو شخص است.به بیان دیگر، وقتی گفته می شود که تعهد رابطه حقوقی بین مدیون و طلبکار است،... ادامه

Continue Reading

شخص مایل است برای خود دینی به وجود آورد، در کفه متقابل به سود دیگری حق ایجاد می شود.درست است که تاسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون... ادامه

Continue Reading

عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود می آید(کاتوزیان، ۱۷:۱۳۸۴) موضوعاتی همچون اثبات، اجرا و سقوط تعهد با بسیاری از فروع آن همچون تعلیق، تبدیل و تهاتر، در مباحثی هستند که در... ادامه

Continue Reading

محترم، مخالف وجود و الزام آور بودن این دسته از تعهدات هستند و عده ای دیگر که اقلیت را تشکیل می دهند موافق وجود و الزام آور بودن آن هستند.اما چیزی که بسیار حائز اهمیت است این که پذیرش... ادامه

Continue Reading

واقع می شود لیکن با رد وصی در زمان حیات موصی از بین می رود(ماده۸۳۴ ق.م) و همچنین تعهد به نفع ثالث که با عقد میان متعهد و مشروط له واقع می شود و با رد منتفع یعنی همان شخص ثالث، از بین می... ادامه

Continue Reading

…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲ ۲-۴-۱-۱-۵- وسیله مفید و... ادامه

Continue Reading