ابعاد سرمایه اجتماعی

دیدگاه ناهاپلیت و قوشال:

ناهاپلیت و قوشال سه بعدبرای سرمایه اجتماعی در نظر می گیرن: ساختاری، شناختی و رابطه ای

  1. بعد ساختاری سرمایه اجتماعی: این بعد الگوی کلی روابطی رو که در سازمانها پیدا میشه در نظر داره.به این معنا که این بعد ، حدی رو که افراد در سازمان به یکدیگر وصل می شن در بر میگیره.

( بولینو،2002 )بعد ساختاری سرمایه اجتماعی از شکل ساختاری، تنوع، مرکزیت و نقش مشارکت کنندگان در شبکه بدست اومده می شه. (کراوز،2002)

  1. بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی: این بعد وجود روابط رو در سازمان در بر میگیره.بعبارت دیگه در حالیکه بعد ساختاری بر این متمرکز می شه که کارکنان یه سازمان اصولآ بهم وصلن یا نه ، بعد ارتباطی بر وجود و کیفیت این رابطه متمرکز می شه.( بطور مثال این روابط بوسیله اعتماد،صمیمیت، عشق و مثل اینا مشخص می شه یا نه؟ (بولینو،2002 )

بعد رابطه ای به روابط شخصی میگن که از راه روند تعاملات یعنی حدی که اعتماد، تعهد، روابط دو جانبه بین گروه ها هست پیشرفت پیدا میکنه.(کراوز،2002)

  1. بعد شناختی سرمایه اجتماعی: این بعد در بر گیرنده اندازه مشارکت کارکنان داخل یه شبکه اجتماعی تو یه دیدگاه یا درک مشترک میان آنانه و مثل بعد ارتباطی به وجود ارتباطات میان افراد تو یه سازمان می پردازه. (بولینو،2002 ) و شامل موارد زیره:
  2. زبون و کدهای مشترک 2. روایتای مشترک ( ناهاپلیت و قوشال،1998)

بعد شناختی سرمایه اجتماعی به منابعی میگن که واسه گروه ها تفسیرا تعابیر مشترک جفت و جور می کنه. اونا هم اینکه مطرح می کنن که معانی مشترک مثل ارزشا و اهداف مشترک به وسیله مشارکت دائمی در پروسه معنا بخشی به موازاتی که گروه ها درک مشترک بوجود میارن پیشرفت پیدا میکنه.( کراوز،2002)

ناهاپلیت و قوشال می گن که یه سازمان می تونه ارائه دهنده محیط نهادی ای باشه که واسه پیشرفت سرمایه اجتماعی سازنده س. اونا می گن که ترکیب و مبادله علم وقتی که افراد با هم در رابطه هستن (سرمایه ساختاری) ، افراد روابط قوی و مثبت با یکدیگر دارن(سرمایه رابطه ای)، و افراد توانایی درک و به کار گیری علم رو دارن (سرمایه شناختی) می تونه آسون کردن شه.(مت ایسا،2007)

ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو:

  1. اندازه گروه یا شبکه
  2. حجم سرمایه ای که هر کدوم از اعضای شبکه دارای اون هستن(بولینو،2002)

ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی:

لاک لی سرمایه اجتماعی رو به دو بعد کیفیت و شبکه های ساختاری تقسیم کرده که بعد کیفیت،روابط دوطرفه و اعتماد رو در بر گرفته و اعتماد هم به دو نوع نهادی و اجتماعی تقسیم می شه.سازه هایی که واسه اندازه گیری این بعد در نظر گرفته شدن عبارتند از: اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، مشارکت مذهبی، شبکه های اجتماعی غیر رسمی، تنوع در دوستیا و عدالت در مشارکت مدنی.

شبکه های ساختاری به شکل های جور واجور رسمی، غیر رسمی، فضایی و رابطه ای تقسیم گردیده و سازه های پایین واسه اندازه گیری این ابعاد در نظر گرفته شده.اندازه شبکه، تراکم، ناهمگنی، فشارهای شبکه ای، نزدیکی،بینابینی (لاک لی،2005)

. Shared understanding

. Lockleelaurence

. Network size

. Density

. Network constrain

. Closeness

. Betweenness