سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۹

هزینه تمامی بازکاریها (شامل مواد، نیروی انسانی و سربار) که مشخصا به عنوان بخشی از فعالیتهای مربوط به حل مشکلات طراحی و موثر بودن طرح اجرا، مورد نیاز هستند.
۳-۱-۳٫ دور ریزهای مربوط به تغییرات طراحی
هزینه تمامی دور ریزها (مواد، نیروی انسانی، و سربار) که مشخصا به عنوان بخشی از فعالیتهای مربوط به حل مشکلات طراحی و موثر بودن طرح اجرا، صرف میشوند.
۳-۱-۴٫ هزینههای مربوط به تولید
تمامی هزینههایی که به واسطه عدم کفایت و کامل نبودن مدارک و مستندات طراحی، ایجاد میشوند.
۳-۲٫ هزینههای خطا در هنگام خرید
هزینههای مربوط به اقلام خریداری شده مردود.
۳-۲-۱٫ هزینههای تعیین تکلیف مواد خریداری شده مردود
هزینههای تعیین تکلیف یا رتبهبندی اقلام ورودی رد شده، که شامل هزینه اسناد مردودی، ارزیابی و بازنگری، تعیین تکلیف، جابجایی و حمل و نقل میشود (به جز مواردی که هزینه به عهده تامینکننده است).
۳-۲-۲٫ هزینههای جایگزینی مواد خریداری شده
هزینههای جایگزینی برای تمام اقلام رد شده و عودت داده شده به تامین کننده (شامل هزینههای حمل و نقل هنگامی که این هزینهها توسط تامین کننده پرداخت نمیشود).
۳-۲-۳٫ اقدامات اصلاحی تامینکننده
هزینه تحلیل خطاهای تحمیل شده به سازمان و جستجو برای پیدا کردن دلایل اقدام مردودی تامینکننده به منظور اتخاذ اقدامات اصلاحی ضروری. شامل هزینه بازدیدهای مختلف از محل فعالیت تامینکننده برای نیل به این هدف و هزینه تدارک بازرسیهای ضروری هنگامی که مسائل و مشکلات در حال رفع شدن هستند (برخی منابع این ردیف را به عنوان هزینههای پیشگیری محسوب مینمایند).
۳-۲-۴٫ بازکاری اقلام رد شده تامینکننده
تمامی هزینه تعمیرات اقلام ضروری تامین کننده که شرکت متحمل میشود و قابل محاسبه به پای تامین کننده نیست. این موضوع معمولا به مصلحتهایی که در تولید دیده میشود، مربوط میشود.
۳-۲-۵٫ ضررهای کنترل نشده ناشی از مواد
هزینه کمبود مواد یا قطعات که بواسطه صدمه دیدن، سرقت یا سایر دلایل (شناخته نشده) به وجود میآید. ممکن است با بازنگری موجودی اقلام، مقدار این گونه هزینهها قابل محاسبه باشد.
۳-۳٫ هزینههای خطا در عملیاتها (محصولات یا خدمات)
هزینههای خطا در عملیاتها تقریبا همیشه معرف بخش بزرگی از کل کیفیت شرکت است و به طور کلی میتوان آن را به عنوان هزینههایی که بواسطه کشف محصول یا خدمات معیوب در طول فرآیند تولید ایجاد میشود، در نظر گرفت. این هزینهها به سه دسته جداگانه تقسیمبندی میشوند: اقدامات اصلاحی و بازنگری مواد، هزینههای بازکاری/ تعمیر و هزینههای دور ریز.
۳-۳-۱٫ هزینههای اقدامات اصلاحی و بازنگری مواد
هزینههای صرف شده برای بازنگری و تعیین تکلیف محصول و خدمات نامنطبق و آغاز اقدامات اصلاحی ضروری برای جلوگیری از بروز مجدد آنها.
۳-۳-۱-۱٫ هزینههای تعیین تکلیف
تمامی هزینههای صرف شده برای بازنگری و تعیین تکلیف محصولات و خدمات نامنطبق، هزینههای صرف شده برای تحلیل دادههای کیفی برای تعیین مهمترین قسمتها جهت اعمال اقدامات اصلاحی و همچنین هزینه جستجو برای یافتن چنین قسمتهایی و تعیین دلایل ریشهای بروز عیب در محصولات و خدمات.
۳-۳-۱-۲٫ هزینههای تحلیل خطا یا رفع عیب (در عملیاتها)
هزینه تحلیل خطا (فیزیکی، شیمیایی و …) که توسط آزمایشگاهی برون سازمانی در حمایت از شناسایی دلایل نقص و عیب حاصل میشود (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینههای پیشگیری محسوب مینمایند).
۳-۳-۱-۳٫ هزینههای مربوط به یافتن دلایل خطا
کلیه هزینههایی که مشخصا برای شناسایی و تعیین دلایل ریشهای بروز مشکلات، از طریق بررسی تولیدات و تحت کنترل داشتن انباشتههای محصول (بعضا با استفاده از روش طراحی آزمایشها) صرف میشود.
۳-۳-۱-۴٫ اقدامات اصلاحی عملیاتها
هزینه واقعی اقدامات اصلاحی اتخاذ شده برای رفع یا حذف دلایل ریشهای عدم انطباقهای شناسایی شده برای اصلاح. که شامل هزینه فعالیتهایی از قبیل بازنویسی دستورالعملهای کاری کارکنان، طراحی مجدد فرآیندها یا روشهای اجرایی جریان کار، طراحی مجدد و تغییر تجهیزات یا ابزارآلات و طراحی و اجرای نیازهای آموزشی معین، میشود. هزینه فعالیتهایی از قبیل طراحی یا اقدامات اصلاحی تامینکننده را شامل نمیشود (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینههای پیشگیری محسوب مینمایند).
۳-۳-۲٫ هزینههای مربوط به تعمیر و بازکاری در عملیاتها
تمامی هزینه بازکاری یا تعمیر محصولات و خدمات معیوب که در طول فرآیند عملیاتی، شناسایی میشوند (این هزینهها شامل نیروی انسانی، مواد و سربار میشود).
۳-۳-۲-۱٫ بازکاری
کل هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) تمامی کارهایی که برای آوردن یک محصول یا خدمت غیر منطبق به محدوده شرایط قابل قبول (منطبق) صرف میشود.
۳-۳-۲-۲٫ تعمیر
کل هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) تمامی کارهایی که برای آوردن یک محصول یا خدمت غیر منطبق به یک دامنه قابل قبول، اما هنوز غیر منطبق صرف میشود. این کار معمولا با بردن محصول به یک فرآیند تصدیق شده که موجب کاهش عدم انطباق میشود همراه است اما موجب حذف کامل عدم انطباق ثبت شده نمیشود.
۳-۳-۳٫ هزینههای بازرسی/ آزمون مجدد
آن بخش از نیروی بازرسی، آزمون و ممیزی که بواسطه محصولات یا خدمات رد شده صرف میشوند (این هزینه شامل مستند سازی اقلام رد شده، بازرسی/ آزمون مجدد پس از تعمیر یا بازکاری، و درجهبندی محصولات معیوب میشود).
۳-۳-۴٫ عملیاتهای اضافی
کل هزینه عملیاتهای اضافی، مانند دستکاری یا از بین بردن زائدهها و آرایش مجدد که همگی بواسطه عدم توانایی عملیات اولیه در دستیابی به نیازمندیهای مشخص شده حاصل میشود. این هزینهها اغلب اوقات در دل هزینههای (استاندارد) پذیرفته شده فعالیتهای پنهان میمانند.
۳-۳-۵٫ هزینههای دور ریز عملیاتها
تمامی هزینه (مواد، نیروی انسانی و سربار) مربوط به محصولات و خدماتی که به دلیل عدم وجود توانایی در بازکاری روی آنها جهت انطباق با نیازمندیهای مشخص شده از بین میروند یا تلف میشوند. ضرر و زیانهای اجتناب ناپذیر مربوط به مواد (مانند تراشههای حاصل از ماشینکاری یا باقیمانده مواد در ظرف تغذیه) عمدتا به عنوان ضایعات شناسایی میشوند. همچنین در تعریف هزینههای کیفیت، میتوان مقادیر حاصل از فروش، دور ریز و ضایعات (ارزش اسقاطی) را از هزینههای خطای دور ریز کم کرد.
۳-۳-۶٫ محصولات یا خدمات نهایی که از نظر کیفی رتبه پایینی دارند

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است