بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد مشتریان- قسمت ۱۵

۷۸۲/۰

خودخواهی

۴

۷۴۵/۰

خودآگاهی جمعی

۱۳

۸۸۷/۰

آمیخته بازاریابی

۱۹

۸۷۹/۰

کل پرسشنامه

۶۰

۹۰۳/۰

جدول فوق آلفای کرونباخ و تعداد سوالات مربوط به کل پرسشنامه و متغیرهای آن را ارائه میدهد؛ از آنجایی که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و متغیرها بزرگتر از ۷/۰ است، لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
۷٫۳٫ روش تحلیل دادهها
در این پژوهش توصیف داده‌های دموگرافیک تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارهای دایرهای، میلهای انجام شده و دادهها با استفاده از نرم افزارspss18 تجزیه و تحلیل شده و بررسی تأیید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL 8.72 که یکی از مشهورترین نرم افزارها جهت اجرای اینگونه مدل‌ها است، به منظور آزمون فرضیه‌ها با هدف سنجش روابط همزمان، مستقیم یا غیرمستقیم میان متغیرها استفاده شده است.
۱٫۷٫۳٫ توضیحات مربوط به آزمونها
۱٫۱٫۷٫۳٫ تحلیل عاملی تأییدی
در تحلیلهای عاملی تأییدی، که هدف پژوهشگر تأیید ساختار عاملی ویژهای میباشد، در باره تعداد عاملها به طور آشکار فرضیههای بیان می‌شود و برازش ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه با ساختار کواریانس متغیرهای اندازهگیری شده مورد آزمون قرار می‌گیرد. در تحلیل عاملی تأییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض میشود دادههای تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصیف، تبیین یا توجیه میکند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار دادههاست که میتواند به شکل: ۱) یک تئوری یا فرضیه ۲) یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویهها در انطباق با ویژگیهای عینی شکل و محتوا ۳)شرایط معلوم تجربی و یا ۴) دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره دادههای وسیع باشد. لذا تمایز مهم روشهای تحلیل اکتشافی و تأییدی در این است که روش اکتشافی با صرفهترین روش تبیین واریانس مشترک زیر بنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص میکند. در حالیکه روشهای تأییدی (آزمون فرضیه) تعیین میکنند که دادهها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ اند یا نه .برای انجام تحلیل عامل تأییدی از نرم افزار Lisrelاستفاده میشود. این نرم افزار به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی نرم افزارعلمی (SSI) به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازهگیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند(سرمد و همکاران، ۱۳۷۶).
۲٫۱٫۷٫۳٫ مدلیابی معادلات ساختاری[۲۶]
یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعههای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدلیابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدلیابی علّی وگاه نیز لیزرل نامیده شده است اما اصطلاح غالب در این روزها، مدلیابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است(هومن، ۱۳۸۴).
۳٫۱٫۷٫۳٫ آزمونهای برازندگی مدل کلی
با آنکه انواع گوناگون آزمونها که به گونه کلی شاخصهای برازندگی[۲۷] نامیده میشوند پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل میباشند اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد. نتیجه آن است که مقالههای مختلف، شاخصهای مختلفی را ارائه کردهاند و حتی نگارشهای مشهور برنامههای SEM مانند نرم افزارهای lisrel, Amos, EQS نیز تعداد زیادی از شاخصهای برازندگی به دست میدهند(هومن، ۱۳۸۴).
برخی از این شاخصها عبارتند از:
شاخصهای[۲۸]GFI
شاخص GFI مقدار نسبی واریانسها وکوواریانسها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی میکند. دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک میباشد. مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از ۹/. باشد تا مدل پذیرفته شود(هومن، ۱۳۸۴ ).
شاخص AGFI[29]
برازندگی دیگر AGFI یا همان مقدار تعدیل یافته شاخص GFI برای درجه آزادی میباشد. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک میباشد. شاخصهای GFI و AGFI را که جارزک اگوس و ربوم (۱۹۸۹) پیشنهاد کردهاند بستگی به حجم نمونه ندارد(هومن، ۱۳۸۴ ).
شاخص[۳۰] RMSEA

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.