منبع مقاله با موضوع استان تهران، فعالیتهای اقتصادی، شهر تهران، فرصتهای شغلی

مورد میزان رفتوآمد روزانه برای کار است و بررسی توزیی جمعیت و فرصتهای شغلی در منشره تنها تصویری کلی از مسأله ارائه […]

خبر های روز

گرانی‌های اخیر بویژه در سه حوزه مسکن، سکه و خودرو، سبب‌ساز نگرانی‌هایی در جامعه ایران شده است. رخدادی عجیب که اگرچه عوامل […]