بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان۹۳- قسمت ۱۲

۱۲- بین سن افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنا داری وجود دارد.
نتایج حاصله به شرح زیر میباشد:
فرضیه اول : آگاهی از خدمات و فواید بانکداری الکترونیک بر روی ادراک از مفید بودن دارای اثر مثبت و معنادار میباشد.
فرضیه دوم : امنیت بر روی سهولت استفاده دارای اثر مثبت و معناداری میباشد.
فرضیه سوم : بین کیفیت ارتباط اینترنتی و سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم : بین سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و ادراک از مفید بودن بانکداری الکترونیک رابطه مثبت برقرار میباشد.
فرضیه پنجم : بین سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و نگرش مشتریان رابطه مثبت برقرار است.
فرضیه ششم : بین ادراک از مفید بودن بانکداری الکترونیک و نگرش مشتریان رابطه مثبت و معناداری برقرار است.
فرضیه هفتم : اعتماد بر نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی اثر معناداری ندارد.
فرضیه هشتم : نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی بر پذیرش بانکداری الکترونیک دارای اثر مثبت میباشد.
فرضیه نهم : بین جنسیت افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیک رابطه معنادار وجود ندارد.
فرضیه دهم : بین میزان تحصیلات افراد و طرز تلقی آنها نسبت به بانکداری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه یازدهم: تفاوت معناداری بین نگرش افراد با سطح درآمد مختلف نسبت به بانکداری الکترونیکی وجود ندارد.
فرضیه دوازدهم : بین سن افراد و نگرش آنها نسبت به بانکداری الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

۲-۴-۲ )تحقیقات خارجی

 

براون و دیگران ( ۲۰۰۳ ) به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در آفریقای جنوبی پرداختند. آنها از تئوری انتشار نوآوری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده ی تجزیه شده، بدین منظور استفاده نمودند. طبق نتایج تحقیق آنها، عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه عبارتند از: مزیت نسبی، قابل آزمایش بودن، تعداد خدمات بانکی و ریسک. پذیرش بانکداری آنلاین و همراه در چین، در سال ۲۰۰۵ بود. طبق Li و Laforet موضوع تحقیق نتایج به دست آمده، امنیت مهمترین عامل برای ایجاد انگیزه در مشتریان برای پذیرش بانکداری آنلاین است و همچنین موانع اصلی پذیرش ریسک درک شده، مهارتهای فنی و کامپیوتری و فرهنگ سنتی استفاده از پول نقد در چین است. طبق نتایج این تحقیق مهمترین مانع در پذیرش بانکداری همراه نداشتن آگاهی از بانکداری همراه و مزایای آن است. Lin و Luarn در سال ۲۰۰۵ به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در تایوان پرداختند. آنها بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل پذیرش فناوری یک مدل پذیرش بانکداری همراه ارائه دادند که در آن یک عنصر مبتنی بر اعتماد (اعتبار درک شده) و دو عامل درک کنترل رفتاری (توانایی شخصی درک شده و هزینه ی مالی درک شده) به سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده اضافه شدند. برای ساده کردن، عناصر نگرش نسبت به استفاده و استفاده عملی از مدل تم حذف شدند. اعتبار درک شده با اعتماد و ریسک مرتبط است ولی با آنها تفاوت دارد. این عنصر به این که چقدر یک شخص معتقد است که استفاده از بانکداری همراه تهدید امنیتی و حریم خصوصی ندارد، مرتبط است. Kim و دیگران در سال ۲۰۰۹ به بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد اولیه نسبت به بانکداری همراه و قصد استفاده از آن پرداختند. نتایج این تحقیق تاثیر مهم اعتماد اولیه بر پذیرش بانکداری همراه را تایید کرد. در این تحقیق عوامل موثر بر ایجاد اعتماد اولیه عبارتند از:
مزیت نسبی بانکداری همراه نسبت به سایر کانالهای بانکداری، گرایش شخصی به اعتماد نسبت به فناوری جدید و شرکای تجاری جدید، تضمین ساختاری درک شده و شهرت شرکت ارائه دهندهی بانکداری همراه. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق سه متغیر مزیت نسبی، گرایش شخصی و تضمین ساختاری بر ایجاد اعتماد اولیه موثرند. تاثیر عامل شهرت بر اعتماد اولیه طبق نتایج مورد تایید قرار نگرفت. نهایتا تنها عامل موثر بر قصد استفاده از بانکداری همراه در این تحقیق، مزیت نسبی و اعتماد اولیه شناخته شد.
گو و دیگران در سال ۲۰۰۹ به بررسی عوامل موثر بر قصد کاربران برای استفاده از بانکداری همراه در کره پرداختند. مدل این تحقیق بر اساس مدل پذیرش فناوری و مدل پذیرش فناوری مبتنی بر اعتماد بود. در این مدل عناصر تاثیر اجتماعی، کیفیت سیستم، توانایی شخصی، شرایط تسهیل کننده، آشنایی با بانک، نرمال موقیعیتی، تضمین ساختاری، اعتماد مبتنی بر محاسبات به مدل تم اضافه شده و برخی عناصر تم (نگرش نسبت به استفاده و استفاده ی عملی)حذف شدند. نتایج این تحقیق نشان داد آشنایی با بانک و سهولت استفاده ی درک شده تاثیر چندانی بر اعتماد ندارند. در سنگاپور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه و نقش جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده موضوع تحقیق Rios و Riquelme
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در سال ۲۰۱۰ بود. آنها از مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری انتشار نوآوری بدین منظور استفاده نمودند. طبق نتایج این تحقیق، سودمندی، هنجارهای ذهنی و ریسک بر قصد پذیرش خدمات بانکداری همراه تاثیر بسزایی دارند. همچنین سهولت استفاده برای زنان تاثیر بیشتری نسبت به مردان دارد، در حالی که مزایای نسبی در مردان تاثیر بیشتری بر سودمندی درک شده توسط آنها دارد. هنجارهای ذهنی نیز برای زنان از تاثیر و اهمیت بیشتری برخوردار است.
Zhou و دیگران در سال ۲۰۱۰ ، تئوری یکپارچه ی پذیرش و استفاده از فناوری را با مدل تناسب وظیفه – فناوری به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربران چینی ترکیب نمودند. عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در تحقیق آنها عبارتند از: کارایی مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده و تناسب وظیفه با فناوری. در کشور آمریکا. Lou و دیگران در سال ۲۰۱۰ ، تاثیر ریسک چند جانبه و اعتماد چند بعدی بر پذیرش بانکداری همراه را مورد بررسی قرار داده اند. در این تحقیق عواملی که بر قصد استفاده از بانکداری همراه تاثیر مستقیم دارند عبارتند از:
کارایی مورد انتظار، باور اعتماد و ریسک درک شده. نتایج این تحقیق نشان داد که ریسک درک شده (ریسک عملکرد، مالی، زمانی، روانشناسی، اجتماعی، فیزیکی، حریم خصوصی، کلی) یکی از عوامل برجسته موثر بر پذیرش این فناوری است.
Koenig-Lewis و دیگران در آلمان در سال ۲۰۱۰ به بررسی پذیرش خدمات بانکداری همراه توسط مشتریان جوان با بهره گرفتن از مدل پذیرش فناوری و تئوری انتشار نوآوری پرداختند. آنها مدل پذیرش فناوری را با اضافه نمودن عوامل سازگاری، اعتماد، اعتبار، ریسک درک شده و هزینه توسعه دادند. نتایج نشان داد سازگاری، سودمندی و ریسک عوامل مهمی برای پذیرش خدمات بانکداری همراه بوده و اعتماد و اعتبار در کاهش ریسک درک شده بسیار موثرند. Lin در سال ۲۰۱۱ به بررسی تاثیر ویژگیهای نوآوری و اعتماد مبتنی بر دانش بر پذیرش بانکداری همراه در کشور تایوان پرداخته است. این تحقیق مدلی با بهره گرفتن از تئوری انتشار نوآوری و اعتماد مبتنی بر دانش برای بررسی تاثیر ویژگیهای نوآوری (مزیت نسبی درک شده، سهولت استفاده و سازگاری) و اعتماد مبتنی بر دانش )توانایی، خیرخواهی و درستی( بر نگرش و قصد رفتاری درباره ی پذیرش بانکداری همراه ارائه داده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مزیت نسبی درک شده، سهولت استفاده، سازگاری، توانایی و درستی تاثیر بسزایی بر نگرش دارند که در نتیجه منجر به قصد رفتاری پذیرش بانکداری همراه می شوند. یکی دیگر از نتایج این تحقیق این است که قدرت عوامل موثر بر نگرش نسبت به بانکداری همراه بین کاربران فعلی و کاربران بالقوه متفاوت است. طبق نتایج به دست آمده، سهولت استفاده برای کاربران فعلی و توانایی درک شده برای کاربران بالقوه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
پذیرش بانکداری همراه در برزیل موضوع تحقیق Puschel و دیگران در سال ۲۰۱۰ بود. آنها از تئوری انتشار نوآوری و تجزیه شده ی تئوری رفتار برنامه ریزی شده بدین منظور استفاده نمودند. طبق نتایج، مزیایای نسبی، قابل مشاهده بودن، سازگاری و سهولت استفاده بر نگرش نسبت به بانکداری همراه موثرند و نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده بر قصد استفاده از بانکداری همراه تاثیرگذارند. Cheah و دیگران در سال ۲۰۱۱ به بررسی عوامل موثر بر قصد پذیرش بانکداری همراه در مالزی پرداختند. آنها بدین منظور مدل پذیرش فناوری را توسعه دادند. عوامل موثر بر تصمیم به استفاده از بانکداری همراه در مدل این تحقیق عبارتند از: سودمندی درک شده، سهولت استفادهی درک شده، مزایای نسبی، ریسک درک شده، نوآوری فردی درک شده و هنجارهای ذهنی. ازاین میان تاثیر هنجارهای ذهنی بر تصمیم به استفاده از بانکداری همراه تایید نشد. نوآوری فردی درک شده بیان کننده ی زمان پذیرش فناوری اطلاعات توسط فرد میباشد و به این که عکس العمل فرد در مقابل فناوریهای جدید چگونه است و او این فناوریها را زود و یا دیر میپذیرد اشاره میکند.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
Yu در سال ۲۰۱۲ به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در کشور تایوان پرداخته است. او از تئوری یکپارچهی پذیرش و استفاده از فناوری بدین منظور استفاده نموده است. عواملی که تاثیر آنها در مدل این تحقیق بررسی شد عبارتند از: کارایی مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده، اعتبار درک شده، هزینه مالی درک شده و توانایی شخصی درک شده. از این میان تاثیر توانایی شخصی درک شده و تلاش مورد انتظار بر تصمیم به استفاده از بانکداری همراه مورد تایید قرار نگرفت.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

فصل سوم

 

 

۳-۱) مقدمه

 

شیوه اجرای یک پژوهش ارتباط زیادی با ماهیت موضوع، نوع پژوهش و همچنین متغیرهای پژوهش دارد . اما باید توجه داشت آنچه موجب شده جوهر علمی حیات پیدا کند، وقوف به اکتشافات و نتایج علوم نیست بلکه شناخت و درک عمیق روش ها یعنی شیوه هایی که بشر برای پیشرفت علم به کار بسته است . روش ها در حقیقت ابزارهای دست یابی به حقیقت هستند. با توجه به اهمیتی که روش شناسی پژوهش دارد در این فصل به آن پرداخته می شود.
فصل حاضر به جنبه های روش شناسانه ی پژوهش اختصاص دارد. بر این اساس، در این فصل، متغیرها و مفاهیم اساسی پژوهش تعریف و نحوهی سنجش آنها مشخص میشود. افزون بر این، به شیوه ی نمونه گیری، روش های گردآوری اطلاعات و در نهایت به روش های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره میشود.

 

۳-۲ )روش پژوهش

 

انتخاب نوع روش پژوهش بستگی به هدف ها و ماهیت پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و از لحاظ ماهیت، کاربردی می باشد. از ویژگیهای پژوهش توصیفی این است که پژوهشگر دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفا آنچه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح آن
می پردازد (حافظ نیا،( ۱۳۸۷
پژوهش کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روشها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرد )حافظ نیا، ۱۳۸۷)
این تحقیق از نظر هدف ، جزو پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از لحاظ نحوه گرد آوری داده ها با توجه به اینکه اجرای این تحقیق برای شناخت هرچه بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم گیری است و برای بررسی توزیع و ویژگی های یک جامعه آماری به کار میرود از نوع توصیفی-پیمایشی محسوب میشود

 

۳-۳ )جامعه آماری

 

جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیای مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک هستند. (حافظ نیا،( ۱۳۸۷
جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه مشتریان شعب بانک صادرات واقع در منطقه یازده شهر تهران میباشد که به هر نحوی خدمات بانکی خود را از طریق تلفن همراه انجام میدهند.

 

۳-۴ )نمونه آماری و روش نمونه گیری

 

با توجه به اینکه جامعه آماری نامحدود است از طریق جدول مورگان به تعیین حجم نمونه پرداختیم. تعداد نمونه مناسب براساس روش فوق ۳۸۴ نفر خواهد بود.

 

۳-۵ )ابزار گردآوری داده ها

 

تعیین ابزار جمع آوری اطلاعات با توجه به روش انتخاب شده صورت می پذیرد. به عبارتی هر روش دارای ابزار خاص خود می باشد که پژوهشگر با بکارگیری آنها می تواند نسبت به جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات اقدام کند. (حافظ نیا، ۱۳۸۷)
در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است . پرسشنامه بعنوان یکی از متداولترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، می باشد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود )حافظ نیا،( ۱۳۸۷٫ در تهیه پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است.
همچنین جهت روشن شدن مباحث نظری تحقیق و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه بانکداری همراه از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده میشود. بنابراین با مطالعه کتابها ، تحقیقات و مقالات دیگر پژوهشگران و همچنین جستجو در اینترنت ، اطلاعات مورد نیاز در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق گرد آوری شده است.

 

۳-۶ )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

 

یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند، عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم ترین موارد ذکر شده در این ویژگی ها، روایی و پایای است.
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد . پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا،( ۱۳۸۷
رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی به دست بدهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه گیری نکند هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد. پس برای اینکه آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است اما روایی برای پایایی ضروری نیست.
برای تعیین روایی پرسشنامه نظرات چند تن از خبرگان را کسب نمودیم. همچنین از نظر کارشناسان بانکی نیز در این زمینه استفاده شده است که روایی این پرسشنامه را تایید می کنند.
برای پایایی پرسشنامه تعداد ده پرسشنامه را بین پاسخ دهندگان توزیع نمودیم و بر اساس پاسخی که دادند و با بهره گرفتن از فرمول ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه را سنجیدیم که نتایج نیز ذیلا آورده شده است.
j: تعداد زیر مجموعه سوالهاست
: واریانس زیر آزمون j ام
: واریانس کل آزمون
میزان پایایی سوالات پرسشنامه که با بهره گرفتن از نرم افزار محاسبه شد به شرح زیر میباشد:

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *