اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه

Continue Reading

ف علاوه برایجاب وقبول طرفین ، قبض واقباض نیزشرط است . مقصود از تشریفات، شرایط اضافه برشرایط اساسی واختصاصی است . عقود رضایی ، قراردادهایی هستند که فقط توافق اراده طرفین به نحوی... ادامه

Continue Reading

که درایام وکالت پدید آمده است دارای اعتبارقانونی میباشد . اثربرهم زدن عقد مربوط به آینده است ودرگذشته تأثیری ندارد .مشهورفقهای امامیه وکالت را درزمره ، عقود جایزشمرده اند . این... ادامه

Continue Reading

تدابیر در متون قانونی پیش‌بینی نشده است. با این وجود استفاده آن با ممنوعیت قانونی مواجه نخواهد بود. حتی می‌توان اشاره کرد که صرف‌نظر از موارد فراوان استناد قضات به شهادت -که مطابق... ادامه

Continue Reading

چون مساجد، مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتی و…اقدام می کنند.در آموزش غیر حضوری با بهره گیری از امکانات کمک آموزشی همچون رسانه های جمعی، نمایشگاه ها، تولیدات چاپی نسبت به انتقال... ادامه

Continue Reading

یا گشت زنی پلیس.وانگهی، پژوهش ها نشان داده که خیلی از جرم ها بر پایه اطلاعات به دست آمده از بزه دیدگان حل و فصل می شود تا به کمک کارآگاهان و مأموران پلیس. همه بزه دیدگان باید به نظام... ادامه

Continue Reading

بخشیدیم. این کرامت اختصاص به انسان های درستکار و مؤمن ندارد و جنس بشر را صرف نظر از خوب یا بد بودن شامل می شود. در بند 6 اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا نیز آمده است: “جمهوری اسلامی نظامی... ادامه

Continue Reading

ایراد صدمه به شخص بزه دیده ایجاد می گردد، گاهی در اثر ورود صدمه جسمانی، دردهای روحی نیز بر وی عارض می شود. برای مثال بزه دیده ای که دچار آسیب جسمی شده است علاوه بر آسیب جسمی، دچار... ادامه

Continue Reading

دیدگان باید به کسانی که به دلیل ماهیت آسیب وارد شده یا عواملی مانند آنچه در ماده 3 آمده، نیازهای ویژه ای دارند، بیشتر توجه شود.ب-اصول و قواعد بین المللی ناظر بر عملکرد پلیسسازمان ملل... ادامه

Continue Reading

آن اذعان دارند. درحالیکه در تعریف مضیق به خاستگاه آسیب ناشی از جرم و منشاء ایراد خسارت در کانون توجه است. اشاره به این مطلب لازم است، بر خلاف نظریه برخی از اندیشمندان که دو تعریف را... ادامه

Continue Reading