مالکیت است. ۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی : در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد باشد، عقد را به این اعتبار عهدی می نامند.مثل کفالت که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است(کاتوزیان ،... ادامه

Continue Reading

طرف معامله می گردد، مانند فروش یک تن گندم کلی و اجاره شخص که نتیجه این گونه معاملات پیدایش تکلیف حقوقی بر عهده فروشنده و اجیر به تسلیم یک تن گندم یا انجام عملی است که در عقد اجاره معین... ادامه

Continue Reading

عموماً به ایجاد شهرکهای کم جمعیت منجر شده و در جهت راکندگی بیشتر توسعه شهری در محدوده بوده است.  عدم وجود طرحهای توسعه یکپارچه در سطوح فرادست: و به دالیل مشکالت یشروی برنامهریزان... ادامه

Continue Reading

باشد یا قبلا بر آن توافق شده باشد که آن را شرط مبنی علیه العقد می گویند» حضرت امام خمینی (ره): «آن چه در ضمن عقد با رضایت طرفین قرارداد شرط شده نافذ است و نیز اگر عقد مبنی بر شرط واقع شده... ادامه

Continue Reading

مشارکتی تشویق و ترویت سبازمان هبای غیردولتبی (NGO)هبا ببه ویبشه در فعالیبتهبای محبیا زیسبت، جوانبان و زنان به منظور رفی زمینههای ناامنی اجتماعی مشارکت دادن مردم در اداره محلهها با... ادامه

Continue Reading

آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود(ماده۲۳۴ق.م)حقوق دانان در تعریف این شرط گفته اند: شرط فعل آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک فعل... ادامه

Continue Reading

هیچگونه عقدی نیامده، لذا تعهد مستقلی خواهد بود.(امامی، ۲۷۳:۱۳۸۶)  لذا ملاک اصلی عدم اندراج ضمن عقد است اعم از اینکه محتوا آن وابسته به عقد اصلی باشد و یا کاملاً از نظر محتوا مستقل... ادامه

Continue Reading

با افزایش جمعیت و تبدیل رویشگاههای طبیعی به ارا ی کشاورزی و سکونتگاههای انسانی، انواع آلودگیهای آب، هوا و خاک از طریق بکارگیری انواع کودها و سموم کشاورزی، همچنین ایجاد فا البهای... ادامه

Continue Reading