سازمانی می باشند. سنجه های اصلی زیر را مد نظر قرار دهند:( کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶: ۲۳۵).۲-۲-۱۰-۴-۱- اندازه گیری شاخص رضایت کارکنانامروزه همه سازمانها دریافته اند که رضایت کارکنان باید از... ادامه

Continue Reading

است تا خواسته مشتری را همگام با سودرسانی به شرکت جهت دهد. با تعیین سودرسانی مشتری می توان وضعیت سایر مشتریان هدف را مشخص و در مورد آنها تصمیم گیری کرد. ۲-۲-۱۰-۳- منظر فرآیندهای داخلی... ادامه

Continue Reading

ه قانونی ارزیابی عملکرد در کشورها و صرف نظر از حد و مرزی که بابت آن در نظر گرفته می‌شود ضرورت ارزیابی اعمال و تصمیمات مدیران و عملکرد دستگاهها در شرایطی که به دلیل محدودیت امکانات،... ادامه

Continue Reading

ابزاری به منظور مدیریت راهبردی و تبدیل چشم انداز به مجموعه ای شفاف و واضح از اهداف نیز استفاده می شود. این روش که تلاش شد ضعف سیستم های اندازه گیری عملکرد سنتی در ارتباط با خلق ارزش از... ادامه

Continue Reading

میزان رضایت مشتریان از کیفیت کالاها آگاه شود. ۲۲شرکت به نیاز سنجی از نوع کالاهای مورد پسند مشتریان می پردازد. ۲۳شرکت سعی می‌کند تا از خصوصیات و مشخصات کالاهای مورد نیاز مشتریان آگاه... ادامه

Continue Reading

۱۳۸۸ انجام گردید. در این تحقیق ارتباط ویژگی های محصول با استراتژی زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است و از معیارهای عملکردی سطح یک مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین به عنوان معیار... ادامه

Continue Reading

حل های مشکل آنها ردیابی می کنند، به طوری که اطلاعاتی بسیار مهم برای ایجاد دیدگاهی جامع از یک مشتری خاص برای نماینده خدمات مشتری فراهم می آورند. ارائه دهنده خدمات به مشتری می تواند به... ادامه

Continue Reading

مشتری محرک های درونی سازمان توجه بیش از پیش به مدیریت ارتباط با مشتری به دلیل برخی محرک های خاص است که هر کدام می تواند موجبات رویکردی جدید در این زمینه باشد. * قانون پارتو۱۸: این... ادامه

Continue Reading

عراقی، هر کدام یک نوع انحراف از فرم بشمار می‌روند و دو سبک مستقلند.) تشکیل میدهد و مجموعه‌ی این دو سبک خود فرمی است که انحراف از آن شعر عصر تیموری را تشکیل می‌دهد و انحراف از فرم عصر... ادامه

Continue Reading