برنامه چهارم توسعه

ل کالایی مشابه و همگنی را مورد مبادله قرار می دهند در چنین وضعیتی فروشنده و یا تولید کننده نمی تواند با فروش یا تولید کمتر و یا بیشتر کالاها قیمت را در بازار کم و یا زیاد کند و از این طریق بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث ایجاد انحصار در بازار شود، خریدار هم نمی تواند بر بازار تاثیر بگذارد زیرا تعداد آنها نیز زیاد بوده و سعی در این دارند که بهره بری خود را افزایش دهند و در نتیجه وابستگی به یک فروشنده و یا تولید کننده ندارند. این مدل از رقابت مورد انتقاد اندیشمندان زیادی قرار گرفته است و به آن ایراداتی وارد نموده اند از جمله اینکه معتقدند: اولا چنین وضعیتی عملا نمی تواند وجود داشته باشد زیرا اگر چنین وضعیتی را بپذیریم بازار در دو وضعیت رقابت و انحصار قرار می گیرد در حالیکه در بازار وضعیت هایی وجود دارد که مابین این دو قرار دارند ثانیا: چنین بازاری تنها در صورت همگن بودن کالاها امکان پذیر می باشد و منظور از همگن بودن کالاها این است که کالاها از لحاظ مرغوبیت، کیفیت، میزان و مورد استفاده، تشابه کامل داشته باشند ولی در بازار واقعی کالاها معمولا همگن نمی باشند و عوامل متعددی مانند محل استقرار عرضه کننده، هزینه های جابجایی، شهرت عرضه کننده، تسهیلات پس از فروش و حتی بسته بندی ظاهری متفاوت یک کالای خاص موجب ناهمگنی می شود که این موارد باعث تفاوت در ترجیحات مصرف کننده می باشد.

با توجه به موارد مطروحه فوق حتی بر فرض اینکه این نوع بازار در عالم واقع قابل تحقق نمی باشد به نظر می رسد یکی از اهداف اصلی حقوق رقابت نزدیک کردن سایر بازارها به چنین مدلی و حتی به وجود آوردن بازاری با این مشخصات و ویژگی ها می باشد و همینطور وجود چنین مدلی می تواند معیار خوبی برای ارزیابی سایر بازارها باشد.
1 _ 3 _ 2 _ مدل رقابت عملی
دومین مدل از اساسی ترین مدل های رقابت مدل رقابت عملی می باشد. اصلی ترین ایراداتی که بر مدل رقابت کامل مطرح می شود غیر واقعی بودن آن و عدم امکان تحقق آن در عالم واقع است و اینکه پذیرفتن این مدل باعث می شود بازارها در دو حالت رقابت کامل و انحصار قرار گیرند در حالیکه در واقع حالتهای بینابین این دو مورد نیز وجود دارد. این ایرادات باعث مطرح شدن مدل رقابت عملی از سوی کلارکشد او در سال 1940 میلادی ضمن اینکه رقابت کامل را امری غیر واقعی دانست اظهار داشت که چنین تئوری ممکن است باعث نتایج نامطلوب گردد. به نظر او این شرایط باعث می شود که یک رقابت عملی ولو ناکامل در بازار بوجود آید:
۱ _ اگر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالایی محدود باشند لکن تولید کافی در بازار وجود داشته باشد این مسئله باعث می شود که نتوان عکس العمل رقبا را در بازار پیش بینی کرد.
۲ _ منحنی تقاضا آن قدر شیب تند داشته باشد که شخص تاجر را قادر سازد تا مخارج و هزینه های معمولی خود را پوشش دهد.
۳ _ وجود تهدید عملی رقابت بالقوهو احتمال به بازار آمدن کالایی که جانشین تولید موجود شود.
بنابراین این مدل از رقابت با توجه به حقایق بازار در عالم خارج بوجود آمد و سعی در آن دارد که سیاست های صنعتی و بازرگانی را با توجه به معیاری که می تواند باعث ارتقاء شود یا مانعی در مقابل آن ایجاد کند مورد قضاوت قرار دهد در این مدل عناصر انحصارگری در بسیاری از بازارها به رسمیت شناخته می شود. به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد مهمترین اصول این مدل عبارتند از:
الف ـ ورود یک کالا در بازار به طور غیر عادلانه به وسیله موانع ساختگی سد نشده باشد.
ب ـ تغییرات در تولید وتقاضا می تواند به طور معقولی در قیمت کالاهای مربوط و خدمات تاثیر بگذارد
ج ـ تولید و عرضه نبایستی به طور مصنوعی محدود شود زیرا موجب منفی شدن رابطه آن با تقاضا می شود.
د ـ آزادی عمل نباید به طور غیر معقول محدود شود.
ر ـ انتخاب تولید کننده، خریدار و مصرف کننده باید بدون محدودیت باقی بماند زیرا تعریف به رسمیت شناخته شده ای از عملی بودن یک رقابت تجارتی وجود ندارد.
1 _ 4 _ اخلال در رقابت
یکی از مباحثی که در حقوق رقابت بخش عمده ای را به خود اختصاص داده است بحث اخلال در رقابت می باشد و از آنجا که هدف از وضع قوانین و مقررات حقوق رقابت افزایش کارآیی بازار، حمایت از حقوق مصرف کننده و بنگاههای کوچک می باشد و اینکه افزایش درآمد هر یک از فعالان تجاری باید به دلیل افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصولات و نوآوری های مفید باشد اما گاهی اوقات فعالان تجاری بدون توجه به افزایش این مسائل اقداماتی انجام می دهند که باعث افزایش سود آوری می شود بدون اینکه کارآیی، کیفیت و خدمات افزایش یافته باشد.
ایجاد مشارکت و انعقاد قرارداد بین فعالان تجاری از عمده ترین رفتارهایی هستند که باعث اخلال در رقابت می شود و دولت ها عمدتا برای جلوگیری از چنین رفتارهایی معمولا به دو طریق عمل می نمایند یکی اینکه دولت مستقیما وارد بازار می شود و به عنوان یک فعال تجاری با چنین بنگاههایی به رقابت می پردازد مثلا شرکتی ایجاد می کند و از این طریق با شرکت خصوصی که باعث بوجود آمدن چنین وضعیتی شده است به رقابت می پردازد در این وضعیت شرکت خصوصی مجبور به کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت می شود البته در چنین وضعیتی باید مقرراتی وجود داشته باشد که شرکت دولتی پس از بدست آوردن قدرت کافی در بازار بتواند به بخش خصوصی واگذار شود نه اینکه به گونه ای عمل شود که خود این شرکت تبدیل به یک قدرت مسلم در بازار شود. دومین روشی که دولت در این خصوص می تواند اتخاذ نماید وضع قواعد و مقررات در این زمینه است تا با ممنوع اعلام کردن یکسری اعمال مانع از اخلال در رقابت گردد لذا در این بخش سعی می شود این موارد مورد بررسی قرار گیرد.
1 _ 4 _ 1 _ مفهوم اخلال در رقابت

رقابت در بازار وضعیتی است که در آن هر یک از فعالان تجاری به طور مستقل برای جذب و حفظ مشتری تلاش می کنند تا از این طریق سود زیادی بدست آورند و از آنجا که افزایش رفاه و از بین بردن موانع اقتصادی در گرو حفظ رقابت آزاد تجاری می باشد لذا دولت ها در این خصوص اقدام به وضع قوانین و مقرراتی می نمایند بنابراین حقوق رقابت مجموعه قواعد ومقرراتی است که در این خصوص تدوین می شود و به کلیه رفتارهایی که بر خلاف این قواعد و مقررات صورت می پذیرد و باعث ایجاد محدودیت و خلل در رقابت می شود را اخلال در رقابت می گویند این رفتارها ممکن است به صورت فعل و یا ترک فعل محقق شود بنابراین هرگونه فعل و یا ترک فعلی که بر خلاف قواعد مربوط به حقوق رقابت صورت پذیرد را اخلال در رقابت می گویند. تا کنون تعاریفی که از اخلال در رقابت مطرح شده بر مبنای مصادیقی است که منجر به اخلال در رقابت می شود و یا بر مبنای توافقات مطرح شده است از جمله مواردی که اخلال در رقابت بر اساس مصادیق تعریف شده است می توان به تعریفی که در قانون اصلاح موادی از از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آمده است اشاره کرد به موجب بند 20 ماده 1 این قانون اخلال در رقابت عبارت است از «مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود» بنابراین در این بند از ماده یک قانونگذار به ذکر مصادیق اخلال در رقابت پرداخته و مفهوم جامعی از آن بیان نکرده که شامل تمام موارد شود. از جمله مواردی که اخلال در رقابت بر مبنای توافقات تعریف شده است می توان به ماده 81 معاهده اروپایی اشاره کرد که در این ماده اخلال در رقابت بر مبنای توافقات مطرح شده است و به موجب آن «کلیه توافقات میان واحدهای اقتصادی، تصمیمات اتحادیه های صنفی و واحدهای اقتصادی و رویه های هماهنگ، که بتواند تجارت میان دولت های عضو را تحت تاثیر قرار دهد و هدف یا تاثیر آنها جلوگیری، ایجاد محدودیت یا اخلال در جریان رقابت در بازار مشترک باشد ممنوع است . . .»
در بحث اخلال در رقابت سوالاتی مطرح است که مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اول اینکه آیا فعل و یا ترک فعلی که منجر به اخلال در رقابت می شود باید عالمانه باشد تا مشمول این عنوان شود یا خیر؟
سوال دوم اینکه آیا فعل و یا ترک فعل باید منجر به اخلال در رقابت شود تا اخلال در رقابت محسوب گردد و یا حتی اگر نتیجه آن اخلال در رقابت نباشد نیز شامل بحث اخلال در رقابت می شود؟

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوال سوم با توجه به ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴٧ مطرح می شود. به موجب این ماده «مدیران ومدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت» حال آیا اگر مدیران شرکت و یا مدیر عامل بر خلاف این ماده اقدام به انجام این معاملات نمایند آیا عمل آنها اخلال در رقابت محسوب می شود یا خیر؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت که در خصوص اخلال در رقابت در حقوق ایران به قصد نتیجه اشاره ای نشده است و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی برای ممنوع نمودن اعمال ضد رقابتی اشاره ای به قصد اخلال در رقابت ننموده است بر این اساس باید اینگونه نتیجه گرفت که از نظر قانون گذار ایران قصد اخلال در رقابت تاثیری در ممنوعیت یا مجاز بودن این اعمال ندارد البته از منظر حقوق جزا این قانون سوء نیت را موثر دانسته و فقط سوء نیت عام را برای تحقق عنصر روانی کافی دانسته که همان قصد انجام عمل می باشد.
اما در پاسخ به سوال دوم باید به ماده ۴۴ قانون اصلاح موادی از از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی توجه کرد در صدر ماده قانونگذار بیان می کند: «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق، تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت با شد ممنوع است:۱ _ . . .» بنابراین از منظر این ماده قانونی تبانی میان اشخاص در صورتی ممنوع است که اولا دارای یک یا چند اثر از آثار احصاء شده در این قانون بوده و ثانیا موجب اخلال در رقابت گردد. پس با توجه به آنچه که توضیح داده شد به نظر می رسد فعل و یا ترک فعلی که بر خلاف قواعد و اصول حقوق رقابت باشد در صورتی اخلال در رقابت محسوب می شود که اولا یک یا چند اثر از آثار احصاء شده در قانون را داشته باشد و ثانیا باعث اخلال در رقابت شود بنابراین رسیدن به نتیجه اخلال در رقابت لازم و ضروری می باشد.
در پاسخ به سوال سوم اگر مبنا را تعریفی که از اخلال در رقابت مطرح شد قرار دهیم می توان عمل مدیران و مدیر عامل شرکت را اخلال در رقابت تلقی کنیم چرا که اقدام به انجام عملی نموده اند که بر خلاف قوانین مربوط (ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت) به حقوق رقابت می باشد اما اگر بخواهیم پاسخ را بر مبنای ارائه شده در ماده ۴۴ قانون اصلاح موادی از از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بدهیم باید توجه داشت که عمل مدیران و مدیر عامل در صورتی اخلال در رقابت محسوب می شود که دارای ۲ شرط باشد ۱_ منجر به یکی از نتایج احصاء شده در ماده ۴۴ قانون مزبور باشد ۲ _ بتواند منجر به اخلال در رقابت شود .
1 _ 4 _ 2 _

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *