بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۱۱

فعالیتهای بانک مسکن طبق اساسنامه بانک عبارت است از (ساروقیان، ۱۳۹۰):
الف- پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیر منقول و به منظور خرید و یا واریز بدهی ناشی از خرید واحد مسکونی، احداث، تکمیل و تعمیر ساختمان.
ب- افتتاح حساب جاری، پس انداز و قبول سپرده اعم از دیداری و یا مدت دار.
ج- انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن و اوراق قرضه مسکن بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
د- اعطای تسهیلات و یا اعتبار به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت و متوسط قیمت.
ه- دریافت تسهیلات و یا اعتبار از منابع داخلی.
و- صدور ضمانتنامههای مربوط به طرحهایی که ضمانتنامههای اولیه آن را خود قبلا صادر نموده است و صدور ضمانتنامه به منظور دریافت تسهیلات و اعتبار از سایر بانکها در برابر رهن مازاد اموال غیر منقول سازندگان مجتمعهای مسکونی.
ز- اعطای تسهیلات مسکن به سازندگان مجتمعهای مسکونی در برابر ضمانت نامه بانکی.
ح- اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی سازنده مصالح ساختمانی.
ط- انجام سایر عملیات بانکی که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد.
۲-۲۲- پیشینه پژوهش
در این قسمت از پژوهش به مرور مطالعات و پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته میشود که در ابتدا به پژوهشهای انجام گرفته در داخل کشور و سپس به پژوهشهای انجام گرفته در خارج از کشور اشاره میگردد:
به طور کلی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینههای کیفیت پژوهش جامعی در ایران انجام نشده است. پس از بررسیهای انجام شده توسط محقق به این نتیجه رسیدیم که فقط یک پژوهش در این زمینه در خصوص بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینههای کیفیت انجام گرفته که به شرح ذیل میباشد:
این پژوهش تحت عنوان «تاثیر سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد و بهرهوری و کاهش هزینه های کیفیت شرکتها» در دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱ توسط محمد حسین منوچهری انجام شده است که در این پایان نامه تاثیر ابعاد و مولفههای فناوری اطلاعات بر کاهش هزینههای کیفیت در شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بکارگیری IT بر بهبود بهرهوری و عملکرد و کاهش هزینههای کیفیت فرآیندهای درون و خارج از شرکتها موثر است. همچنین میان استفاده بیشتر از این سیستم ها و بهبود بهرهوری و عملکرد، کاهش هزینههای کیفیت و بهبود روابط با بیرون همبستگی وجود دارد.
پژوهشهای دیگری در حوزه فناوری اطلاعات و به خصوص هزینههای کیفیت در ایران انجام گرفته است که در اینجا به برخی از آنها پرداخته میشود:
پایاننامه مرتبط دیگر تحت عنوان «بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مولفههای مدیریت کیفیت جامع در فدراسیونهای ورزشی منتخب» در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۹ توسط آقای اکبر فرید فتحی انجام شده است. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بین فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون های ورزشی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
رئیسی اردلی و خاکباز در مقالهای تحت عنوان «تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع» که در سال ۱۳۸۴ انجام شده است به نتایج زیر رسیدهاند:
فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است به طوری که اکثر کشورها، سرمایه گذاریهای هنگفتی در این زمینه انجام دادهاند. استفاده از فناوری اطلاعات در راستای مدیریت کیفیت جامع منجر به نتایج زیر میشود:
– بهبود روابط با مشتریان.
– بهبود روابط با تامینکنندگان.
– افزایش کنترل فرآیند.
– سادهسازی کار گروهی.
– سادهسازی جریان اطلاعات بین واحدهای مختلف شرکت.
– بهبود فرآیند طراحی.
– بکارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه.
– پیادهسازی سیستم کیفیت همچون ISO 9000.
– اندازهگیری هزینههای کیفیت.
– بهبود فرآیند تصمیم در واحد تضمین کیفیت.
پایاننامه دیگری تحت عنوان « طراحی و استقرار سیستم هزینهیابی کیفیت در یک واحد صنعت آهنگری» در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۷ توسط آقای علیرضا نیکدل انجام شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده که ۲۰ درصد از نتیجه فعالیت شرکت (سود)، بابت هزینههای کیفیت صرف میگردد و این مساله قابل تامل و بررسی بیشتر توسط مدیران ارشد شرکت خواهد بود و در آخر پیشنهادات فنی را به مدیران آن صنعت ارائه کرده است.
پایاننامهای تحت عنوان «بررسی و اندازهگیری هزینههای کیفیت» در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۷۸ توسط آقای امین رضاپور انجام شده است. در این پایاننامه نحوه بررسی و اندازهگیری هزینههای مرتبط با کیفیت در سازمان بهینه ساز قالب، تشریح شده است.
پایاننامه دیگری تحت عنوان «بررسی هزینههای کیفیت در صنایع با مقیاس کوچک. مطالعه موردی: شرکت فرمان خودرو سپاهان» در دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۰ توسط آقای سعید ابراهیمی انجام شده است که نتایج آن بدین قرار است:
سهم عمده هزینههای کیفیت را هزینههای شکست داخلی تشکیل دادهاند. و در ادامه، هر مورد که باعث ایجاد هزینههای کیفیت میگردیده مورد بررسی قرار داده و توصیههایی برای بهبود آنها ارائه کرده است.
پایاننامه دیگر تحت عنوان «ارزیابی اثرات و نتایج حاصل از بکارگیری ابزار هزینههای کیفیت. بررسی موردی: سازمانهای تامین کننده خودرو» در دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱ توسط آقای محمد حسین آشتیانی انجام شده است که به این نتایج رسیده است:
الف) مدیریت ارشد نقش اصلی را در توجه به استقرار تکنیک ایفا کرده است. این موضوع اگرچه از جهتی مثبت است اما نهادینه شدن سیستم کیفیت را با تردید مواجه میکند.
ب) مدت زمان صرف شده جهت استقرار تکنیک، کاملا به اندازه سازمان بستگی دارد و متناسب با اندازه سازمان، افزایش/کاهش مییابد.
پ) در مجموع اکثریت مدیران ارشد از کاربرد تکنیک مذکور رضایت داشته، استفاده از آن را به سایر سازمانها نیز توصیه کردهاند.
ت) هزینههای کیفی در ۲۶ سازمان مورد مطالعه، به طور متوسط بیشتر از ۷ درصد فروش آنها را تشکیل میدهد که البته در مقایسه با سایر کشورها رقم قابل قبولی است.
ث) مهمترین دلایل روی آوردن سازمانها به استفاده از ابزار هزینههای کیفیت، کاهش هزینههای تولید و الزام مشتری بوده و بیاهمیتترین دلیل هم توسعه صادرات میباشد.
ح) نزدیک به ۵۰ درصد از کل هزینههای کیفی در سازمانها را هزینههای ارزیابی تشکیل میدهد.
پایان نامهای تحت عنوان «رابطه هزینه کیفیت با بلوغ سیستم کیفیت» در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۸ توسط آقای ناصر مکارم انجام شده است. این پژوهش به نتایج زیر دست یافته است:
وجود رابطه میان کل هزینههای کیفیت و نیز هزینههای پیشگیری و رفع نقص داخلی از یکسو و سطح بلوغ سیستم کیفیت از سوی دیگر، تایید شد اما وجود رابطه میان سطح بلوغ سیستم و هزینههای ارزیابی و رفع نقص داخلی تایید نگردید.
در سال ۱۳۸۹ پایان نامهای تحت عنوان «مدل ریاضی فازی جهت بهینهسازی هزینههای کیفیت. مطالعه موردی: شرکت قطعهسازی صنایع شیشه گیلان» در دانشگاه گیلان توسط آقای حسین رحمتی انجام شده است که نتایج آن بدین گونه میباشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.