فايل دانشگاهی – بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۱۲

در این مدل نمایان است که با افزایش هزینههای قابل کنترل، سطح کیفیت در حال افزایش است و همچنین همزمان هزینههای غیر قابل کنترل در حال کاهش میباشد. اما با افزایش سطح کیفیت، هزینه کیفیت کل بهینه نمیگردد.
فارسیجانی و کیامهر در مقالهای تحت عنوان «بررسی جایگاه هزینهیابی کیفیت در مدیریت ارتقا سازمانی» در سال ۱۳۸۷ به این نتیجه رسیدهاند که: هزینهیابی کیفیت از جایگاهی مهم در مدیریت کیفیت و تصمیمگیری های مدیریت در حوزه ارتقا سازمانی برخوردار است. هزینهیابی کیفیت راهگشای مدیریت سازمان در جهت کمک به ارتقاء سازمان و تخصیص بهینه منابع میباشد.
در مورد پژوهشهای انجام گرفته در خارج از کشور بعد از بررسیهای متعدد، تعدادی پژوهش یافت شد که مرتبطترین آنها عبارتند از:
پژوهشی تحت عنوان «اقدامات لازم به منظور ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت» توسط لنگ آنگ، دیویس و فینلی در سال ۲۰۰۰ انجام شده است. در این پژوهش به این نتیجه رسیدهاند که مدیریت کیفیتی که توسط فناوری اطلاعات پشتیبانی میشود قابلیت اطمینان بیشتری دارد و از اعتبار بالاتری برخوردار است.
پژوهش دیگری تحت عنوان «تجزیه و تحلیل نقش فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت» توسط جما، ویکتور و وینوکا در سال ۲۰۰۵ انجام شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بکار بردن فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت باعث افزایش آگاهیها نسبت به کیفیت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش هزینه های کیفیت میگردد.
پژوهشی دیگر تحت عنوان «تاثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد مدیریت کیفیت و پیامدهای آن» در سال ۲۰۱۱ توسط لای وای، کشور سیبالاک و تیروونگادام انجام شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که فناوری اطلاعات تاثیر قابل توجهی در مدیریت کیفیت دارد و همچنین در این پژوهش مطالعاتی در مورد تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت سازمانهای صنعتی و خدماتی انجام شده است. و به لزوم سرمایهگذاری هوشمندانه بر روی فناوری اطلاعات برای حمایت از مدیریت کیفیت تاکید شده است.
در سال ۲۰۱۳ پژوهشی تحت عنوان «مروری بر ادبیات نقش فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت جامع» توسط خانام، صدیقی و طالب انجام شده است. در این پژوهش به بررسی ادبیات موجود در زمینه نقش فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع در جهت افزایش عملکرد سازمانی پرداخته شده است و به دستهبندی مطالعات موجود در این زمینه پرداختهاند.
اما پژوهشهای بسیاری در مورد هزینههای کیفیت در خارج از کشور انجام گرفته که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
پژوهشی تحت عنوان «مروری بر تحقیقات مدلهای هزینههای کیفیت و بهترین عملکردها» توسط شیفارووا و تامسون در سال ۲۰۰۶ انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی ادبیات هزینههای کیفیت و فهم بهتر روشهای هزینههای کیفیت است. شواهد نشان میدهد که شرکتهایی که روشهای COQ را اتخاذ کردهاند در کاهش هزینههای کیفیت و بهبود کیفیت برای مشتریان موفق بودهاند.
در سال ۲۰۱۱ دو مورد پژوهش توسط چوپرا و گارگ انجام شده است که به شرح زیر میباشد:
پژوهش اول تحت عنوان «الگوهای رفتاری از اقلام هزینههای کیفیت» میباشد که هدف این پژوهش یافتن الگوهای رفتاری از اقلام مختلف هزینههای کیفیت میباشد تا موسسات را قادر به اتخاذ تصمیمات درست در تخصیص منابع برای کاهش هزینههای کیفیت سازد و در نهایت به این نتیجه دست یافته است که رابطه مثبت بین هزینههای انطباق و هزینههای عدم انطباق وجود دارد.
پژوهش دوم تحت عنوان «معرفی مدلهایی برای پیادهسازی سیستم هزینه کیفیت» میباشد که هدف پژوهش، توسعه دو مدل در مورد هزینههای کیفیت است. یک مدل برای برآورد و محاسبه هزینه کیفیت و مدل دوم برای پیادهسازی سیستم هزینه کیفیت در صنعت میباشد.
فصل سوم :
روششناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
از جمله ویژگیهای یک مطالعه علمی و بیطرفانه، استفاده از یک متدولوژی پژوهش مناسب میباشد. انتخاب روش پژوهش مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد. در این فصل روش بکار گرفته شده در این پژوهش مورد بحث قرار میگیرد.
در این فصل به تشریح روش پژوهش، تجزیه و تحلیل دادهها، جامعه آماری و روش نمونهگیری پرداخته می شود و در ادامه نیز به نحوه طراحی پرسشنامه، اعتبار پرسشنامه و روایی و پایایی آن پرداخته خواهد شد و در انتها نیز قلمرو پژوهش بیان میگردد.
روششناسی را فرآیند چگونگی گردآوری اطلاعات و شواهد و تبدیل آنها به یافتهها به منظور دستیابی به دانش دانستهاند. لذا مفاهیمی که در روششناسی مطرح میگردند، باید دربرگیرنده این فرآیند و هدف آن باشد. به همین جهت در روششناسی از مفاهیمی چون جامعه آماری، نمونه آماری، نمونهگیری، ابزار پژوهش یا ابزار جمعآوری دادهها، روایی و پایایی ابزار، روشهای تحلیل دادهها و متغیرها صحبت میشود (عابدی و شواخی، ۱۳۸۹).
دستیابی به هدفهای پژوهش میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. روش پژوهش مجموعهای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۸۷).
یکی از مهم‌ترین مراحل تحقیقات علمی انتخاب روش پژوهش متناسب با تحقیق است. منظور از انتخاب روش انجام پژوهش این است که مشخص کنیم، چه روش پژوهشی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. انتخاب روش‌ پژوهش به عهده پژوهشگر است و او باید در انتخاب روش صحیح پژوهش حساسیت لازم را به عمل آورد (خلیلی و دانشور، ۱۳۷۸).
امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته است. هرچند که حصول توافق میان دانشمندان و پژوهشگران دربارهی تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست، اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین است:
پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظامدار، کنترل شده، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیهی فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیدههای طبیعی.
پژوهش، فرآیندی است که از طریق آن میتوان دربارهی ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان (روششناسی) یاد میشود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی، ۱۳۸۵).
وقتی از روش پژوهش علمی صحبت به میان میآید، ذهن هر پژوهنده‌ای در ابتدا متوجه اندیشیدن به شیوه علمی میشود. از لحاظ فلسفی منظور از “روش” مجموعه وسایل و تدابیری است که وصول به هدف غایی و مطلوب را آسان سازد و مقصود از “روش علمی” همه راهها و شیوههایی است که پژوهنده را از خطا محفوظ بدارد و رسیدن به حقیقت را برای وی امکانپذیر سازد.
بطور کلی مراحل اصلی روش پژوهش علمی به قرار ذیل است: (خلیلی شورینی، ۱۳۹۲).
الف) طرح مسئله. ب) تهیه و تنظیم فرضیه. ج) جمعآوری اطلاعات. د) طبقهبندی اطلاعات حاصله. ه) مطالعه اطلاعات و تشخیص روابط علت و معلول. و) تعیین اعتبار و نقد فرضیهها. ز) تهیه گزارش پژوهش.
۳-۲- روش انجام پژوهش (از نظر هدف، نوع و ابزار اندازه گیری)
این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی میباشد. روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی میباشد. پژوهش مورد نظر از نظر ابزار اندازهگیری یک پژوهش کمی محسوب میشود.
بررسی توصیفی به منظور تعیین و توصیف ویژگیهای متغیرها در یک وضعیت انجام میشود. مطالعات توصیفی در سازمانها به منظور آگاهی از ویژگیها و توصیف ویژگیهای یک گروه از کارکنان، برای مثال، سن، سطح تحصیلی، رده شغلی، سابقه خدمت یا کار در سیستم انجام میشود. همچنین مطالعه توصیفی برای درک ویژگیهای سازمانهایی که رویههای مشابهی دنبال میکنند، صورت میگیرد. بدین ترتیب هدف مطالعه توصیفی، تشریح یا توصیف جنبههای خاص پدیدههای مورد بررسی در سطح فرد، سازمان یا صنعت است. بنابراین استراتژی مناسب مطالعات توصیفی، استراتژی پیمایش است.
پژوهش پیمایش یکی از انواع استراتژیها (طرحهای) پژوهش کمی در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت است. طرحهای پیمایش اشاره به رویههایی پژوهشی دارد که در آن پژوهشگر نوعی پیمایش بر روی یک نمونه یا کلیت جامعه اجرا میکند تا نگرشها، افکار، رفتارها یا خصیصههای جامعه را توصیف کند. در این رویه، پژوهشگران دادههای کمی و عددی را با استفاده از پرسشنامه یا مصاحبه گردآوری میکنند، و با استفاده از فنون آماری روندهای پاسخهای سوالها را توصیف و سوالها یا فرضیهها را آزمون میکنند. همچنین معنای دادهها را با استفاده از ارتباط دادن نتایج آزمون آماری با مطالعات پژوهشی گذشته تفسیر میکنند.
پژوهش میتواند چهار هدف متفاوت را دنبال کند. گاهی هدف پژوهش، حل یک مساله متداول و معمول در محیط کار است. گاهی هدف آن ارتقای دانش در حوزهای خاص است و گاهی اوقات هدف پژوهش بررسی اثرات پیشنهادی پژوهشهای کاربردی و بعضا توسعه سرپژوهش قبلی است. وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مساله خاص متداول درون سازمان، انجام میشود چنین پژوهشی، پژوهش کاربردی نامیده میشود (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۹۱).
با بررسی انواع پژوهشها در علوم انسانی و رفتاری درمییابیم که در علوم انسانی و رفتاری با دو رویکرد پژوهشی مواجه هستیم که این دو رویکرد عبارتند از: الف)رویکرد خردگرایانه. ب)رویکرد طبیعت گرایانه. پژوهش های کمی در حوزه علوم انسانی و رفتاری بر پایه جهانبینی و پارادایم خردگرایانه قرار دارند. فرض اساسی این پارادایم بیان میدارد که واقعیت چیزی است که فرد میتواند به وسیله حواس خود آن را تجربه نماید. پژوهش کمی رویکردی جزءگرا و تحصّلی برای توصیف عینی متغیرها و توضیح روابط بین آنهاست. بدین معنا که نگرش و دیدگاه کمی، ریاضی و رقمی بر این گونه پژوهشها حاکم است. به همین دلیل در روششناسی این پژوهش ها نیز هر آنچه به کار گرفته میشود، باید قابلیت تبدیل به رقم و یا عدد را داشته باشد و یا بتوان آن را به صورت رقم و عدد بیان نمود (عابدی و شواخی، ۱۳۸۹).
بنابر مطالب بیان شده این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی میباشد. روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی میباشد. پژوهش مورد نظر از نظر ابزار اندازهگیری یک پژوهش کمی محسوب میشود.
۳-۳- جامعه آماری مورد بررسی
۳-۳-۱- جامعه
“جامعه” اشاره به گروهی از افراد دارد که از یک خصوصیت مشترکی برخوردارند که آنها را از دیگر گروهها متمایز میکند (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۹۱).
۳-۳-۲- جامعه هدف
پژوهشگران همیشه کلیت یک جامعه[۵۸] را مطالعه نمیکنند، زیرا نمیتوانند همه اعضای آن جامعه را شناسایی کنند یا نمیتوانند فهرست اسامی آنها را بدست آورند. بنابراین در عمل پژوهشگران جامعه هدف[۵۹] را (که بعضا چارچوب نمونهبرداری[۶۰] نامیده میشود) مطالعه میکنند. این جامعه فهرستی از افراد در یک جامعه است که یک پژوهشگر میتواند به طور واقعی بدست آورد (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۹۱).
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونان شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران در سال ۱۳۹۳ میباشد که طبق آمار بانک مسکن، تعداد ۴۰۰ نفر میباشند.
۳-۴- روش نمونهگیری
بطور کلی سه نوع نمونه وجود دارد. نخستین نوع نمونه که اغلب به آن انباشته یا کومهای گفته میشود، مستلزم انتخاب بخشی از جامعه است که برای مطالعه سهل الوصولتر و نزدیکتر باشد. ضوابط کاربرد این روش در دسترس بودن یا صرفهجویی اقتصادی است. نمونههای کومهای از لحاظ علمی بیارزش در نظر گرفته می شوند زیرا شواهدی در دسترس نیست که چنین نمونهای معرف جامعه باشد و معمولاً راهی برای پژوهش درباره معرف بودن و تعیین میزان دقت آن وجود ندارد. دومین نوع نمونه که نظری یا قضاوتی خوانده میشود مستلزم انتخاب بخشی از جامعه است که اعضای آن بر پایه داوری شخص پژوهنده مشخص میشود. البته هدف این نوع نمونهبرداری انتخاب زیر مجموعهای از جامعه است که معرف جامعه اصلی باشد، اما نمونه حاصل ممکن است معرف باشد یا نباشد. راهی برای تحقیق درباره معرف بودن چنین نمونهای وجود ندارد و در این مورد فقط می توان به داوری شخصی که نمونه را انتخاب کرده است استناد جست. نقطه ضعف عمده آن نیز همین است. سومین نوع نمونه که احتمالی نامیده میشود مستلزم انتخاب بخشی از جامعه به گونه تصادفی و بر حسب قوانین احتمالات است و در انتخاب آنها هیچ عامل دیگری اثر ندارد (خلیلی شورینی، ۱۳۹۲). در این پژوهش جهت نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است.
شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران به چهار منطقه شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق تقسیم شده است و هر منطقه زیر نظر یک مرکز، مدیریت میگردد. در این پژوهش پس از دریافت مجوز از حراست کل بانک مسکن، اطلاعات مربوط به شعب بانک هر چهار منطقه، از مدیریت مناطق دریافت شد و سپس از هر یک از این مناطق، تعدادی شعب به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید که به شرح جدول ذیل میباشد:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.