بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد مشتریان- …

خودخواهی ← آمیخته اخلاقی بازاریابی

۳۱/۰

۰۱/۲

تآیید میگردد

آرمانگرایی ← آمیخته اخلاقی بازاریابی

۳۷/۰

۰۵/۲

تآیید میگردد

آمیخته اخلاقی بازاریابی ← اعتماد

۳۳/۰

۰۲/۲

۷۱/۰

تآیید میگردد

با توجه به جدول فوق، نشان میدهد ضریب تعیین برای متغیر آرمانگرایی مقدار ۶۶% برآورد شده و نشان میدهد که اختلاف طبقاتی و اجتناب از ریسک روی هم رفته توانستهاند تنها ۶۶% از تغییرات آرمانگرایی را توضیح دهند. با توجه به مقدار ضریب استاندارد میتوان گفت بیشترین تأثیر را در مثبت بودن متغیر آرمانگرایی داشته است.
از طرفی ضریب تعیین برای متغیر خودخواهی ۷۵% برآورد شده و نشان میدهد که فردگرایی و تفاوت زن و مرد روی هم رفته توانسته اند ۷۵% از تغیرات خودخواهی را توضیح دهد. همچنین ۶۹% از تغییرات آمیخته اخلاقی بازاریابی توسط خودآگاهی عمومی و خودخواهی و آرمان گرایی توضیح داده میشود. میتوان گفت که ۶۳% از تغییرات خودآگاهی عمومی توسط متغیرهای تفاوت مرد و زن، اختلاف طبقاتی، اجتناب از ریسک و فردگرایی توضیح داده میشود با عنایت به آماره t میتوان گفت تأثیر تفاوت مرد و زن، اختلاف طبقاتی بر روی خودآگاهی عمومی معنادار بوده و متغیر فردگرایی و اجتناب از ریسک تأثیر معنادار نداشته اند. همچنین نشان میدهد که ۷۱% تغیرات اعتماد توسط متغیر آمیخته اخلاقی بازاریابی توضیح داده میشود.
حال با استفاده از مقدار آماره t و ضریب استاندارد به بررسی اثر هرکدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته طبق مدل پرداخته میشود.
۷٫۴٫ آزمون فرضیههای پژوهش
پس از بررسی و تأیید مدل اصلی، فرضیههای مدل پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند و در این بخش فرضیات مربوط به هر سوال آزمون میشوند.
فرضیه اول: اختلاف طبقاتی بر آرمانگرایی تأثیر مستقیم دارد.
H0 : اختلاف طبقاتی بر روی آرمانگرایی تأثیر معناداری ندارد.
H1 : اختلاف طبقاتی بر روی آرمانگرایی تأثیر معناداری دارد.
اگر مقدار قدرمطلق آماره t کوچکتر از مقدار جدول ۹۶/۱ باشد، فرض صفر نتیجه گرفته میشود و در صورتی که مقدار قدرمطلق آماره t بزرگتر از مقدار ۹۶/۱ باشد، فرض صفر رد میشود.
جدول۴-۱۴: آماره t برای فرضیه ۱

آماره t مقدار جدول نتیجه گیری مقدار تأثیر
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.