پایان نامه با کلمات کلیدی عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، مسئله پژوهش

پرسشها بله / خیر می باشد4تسهیم اطلاعاتابلاغ استراتژی(بلغ)سنجه ای متشکل از 3 آیتم که تلاش مدیریت را جهت تفهیم برنامه های استراتژیک […]