فايل دانشگاهی – الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام

 1. ابن هشام(م ۲۱۸)؛ زندگانی محمد(ص) پیامبر اسلام؛ ترجمه سیدهاشم رسولی؛ تهران: انتشارات کتابچی، چ۵، ۱۳۷۵.
 2. ابن‌منظور، لسان العرب، بیروت، دارالتراث عربی، ۱۴۰۸
 3. ابوالقاسمی، محمدجواد و سجادی، سیدمهدی؛ پژوهشی در چالش‌های فرهنگی توسعه فرهنگ دینی، تهران، عرش‌پژوه، ۱۳۸۵چاپ دوم.
 4. ابوالقاسمی، محمدجواد؛ شناخت فرهنگ؛ تهران: عرش‌پژوه، ۱۳۸۵٫
 5. اثباتی، بهروز؛ مبانی ارتباطات؛ تهران: ساقی، ۱۳۸۹٫
 6. احدی، افسانه، «دیپلماسی عمومی آمریکا»، پژوهشنامه سیاست خارجی امریکا، فروردین ١٣٨٧
 7. احمدی، مجید؛ «مولفه‌های تحقق حکومت الگو در اندیشه و عمل امام علی ع»؛ مندرج در: مجموع مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ج۴، تهران: موسسه انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۲، ص ۳۶۳-۴۱۸٫
 8. اخوان کاظمی، مسعود و پروانه عزیزی؛ «دیپلماسی عمومی و الگوی اسلامی آن»؛ رسانه، زمستان ۱۳۸۸، شماره ۸۰، ص ۵-۲۲٫
 9. ادیبی، حسین و عبدالمعبود انصاری، نظریه‌های جامعه شناسی، تهران، ۱۳۵۸،
 10. اسمیت، آلفرد جی، ارتباطات و فرهنگ(۳)، ترجمه طاهره فیضی، اکرم هادی زاده مقدم، مهدی بابائی اهری، تهران، سمت، ۱۳۸۲٫
 11. اسمیت، آلفرد جی، ارتباطات و فرهنگ، تهران، سمت، ۱۳۷۹
 12. اسمیت، فیلیپ، درآمدی بر نظریه فرهنگی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۳
 13. اشتریان، کیومرث؛ «نظریه سیاستی به مثابه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مندرج در: نقشه راه طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: مجموعه مقالات نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۱، ص ۱۵۱-۱۶۷٫
 14. اشنایدر، سوزان، و ژان‌لوئی بارسو؛ مدیریت در پهنه فرهنگ‌ها، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۷۹٫
 15. الویری، محسن؛ «ارتباطات میان‌فرهنگی در دهه‌های نخستین اسلامی» در: تعامل دین و ارتباطات، حسن بشیر، صص ۷۲-۵۳٫ تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۷٫
 16. الویری، محسن؛ «شیوه‌های فرهنگی – ارتباطی پیامبر (ص) در عهد مکی»، در: تعامل دین و ارتباطات، حسن بشیر، صص۵۲-۲۱٫ تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۷٫
 17. الویری محسن و جواد نظری‌مقدم، «بررسی سیره فرهنگی – اجتماعی امامان معصوم علیهم‌السلام با تاکید بر ابزارها و روش‌های تبلیغی – ارتباطی»، الهیات اجتماعی، تابستان ۱۳۸۹، شماره ۳، ص ۲۱۹-۲۴۶٫
 18. الویری، محسن؛ «چیستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش حوزه های علمیه در آن»، مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سال اول، ش۱، ۱۳۹۱، ص ۶۹-۹۰٫
 19. البیرونی، ابوریحان محمدبن احمد؛ فی تحقیق ما للهند من مقوله فی العقل او مرذوله، حیدر آباد دکن، بی‌نا، ۱۹۵۸
 20. امامی، سیدمجید، «نگاهی به تأثیر آثار علمی مسلمین بر تمدن غرب؛ ارتباطی میان‌فرهنگی»، نامه فرهنگ و ارتباطات، سال اول، ش۱، ۱۳۸۸
 21. امزیان، محمدمحمد؛ روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات‌گرایی تا هنجارگرایی؛ ترجمه عبدالقادر سواری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: المعهدالعالمی للفکر الاسلامی، ۱۳۸۹٫
 22. اﻣﯿﻦ، ﺣﺴﻦ، داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﮥاﻟﺸﯿﻌﻪ، ﺑﯿﺮوت، داراﻟﺘﻌﺎرف، ۱۹۹۰م.
 23. امین‌پور، فاطمه؛ روش‌شناسی اجتماعی از منظر قرآن، قم: بوستان کتاب، ۱۳۹۰
 24. امینی(علامه)، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۶
 25. ایروانی، جواد و دیگران، فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، مشهد: دانشگاه علوم رضوی، ۱۳۸۷٫
 26. ایروانی، جواد، «آداب گفتگو از دیدگاه قرآن»، الهیات و حقوق، پاییز ۱۳۸۶، ش ۲۵. صص ۳-۳۳
 27. ایمان، محمدتقی؛ فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۳، چ۲٫
 28. آﺧﻮﻧﺪی، ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ، «ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﻗـﻮم ﯾﻬـﻮد در ﻗـﺮآن» ﭘـﮋوﻫﺶ‌ﻫـﺎی ﻗﺮآﻧﯽ، ش۴۵، صص۲۰۴-۱۶۲، ۱۳۸۵.
 29. آخوندی، محمدباقر؛ «نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن(از طریق عطف توجه مخاطب به تفکر و اندیشه)»؛ اسلام و علوم اجتماعی، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره ۸، ص ۷-۳۳٫
 30. آذربایجانی، مسعود؛ مقیاس سنجش دینداری؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷
 31. آذری، غلامرضا؛ «آشنایی با سنت‌های هفت‌گانه نظریه‌های ارتباطات»؛ وبگاه علم ارتباطات، بازبینی شده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، قابل دسترس در: http://azari-gh.blogfa.com/post-82.aspx
 32. آزاد ارمکی، تقی؛ تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام از آغاز تا دوره معاصر، تهران: علم، ۱۳۹۱، چاپ دهم.
 33. آشنا، حسام‌الدین، ، «فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی، ارائه مدلی برای دیپلماسی عمومی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۳، ش ۲۱، صص ۲۲۷- ۲۶۲.
 34. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

 35. آکوچکیان، احمد و زهرا صفری، «اندیشه و گفتمان سبک زندگی در کانون انسان‌شناخت الگوی دین‌شناخت پیشرفت»، ۱۳۹۳٫
 36. آکوچکیان، احمد؛ «آسیب‌شناسی بحران از خود بیرون شدگی با سوره تبت»، ۱۳۹۲، ص۱۲؛ در: جمعی از نویسندگان، معنای زندگی، ۱۳۸۸
 37. آلن، بیرو؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ ترجمه باقر ساروخانی؛ تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۷۵٫
 38. آمارتیا، سن، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمدسعید نوری نائینی، تهران: نشر نی، ۱۳۹۲
 39. آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، [بی‌تا]
 40. آیت‌الهی، حمیدرضا، تحلیل مبانی گفت‌و گوی ادیان در تعاملات میان‌فرهنگی، مندرج در: مصلح، علی‌اصغر، فلسفه میان‌فرهنگی در عالم معاصر، تهران: حکمت، ۱۳۹۲٫