بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـابعاداخلاقی ۵۳
۲ ـ ۱-۲-۲-۴- وضعیت فعلی بانکداری ومالیه ی اسلامی ۵۳
۲ ـ ۱-۲-۲-۵- اندازه ۵۵
۲ ـ ۱-۲-۲-۶- شاخصهای مالی ۵۸
۲ ـ ۱-۲-۲-۷- سودبررویداراییها ۶۰
۲ ـ ۱-۲-۲-۹- فعالیتهای تأمین مالی ۶۱
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران ۶۳
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی ۶۳
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ دلایل اجتماعی ۶۳
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ دلایل اقتصادی ۶۸
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی ۶۹
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی ۶۹
۲ ـ ۲ ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن ۷۵
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ چالشها ۷۵
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ابعادسازمانی ۷۵
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ابعادعملیاتی ۷۷
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ مشکلات مربوط به شریعت ۷۷
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود ۸۰
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ عدم توان رقابت ۸۴
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ضرورتها ۸۵
۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ) ۸۵
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ تغییرساختارسازمانی ۱۳۴
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ملی کردن بانکها ۱۳۴
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات ۱۳۵
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ تحول درنظام بانکی ۱۳۷
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی ۱۳۷
نتیجه گیری ۱۴۰
پیشنهادات ۱۴۴
فهرست منابع ومآخذ ۱۴۹
Abstract 155
چکیده
سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال ۱۳۶۲ می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .
واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی
مقدمه
الف ـ طرح موضوع
گفته شده که جهانی شدن ، پدیده غالب و جاری زمانه ماست . پدیده ای که به دگرگونی های عمیق در حوزه های موضوعی متفاوت حیات اجتماعی در سطح جهان اشاره دارد . روندی پر شتاب و پیچیده در حیات جمعی بین المللی که انسانها را در اقصی نقاط عالم ، قطع نظر از تفاوتها ، تحت تاثیر قرار داده و به هم نزدیک می کنند. [۱]
انتظار می رود در آینده ای نزدیک به دلیل پدیده جهانی شدن ، رقابت بانک های متعارف با بانک های اسلامی ، افزایش بیشتری داشته باشد . جهانی شدن به وابستگی اقتصادی فزاینده کشورها در سطح جهانی از طریق افزایش حجم و تنوع معاملات مرزی کالاها و خدمات و جریان های سرمایه بین المللی و همچنین از طریق انتشار سریع و گسترده تکنولوژی اشاره دارد .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.