مقاله – بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۸

هزینههای پرسنلی صرف شده برای انجام ممیزی کیفیت محصول در حین فرآیند یا محصولات/ خدمات نهایی.
۲-۲-۱-۳٫ موادی که تحت بازرسی و آزمون قرار میگیرند
موادی که در هنگام انجام فعالیت کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و یا از بین میروند به عنوان مثال میتوان به بازرسی، به همراه شکافتن محصول، تست سقوط، تحت ولتاژ بالا قرار دادن یا آزمون عمر محصول اشاره نمود.
۲-۲-۲٫ بازرسیها و آزمونهای مربوط به تنظیم (کردن)
کلیه هزینههای تنظیمات/ بازرسیها و آزمونهای اولین قطعه که برای کسب اطمینان از تنظیم مناسب ابزار و ماشینآلات برای تولید محصولات قابل پذیرش قبل از شروع به تولید هر انباشته صرف میشود، یا هزینههای مربوط به کسب اطمینان از قابل پذیرش بودن تجهیزات بازرسی و اندازهگیری برای آغاز یک روز جدید، شیفت کاری جدید یا دورههای زمانی دیگر.
۲-۲-۳٫ آزمونهای خاص
کلیه هزینههای غیر معمول بازرسی و آزمون که بر اساس طرح ارزیابی محصول بر روی محصول ساخته شده صرف میشود. معمولا این هزینهها شامل نمونهگیریهای سالانه یا هر شش ماه یکبار از محصولات حساس برای انجام ارزیابیهای کاملتر و تفضیلیتر جهت کسب اطمینان از تداوم انطباق آن با نیازمندی حساس و مهم زیست محیطی میباشد.
۲-۲-۴٫ سنجش کنترل فرآیند
هزینه تمامی سنجشهای برنامهریزی شده برای حصول اطمینان از تطابق تجهیزات کنترلی محصول یا خدمات با استانداردهای از پیش تعیین شده در خط تولید یا هنگام ارائه خدمات و هنگام دریافت مواد ورودی. مشتمل بر کلیه هزینههایی که صرف تداوم نتایج قابل قبول میگردد.
۲-۲-۵٫ حمایت و پشتیبانی از طریق انجام فعالیتهای آزمایشگاهی
هزینه مربوط به تمامی آزمونهای آزمایشگاهی که بایستی برای حمایت و پشتیبانی از طرحهای ارزیابی محصول یا خدمات انجام شود.
۲-۲-۶٫ تجهیزات اندازهگیری (بازرسی و آزمون)
از آنجایی که تجهیزات مورد نیاز اندازهگیری یا کنترل فرآیند به عنوان بخشی از فعالیتهای ارزیابی محسوب میشوند، بنابراین هزینههای مربوط به تهیه و تدارک (شامل هزینه استهلاک یا هزینه مصرف)، کالیبراسیون و نگهداری و تعمیرات آنها نیز در همین قسمت محاسبه و ثبت میشود. کنترل این تجهیزات تضمین کننده صحت نتایج به دست آمده بوده، و بدون انجام این کنترلها موثر بودن برنامههای ارزیابی در معرض خطر قرار میگیرد.
۲-۲-۶-۱٫ حدود مجاز استهلاک
مقدار کل استهلاک مجاز برای تمامی تجهیزات بازرسی و آزمایش تخصیص داده شده.
۲-۲-۶-۲٫ هزینههای تامین تجهیزات اندازهگیری
هزینههای ساخت یا تامین تمامی تجهیزات بازرسی و آزمایش سنجهها که هنوز تخصیص داده نشدهاند.
۲-۲-۶-۳٫ نیروی انسانی مورد نیاز برای کالیبراسیون و نگهداری
هزینه کلیه فعالیتهای بازرسی، کالیبراسیون، نگهداری و کنترل مربوط به تجهیزات و وسایل بازرسی و آزمایش و سنجهها که برای ارزیابی فرآیندها، محصولات یا خدمات به منظور اطمینان از انطباق با نیازمندیها، صرف میشوند.
۲-۲-۷٫ اخذ تایید و گواهینامه از سازمانهای بیرونی
هزینه تمامی گواهینامهها و تاییدیههای مورد نیاز از سازمانهای بیرونی، از جمله آزمایشگاههای تعیین شده توسط پذیرهنویسان، ASTM و یا نماینده تعیین شده توسط دولت. شامل هزینههای تهیه نمونه اولیه، ارسال هر گونه هزینههای ارتباطی جهت دستیابی به تایید نهایی، شامل هزینههای ارتباط با مشتری میگردد.
۲-۳٫ هزینههای بازرسی و آزمایش خارجی
هر وقت که لازم باشد محصول قبل از تحویل رسمی به مشتری، در کارگاه راه اندازی، نصب یا کنترل شود، هزینههای بازرسی و آزمایش خارجی محاسبه میشوند. این هزینه همچنین هنگامی که احتیاج به آزمایش کردن محصول یا خدمات جدید در محل کارگاه باشد، محاسبه و ثبت میشوند.
۲-۳-۱٫ ارزیابی عملکرد در محل کارگاه
هزینه تمامی ارزیابیهای برنامهریزی شده (شامل بازرسیها، آزمونها، ممیزیها و سایر فعالیتهای پشتیبان ارزیابی) که در محل کارگاه برای نصب/ تحویل محصولات بزرگ و پیچیده یا اجرای خدمات پشتیبانی صرف میشود (به عنوان مثال تعمیرات یا راهاندازی مجدد).
۲-۳-۲٫ ارزیابیهای خاص از محصول
شامل آزمونهای طول عمر، قابلیت اطمینان و محیطی که بر روی واحدهای تولید شده از محصول انجام میشود.
۲-۳-۳٫ ارزیابی انبار کارگاه و قطعات یدکی
شامل هزینه انجام ارزیابی از انبار کارگاه، به واسطه تغییرات مهندسی اعمال شده و مدت زمان نگهداری محصول در انبار (نگهداری بیش از حد مجاز محصول در انبار) یا بررسی سایر مسائل و مشکلات مشکوک درباره محصولات.
۲-۴٫ بازنگری دادههای بازرسی و آزمون
هزینههای مربوط به بازنگری دادههای بازرسی و آزمون قبل از صدور اجازه ارسال و حمل محصول، از جمله تعیین اینکه آیا نیازمندیهای محصول تامین شده است یا خیر.
۲-۵٫ ارزیابیهای متنوع از کیفیت
هزینههای مربوط به ارزیابی و کنترلهای دورهای از مکانها و محیطهایی که به نوعی محل حفظ و نگهداری و ارائه خدمات پشتیبانی برای محصولات میباشند جهت حصول اطمینان از تداوم شرایط مناسب جهت نگهداری ایمن از محصولات مورد نظر. از جمله این محیطها، انبارها، محلهای بستهبندی و حمل میباشند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. هزینههای خطای داخلی

هزینههای حاصل از محصولات و خدماتی که با نیازمندیها یا خواستههای مشتری/ استفاده کننده انطباق ندارند. هزینههای خطای داخلی پیش از تحویل یا ارسال محصول یا ارائه خدمت به مشتری اتفاق میافتند.
۳-۱٫ هزینههای حاصل از خطا در طراحی محصول/ خدمت (داخلی)
هزینههای خطای طراحی، عموما به عنوان هزینههای برنامهریزی شدهای هستند که به واسطه صدور مدارک طراحی که دارای کفایت نیستند، جهت استفاده در تولید به وجود میآیند. این هزینهها، هزینههای مربوط به تغییرات درخواستی توسط مشتری (بهبود محصول) یا فعالیتهای طراحی مجدد و عمده (شامل ارتقا سطح کیفی محصول) که جزیی از طرحهای بازاریابی سازمان هستند را شامل نمیشوند.
۳-۱-۱٫ اقدامات اصلاحی در طراحی
پس از صدور مدارک طراحی جهت استفاده در فرآیند تولید، کلیه هزینههایی که صرف جستجو و شناسایی و تعیین مشکلات و حل و فصل ریشهای آنها میگردد (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینههای پیشگیری محسوب مینمایند).
۳-۱-۲٫ بازکاریهای حاصل از تغییرات طراحی