ابعاد هوش هیجانی

ابعاد هوش هیجانی

جون مایر و پیتر سالوی ابعاد چهارگانه هوش هیجانی رو به توضیح پایین گفته ان (بلیز[1]، مویر[2]، بار – اون[3] و پارکر[4] و بویاتزیس[5]، 2002؛ به نقل از خائف الهی و دوستار، 1382).

1- خودآگاهی[6]: لازم ترین توانایی در رابطه باهوش هیجانی اینه که فرد از هیجانات و احساسات خودآگاه باشه. توانایی خودآگاهی به افراد اجازه می دهد تا نقاط قوت و محدودیت های خود رو بشناسن و به ارزش خود اعتماد پیدا کنن. مدیران و رهبران خودآگاه واسه آزمون دقیق روحیات خود از خودآگاهی به کار گیری کرده و به طور شهودی، از راه درک مستقیم می دانند که چیجوری بقیه رو تحت اثر بذارن.

2-آگاهی اجتماعی:[7] شامل توانایی مهم همدلی و بینش سازمانیه. مدیرانی که دارای آگاهی اجتماعی هستن؛ هیجانات، احساسات و احساسات بقیه رو بیشتر عملی می سازند تا این که اون ها رو حس کنن. اونا نشون می بدن که مراقب شرایط بوده و هم اینکه در مورد شناخت روند سیاست های اداری تخصص دارن؛ پس رهبران برخوردار از آگاهی اجتماعی دقیقاً می دانند که گفتار و کردارشان بر بقیه اثر می گذارد و اون قدر حساسیت دارن که اگه کلام و رفتارشون اثر منفی داشته باشه، اون رو تغییر.

3- مدیریت روابط:[8] توانایی در رابطه باهوش هیجانی شامل توانایی ایجاد ارتباطات و مراودات رو و مجاب کننده، فرونشاندن اختلافات و ایجاد پیوندهای قوی بین افراده. رهبرانی که از توانایی مدیریت روابط دارن، از این مهارت در واسه پیشرفت شور و اشتیاق خود و حل اختلافات از راه مزاح و شوخی و بیان مهربانی به کار گیری می کنن. رهبری توأم با برخورداری از توانایی مدیریت روابط با اینکه کارآمده، کاربرد محدودی داره.

4- خودکنترلی[9]: یعنی توانایی کنترل هیجانات، احساسات، رفتار رو راست و درست به روش های معتبر و تطبیق پذیر. رهبران خودکنترل اجازه نمی بدن بدخلقی هایی به صورت بعضی وقتا و بی بعضی وقتا در طول روز از اونا سر بزنه. اونا از توانایی خودکنترلی به این منظور به کار گیری می کنن که بدخلقی و روحیه بد رو به محیط کاری و اداره نکشونن و یا منشأ و دلیل بروز اون رو به روش ای منطقی واسه مردم توضیح بدن؛ پس اونا می دانند که منشأ این بدخلقی ها کجاس و چه مدت ممکنه به طول انجامد.

جردن[10] و هارتل[11] (2002) ابعاد هوش هیجانی در محیط کار رو به صورت الگو یا مدل نشون می بدن. در این الگو طبق ابعاد مایر و سالوی، شاخص های فرعی تر تبیین شده و رابطه اون ها باهوش هیجانی مربوط به خود و بقیه که تشکیل دهنده هوش هیجانی در محیط کاره، بیان شده.

[1] Bliss

[2] Moyer

[3] Bar – on

[4] Parker

[5] Boyatzise

[6] Self-awareness

[7] Social awareness

[8] Relationship management

[9] self-control

[10] Jordan

[11] Hartel