اهمیت محیط سازمانی واسه باقی موندن سازمان

1 اهمیت محیط سازمانی واسه باقی موندن سازمان

چیزی که بیشتر از هر چیز باقی موندن یه سیستم باز و مثل سازمان رو تهدید می کنه نبود برابری با محیط و ندیده گرفتن تغییرات اینه. طبق تئوری سیستما همه سازمانها سیستمای بازی هستن که فقط از راه تعامل موفق و همیشگی با محیط خارجی می تونن به باقی موندن خود ادامه اما تنها توجه به محیط خارجی کافی نیس، بلکه هر اقدام سازمان نتیجه جمع بیاری و تفسیر اطلاعات از محیطه و ازطرفی هر حرکت سازمانی باعث بروز تغییراتی در محیط می شه. پس چرخه ای ازتطبیق با محیط، جمع بیاری اطلاعات از محیط، تفسیر و تطبیق دوباره با محیط شکل میگیره. نتیجه طبیعی نبود توفیق سازمانها در پاسخگویی به محیط به خطر افتادن باقی موندن سازمانها و نزدیک شدن اونا به افول بوده (عطافر و مهدیه نجف آبادی، 1392).

پس نتیجه می گیریم محیط تعاملی سازمانها و مثل دانشگاهها به عنوان یکی از سازمانهای مهم و موثر در جامعه می تونه تاثیر زیادی بر موفقیت اونا داشته باشه. پس شناخت دقیق شرایط محیطی و پاسخگویی متناسب به اون می تونه باقی موندن یه سازمان رو تضمین کنه. دانشگاهها واسه جواب به اقتضائات محیط و تاثیر در شرایط از ان رو به اون رو امروزی باید بتوانندخود رو به طور دائمی و به راه تاثیر باز آفرینی کنن تا بتونن به باقی موندن با معنی در محیط دست پیدا کنن (ترک زاده، 1388)، هم اینکه شرایط محیطی، چالشهای داخلی و خارجی بسیاری رو واسه آموزش عالی بوجود آورده. عکس العمل آموزش عالی به شرایط و اقتضائات محیطی و چالشها و نیازای به وجود اومده توسط اون، به توان سیستم آموزش عالی در از ان رو به اون رو سازی خود و خلق تغییر بستگی داره. واقعا آموزش عالی اگه می خواد از تغییرات بزرگ و تند محیطی عقب نمونه و مفید بودن، معناداری و ادامه باقی موندن خود رو از دست نده باید در خود و محیطش، تغییرات قصد شده، هدف دار و با معنی بیافریند (ترک زاده 1387).

 

 

2-3-2 محیط و شکل های جور واجور اون

منظور از محیط، مجموعه عواملیه که بر هدف و کارکرد نظام اثر تعیین کننده ای داره ولی نظام بر اون کنترل چندانی نداره. دسته بندیای مختلفی ار محیط انجام شده مثل: در بررسی راهبردی، محیط به دو دسته زمینه ای (کلان) و تعاملی (اختصاصی) تقسیم می شه. منظور از محیط زمینه ای اینه که بر سیستم تاثیر میذاره و یا از اون تاثیر قبول می کنه، اما سیستم نامبرده هیچ کنترلی بر اون نداره یا نفوذ بسیار کمی در اون داره. عوامل مربوط به این محیط در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی، حقوقی، فناوری شناسایی و بررسی می شن. محیط تعاملی هم افراد، گروه ها، سیستما و سازمانایی رو در بر میگیره که سیستم مستقیما با اونا رابطه داره. عوامل مربوط به این محیط به این محیط طبق موضوع و رابطه مستقیمی که با اون پیدا میکنن شناسایی و بعد بررسی می شن. عوامل محیطی (خارجی) ممکنه شامل فرصتا یا تهدیدهایی واسه تحقق مطلوبیت راهبردی ترسیم شده باشن. فرصت به معنی وجود زمینه یا شانس مطلوبی در محیط واسه انجام کاری یا تحقق چیزیه که سیستم از راه به کار گیری اون می تونه به یافته های یا عواید زیادی طبق تحقق مطلوبیتای راهبردی خود برسه. در مقابل، تهدید برآیند وضعیتیه که عوامل و شرایط محیط بر خلاف خواسته و بیرون از کنترل عمل میکنن و از این نظر، روند امور مطلوب نیس و احتمال پریشونی، خطر یا زیان در مورد تحقق مطلوبیتای راهبردی تعیین شده در رابطه با نظام اطلاعات سیستم مورد نظر هست (ترک زاده، 1388).

کردنائیچ و مشبکی( 1381) هم محیط رو همین گونه دسته بندی کردن:

– محیط عمومی: تموم شرایطی که بر سازمان تاثیر داشته ولی وابستگی اونا نسبت به سازمان روشن نیس و شامل عوامل اقتصادی، سیاسی_ حقوقی، اجتماعی_ فرهنگی و تکنولوژیکه.

– محیط اختصاصی: بخشی از محیط سازمانه که مستقیما با سازمان در رابطه قرار میگیره، این محیط شامل مشتریان، تامین کنندگان، رقبا، بازار کار، اتحادیهای کارگری و اعتبتر دهندگانه .