موادی را که بر اثر تجزیه شدن H+ آزاد می کنند، اسید گویند،در حالی که ترکیباتی که قادر به اخذ یا پذیرش  H+باشند باز نامیده می شوند. اصطلاح بافرینگ به واکنشهایی اختصاص می یابد که تغییرات... ادامه

Continue Reading