بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۷

۱-۵٫ سرپرستی کیفیت
هزینههای صرف شده برای اداره و سرپرستی عمومی بخش مدیریت کیفیت.
۱-۵-۱٫ حقوق اداری
هزینههای حقوق و مزایا برای تمامی کارکنان بخش کیفیت (به عنوان مثال مدیران، سرپرستان و امور دفتری) که وظایف آنها صد در صد اداری است.
۱-۵-۲٫ هزینههای اداری
تمامی سایر هزینههایی که برای بخش مدیریت کیفیت صرف شده و در هیچ جای دیگری نیز ثبت نمیگردد (مانند گرما، روشنایی، تلفن، آب و …).
۱-۵-۳٫ طرحریزی برنامه کیفیت
هزینههای ایجاد و برقراری نظامنامه کیفیت، جمعآوری دادههای مورد نیاز، نگهداری سوابق کیفیت، برنامه ریزی استراتژیک و کنترل بودجه.
۱-۵-۴٫ گزارش عملکرد کیفیت
هزینههای صرف شده برای جمع آوری دادههای عملکرد کیفیت، گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتظار آنها در قالب فرمهای گزارش برای ارتقا بهبود مستمر عملکرد کیفیت. گزارش هزینههای کیفیت جزو این دسته طبقه بندی میشوند.
۱-۵-۵٫ آموزش کیفیت
هزینههایی که از ابتدا صرف شده و هزینه تداوم آموزشهای مرتبط با کیفیت برای تمامی بخشهای سازمان که به نوعی بر کیفیت محصول تحویل شده به مشتری موثر هستند. برنامههای آموزش کیفیت بر ارزش عملکرد کیفیت و نقش هر بخش در کسب موفقیتهای مربوط به خود تاکید میکند.
۱-۵-۶٫ بهبود کیفیت
هزینههای صرف شده برای توسعه و ایجاد برنامههای گسترده بهبود کیفیت در سطح سازمان که برای ارتقا سطح آگاهی کارکنان از فرصتهای بهبود و فراهم کردن فرصتهای منحصر به فرد مشارکت و همکاری طراحی میشود.
۱-۵-۷٫ ممیزیهای سیستم کیفیت
هزینه ممیزیهای انجام شده برای مشاهده و ارزیابی اثربخشی کلی رویهها و سیستم مدیریت کیفیت. اغلب اوقات این فرآیند توسط یک تیم مدیریتی از شرکت انجام میشود. ممیزی محصول یک هزینه ارزیابی محسوب میشود.
۱-۶٫ سایر هزینههای پیشگیری
شامل کلیه هزینههای مرتبط به سیستم کیفیت، که تاکنون پوشش داده نشدهاند و مشخصا برای جلوگیری از کیفیت ضعیف محصول یا خدمات صرف میشوند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  1. هزینههای ارزیابی و آزمایش

هزینههای مرتبط با اندازهگیری، بازرسی یا ممیزی محصولات یا خدمات به منظور حصول اطمینان از تطابق با استانداردهای کیفی و نیازمندیهای عملکردی.
۲-۱٫ هزینههای بازرسی و آزمایش خرید
هزینههای بازرسی و آزمایش خرید را به صورت کلی میتوان به عنوان هزینههای صرف شده برای بازرسی/ آزمون اقلام خریداری شده یا خدمات، برای تعیین قابلیت پذیرش آنها برای استفاده در نظر گرفت. این فعالیت ها میتواند به عنوان بخشی از فعالیت بازرسی، دریافت یا به عنوان بازرسی در محل تامین کننده، مد نظر قرار گیرد.
۲-۱-۱٫ بازرسیها و آزمونهای اقلام دریافتی یا ورودی
شامل کلیه هزینههای بازرسی/ آزمون معمول برای مواد خریداری شده، محصولات و خدمات. این هزینهها معرف یک خط مبنا برای هزینه ارزیابی محصولات خریداری شده به عنوان یک قسمت مداوم بخش بازرسی دریافت میباشد.
۲-۱-۲٫ تجهیزات اندازهگیری
هزینه تامین (شامل هزینههای استهلاک یا هزینههای مصرفی، کالیبراسیون و نگهداری و تعمیرات و تجهیزات اندازهگیری و ابزارآلات و سنجههایی که برای بازرسی اقلام خریداری شده، مورد استفاده قرار میگیرند.
۲-۱-۳٫ بررسی صلاحیت محصولات تامینکننده
هزینههای اضافی بازرسی یا آزمون (شامل هزینههای آزمون زیست محیطی) که به صورت دورهای برای بررسی کیفیت محصولات خریداری شده صرف میشود. این هزینهها معمولا یکبار در سال اتفاق میافتد، با این وجود ممکن است در موقعیتهای مختلف تولید که در طول یکسال به وجود میآید تکرار شوند. کاربردهای معمول این قبیل هزینهها به شرح زیر هستند:
الف. بازرسی اولین کالا (شامل بازرسی تفصیلی و آزمونهای مخرب) بر روی نمونهای از مجموعههای مواد و خدمات جدیدی که به تازگی توسط تامین کننده عرضه شدهاند.
ب. بازرسی اولین کالا برای دومین و سومین منبع که قبلا تعیین صلاحیت شدهاند از اجزای کلیدی محصول نهایی.
ج. بازرسی اولین کالا از اولین محموله کالایی که برای فروش ارسال میشوند.
۲-۱-۴٫ بازرسی منابع و برنامههای کنترل
تمامی هزینههایی که شرکت برای انجام فعالیتهای ذکر شده در بند ۲-۱-۱ و ۲-۱-۳ در محل شرکت تامین کننده و یا یک آزمایشگاه مستقل متحمل میشود. این قسمت معمولا تمامی هزینههای بازرسی انجام شده برای محمولههایی که مستقیما از محل تامینکننده به محل مشتری، دفاتر فروش یا گارگاههای نصب، حمل میشوند را پوشش میدهد.
۲-۲٫ هزینههای ارزیابی عملیاتها (خدمات یا ساخت)
به طور کلی هزینههای ارزیابی عملیاتها شامل کلیه هزینههای بازرسی، آزمون یا ممیزی است که شرکت برای تضمین و اطمینان از قابل پذیرش بودن محصول یا خدمات و حرکت از یک مرحله به مرحله بعدی در طول کل فرآیند تولید یا خدمات (از ابتدا تا زمان تحویل محصول) بایستی متحمل شود. هر جایی که از دست دادن مواد یا محصولات، بخشی از فعالیت ارزیابی محسوب شود، مانند قطعاتی که برای تنظیم دستگاه استفاده میشوند یا انجام آزمونهای مخرب، هزینههای مربوطه بایستی ثبت و محاسبه شوند.
۲-۲-۱٫ ممیزیها، آزمونها، بازرسیها و سایر عملیاتهای برنامهریزی شده
هزینههای مربوط به تمامی بازرسیها، آزمونها و ممیزیهای برنامهریزی شده که سرتاسر فرآیند تولید در قسمت مشخصی از فرآیند بر روی محصول یا خدمت صرف میشود. هزینههای بازرسی و آزمون نهایی محصولات نیز در همین قسمت محاسبه و ثبت میگردد. هزینههای مربوط به استفاده از نمونه محصولات، برای آزمونهای مخرب نیز در همین قسمت تعیین میگردد. این بخش خط مبنای هزینه ارزیابی عملیاتها میباشد. این قسمت شامل هزینههای رفع نقص، بازکاری، تعمیر یا مرتب کردن انباشتههای رد شده نمیباشد، این هزینه ها عموما به عنوان هزینههای خطا مد نظر قرار میگیرند.
۲-۲-۱-۱٫ نیروی انسانی بازرسیکننده
کاری که توسط افرادی مستقل از بازرسین، در هنگام ارزیابی فرآیند انجام میشود. این فعالیت معمولا جزیی از وظایف کارکنان بخش تولید محسوب میشود.
۲-۲-۱-۲٫ ممیزیهای کیفیت محصول/ خدمات