سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد …

منابع

وابسته

اعتماد

―――

از ۵۷تا۶۰
(۴ عدد)

Doney and Cannon (1997)

مستقل

عوامل فرهنگی هافستد

اجتناب از ریسک، فاصله قدرت، فرد گرایی، تفاوت زن و مرد

از۱ تا۱۶
(۱۲عدد)

Hofstede’s (1980)

میانجی

آمیخته اخلاقی بازاریابی

محصول، قیمت، توزیع، تبلیغات

از۳۳ تا۵۶
(۱۹عدد)

Vitell et al. (1993), Gaski (1999), Creyer and Ross (1997), Tsalikis and Seaton (2008), and Hyman (2008).

میانجی

نیمرخ اخلاقی سازمان

آرمان گرایی، خودخواهی، خود آگاهی جمعی

از ۱۷تا۳۲
(۲۹عدد)

Forsyth (1980) and Hansen (1992)Reidenbach and Robin (1990) and Hansen (1992). Fenigstein et al. (1975)

۶٫۳٫ ابزار تحقیق، روایی و پایایی آن
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است.
پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازهگیری و به کارگیری آنها در مرحله اصلی جمعآوری دادهها، ضرورت دارد که محقق از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بهکارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند.
روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد. روایی (اعتبار) در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق برمیگردد. روایی را به چند دسته تقسیم کردهاند که تعدادی از آنها عبارتند از: روایی محتوا[۲۴]، روایی نمادی (ظاهری)[۲۵]،(خاکی، ۱۳۸۷،۲۲۳). در این پژوهش روایی محتوایی و روایی صوری (ظاهری) مورد ارزیابی قرار گرفته است. اعتبار صوری به قدرت و کشش ظاهری یا صوری ابزار یا شیوه‌ جمعآوری داده‌ها مربوط می‌شود و زمانی حاصل می‌شود که افراد غیرمتخصص از جمله طراح ابزار و آزمودنی‌های مورد بررسی تشخیص بدهند که آن برای سنجش ویژگی یا خصیصه‌ مورد نظر متناسب است. اعتبار محتوا به این امر دلالت دارد که آیا شیوه یا ابزارجمعآوری داد‌ه‌ها به خوبی معرف همان محتوایی است که باید اندازه‌گیری شود. اگر ابزار یا روش‌ جمعآوری داده‌ها همه‌ ابعاد و محتواهای متغیر یا مفهوم مورد نظر را در برگرفت، دارای اعتبار محتوا است و در غیر این صورت فاقد اعتبار محتوا است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.