دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد …

در تحقیقات صورت گرفته در سطح ملی و بین المللی هریک از عوامل فرهنگ، آمیخته اخلاقی بازاریابی، اخلاق و اعتماد به صورتهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند که در هرکدام از آنها عوامل فرهنگی، اخلاق و آمیخته اخلاقی بازاریابی از جمله مسائل مهم و تأثیرگذار بر روی اعتماد مشتریان محسوب میشود، ولی در این تحقیقات این متغیرها به صورت یکجا و منسجم مورد بررسی قرار نگرفتهاند، در این تحقیق عوامل فرهنگی که شامل ۴ متغیر فرعی است را بر روی ۳ عامل اخلاقی و سپس عوامل اخلاقی را برروی ۴ مورد آمیخته اخلاقی بازاریابی و در نهایت بر روی اعتماد را مورد بررسی قرار گرفته که میتواند مدل نسبتاً جامعی از عوامل تأثیرگذار بر اعتماد مشتریان باشد.
فصل سوم
(روش تحقیق)
 
مقدمه
علم چون گذشته، زاده بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چندین دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است تا به حل یک مسأله یا دشواری ذهنی و یا عملی نایل آید. چنین خصلتی، علم را با دیگر نهادها و ارزشهای اجتماعی پیوندی مستحکم میزند به همین دلیل امروزه در بیشتر کشورها، سازمانهایی ویژه به کار علم مشغولند، سازمانهایی که سیاستگذاری در حوزههای علم، پژوهش و آموزش را در اختیار دارند. سازمانهایی که تولید وانتقال علم را بر دوش گرفتهاند، نهادها و سازمانهای که فرآوردههای آن را مصرف میکنند و بسیاری دیگر که غیرمستقیم، زمینهها، ابزارها و شرایط رشد علم را فراهم میسازند(خاکی،۱۳۸۷،۱۳۸).
بیتردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازیها و تصمیم گیریها بر پایه تحقیقات علمی است. از این رو، مدتها این نظر و تلقی حاکم بوده است که نوآوریهای تکنولوژیک از درون خود پیشرفتهای علمی (و یا گاه در تحقیقات پایهای کنجکاوانه) نشأت میگیرند، به عبارت دیگر، روند و جهت پیشرفت علوم و تحقیقات تا حدود زیادی تابع عوامل درونی و بیرونی است)حافظنیا،۱۳۸۲،۸۴).
در این فصل به روششناسی تحقیق در زمینههای روش تحقیق، جامعه آماری تحقیق و علت انتخاب آن، روش نمونهگیری و حجم نمونه، ابزار جمع آوری دادههای پژوهش، متغیرها و نقش آنها در تحقیق، ابزار تحقیق، روایی و پایایی آن و روش تحلیل دادههای تحقیق پرداخته شده است.
۲٫۳٫ روش تحقیق
بررسی و تحلیل دادهها نقادانه شیوههای خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخهای  از فلسفه  علم  است که “روش شناسی” خوانده میشود. وجود روش خاصی برای هر فن و حتی بودن روشهای مختلفی در ادوار مختلف تاریخ یک فن، در این تلقی از “روش شناسی” میگنجند. دستیابی به هدفهای تحقیق (یعنی نظریه سازی) میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد)حافظنیا،۱۳۸۲،۱۰۵).
روش عملی یا روش تحقیق عملی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است به عبارت دیگر روش عملی شکل خاص و نظام داری است که همواره به دنبال حقیقت است، حقیقتی که از طریق ملاحظات منطقی معین میشود.چون آرمان علم، دستیابی به روابط درونی نظام دار بین واقعیتها با استفاده از روش“شک نظام دار” است،روش عملی نیز باید به دنبال همین ایدهآل، از طریق آزمایش، مشاهده، بحث و تفسیرهای منطقی از روی اصول، موضوع  قابل قبول و ترکیبی از این عوامل، روابط بین پدیدهها را کشف کند)حافظنیا،۱۳۸۲،۱۲۸).
روش تحقیق حاضر از این جهت که میتوان نتایج آن را در امور مربوط به اعتماد، آمیخته اخلاقی بازاریابی، نیمرخ اخلاقی سازمان و فرهنگ استفاده نمود، از نوع کاربردی میباشد، همچنین از نوع همبستگی است زیرا در تحقیق همبستگی رابطه بین دو یا چند متغیر مورد مطالعه قرار میگیرد و محقق با استفاده از این روش قادر خواهد بود رابطه بین چند متغیر را با یک متغیر مورد بررسی قرار دهد، بنابراین، این شیوه تحقیق، روش مناسبی است.
۳٫۳٫ جامعه آماری تحقیق و علت انتخاب آن
دانشجویان کارشناسی ارشد، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند، چون این پایان نامه بر روی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد مشتری، فرهنگ و آمیخته اخلاقی بازاریابی شرکتها و سازمانها تحقیق میکند، دانشجویان میتوانند جامعه آماری نسبتاً مناسبی برای این تحقیق باشند. که برای بهدست آوردن حجم جمعیت آماری کل دانشجویان کارشناسی ارشد، از واحد آماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد استعلامی به عمل آمد.
۴٫۳٫ روش نمونهگیری و حجم نمونه
به منظور تعیین حجم نمونه سادهترین روش استفاده از فرمول کوکران میباشد.
n
n=354 : نشان دهنده حجم نمونه
N=4700 : حجم جمعیت آماری
= ۰٫۰۵ α : در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
p = 0.5 : نسبتی از جمعیت دارای صفت معین
q=1-p = 0.5
d = 0.05 :درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
بنابراین در این تحقیق حجم نمونه ۳۵۴ نفر است.
۵٫۳٫ ابزار جمع آوری دادههای پژوهش، متغیرها و نقش آنها در تحقیق
برای جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و در خصوص جمعآوری اطلاعات مربوط به تأیید یا رد فرضیات پژوهش، روش میدانی مورد استفاده قرار گرفته میگیرد.
برای گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای از فیش برداری استفاده میشود؛ در روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده میشود.
برای گردآوری دادهها در این تحقیق از پرسشنامه با طیف ۵ گزینهای لیکرت استفاده شده است، پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است؛ تعداد ۳۵۴ پرسشنامه بین دانشجویان کارشناسی ارشد که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میدهند، توزیع شده است.
در این پژوهش متغیرهای اعتماد، عوامل فرهنگی هافستد، آمیخته اخلاقی بازاریابی و نیمرخ اخلاقی سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
جدول ۱٫۳٫ متغیرها و نقش آنها در تحقیق

نقش متغییر متغییر زیرشاخص سوالات
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.