پژوهش – تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد …

مطالعات گذشته نشان می دهد که فرزندان دختر بیشتر از فرزندان پسر در تمام مراحل تصمیم گیری تأثیر گذارند (فلاری۲۰۰۶ ، موشیز و میشل ۱۹۸۶ ، اتکین ۱۹۷۸) . اما با تغییرات در خانواده های امروزی ، مثل کودکانی که خیلی پس از ازدواج والدین به دنیا آمده اند ، کاهش اندازه ی خانواده ها ، و روابط آمیخته ، بیان می شود که اثر تعدیلی بر جنسیت داشته باشد و جنسیت دیگر تأثیری نداشته باشد . در حققیقت اجتماعی شدن نقش جنسیت ، در بسیاری از جنبه ها ، به تساوی گرایی ، می گراید . والدین پسران و دخترانشان را به طور مساوی از نظر میزان زمان صرف شده با آنان و ارتباط اجتماعی در نظر می گیرند (فلاری ۲۰۰۶ ). در تحقیقات مارتنسن و گرانهلت نیز تا حدی تأیید شد که تأثیر جنسیت فرزندان با توجه به مقوله ی محصول ، در فرایند تصمیم گیری ، متفاوت خواهد بود . علی و باترا ۲۰۱۱ در تحقیق خود آوردن اند که مطالعات بر جنسیت نشان داد که پسران بر محصولات فنی موثر ترند ؛ در حالیکه به نظر می رسد که برای وسایل منزل تأثیر دختران بالاتر باشد . هم چنین به نظر می رسد که تأثیر فرزندان دختر در موارد تفریحی و سرگرمی نیز بالا باشد ( علی و باترا ۲۰۱۱). هم چنین مک کولی[۱۶۳] در مطالعه ی خود (۱۹۹۰) نشان داد که دختران و پسران در تعداد تلاش های تأثیری شان فرقی ندارند ، ولی در سبک تأثیرشان متفاوت اند( علی و باترا ۲۰۱۱). کار و سینگ (۲۰۰۶) بیان کردند که فرزندان پسر تمایل بیشتری برای انتخاب فروشگاه ، دانش مصرف و مقادیر مادی نشان می دهند ، اما فرزندان دختر تمایل بیشتری برای جستجوی اطلاعات و تمایزات شناختی نشان می دهند .
۲٫۱۲٫۳استراتژی های تأثیری فرزندان
تحقیقات بسیاری در مورد استراتژی های تأثیر گذاری فرزندان بر تصمیم گیری انجام شده است . پالان و ویلکز برخی از این استراتژی ها به صورت زیر نام می برند :

  • چانه زنی
  • ترغیب
  • احساسی
  • درخواست
  • قانونی[۱۶۴]

استراتژی چانه زنی : همانطور که توسط دیویس [۱۶۵](۱۹۷۶ ) و فالبو و پیلا[۱۶۶] (۱۹۸۰) تعریف شد ، استراتژی های چانه زنی ، با تمایل خلق توافق بین اعضای خانواده بر اساس نفع مشترک و نتایج رضایتبخش به طور مشترک استفاده می شود. اسپیرو[۱۶۷] (۱۹۸۳) چانه زنی را به عنوان نوعی از “اگر تو این کار را انجام دهی ، من آن را انجام می دهم ” تعریف کرد.(پالان و ویلکس[۱۶۸] ۱۹۹۷).
استراتژی ترغیب :از ترغیب در تصمیم گیری به عنوان متقاعد کردن یک عضو مخالف برای حل تعارض در تصمیم گیری به نفع متقاعد کننده ، یاد می شود . در نتیجه ترغیب مانند چانه زنی شامل توافق بین اعضای خانواده است .
استراتژی احساسی : استراتژی احساسی، زملنیکه سعی می کنیم بر سایر اعضای خانواده در فرایند تصمیم گیری تأثیر بگذاریم ، مستلزم استفاده ی عمدی از احساسات مستقیم یا غیر مستقیم است .
استراتژی های درخواست : فرزندان استراتژی هایی را استفاده می کنند که بر درخواست یک مورد خاص برای خرید استوار است ؛ که از درخواست مستقیم تا در خواست متوقعانه طبقه بندی می شود
استرتژی قانونی : شامل حق قانونی یک فرد برای تأثیر بر دیگری است ( پالان و ویلکس ۱۹۹۷).
۲٫۱۳تأثیر فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد
انتخاب مقصد تعطیلات می تواند انتخاب گردشگران از میان گزینه های مختلف و مجزاباشد (هایبرز[۱۶۹] ۲۰۰۴) . و انتخاب بر اساس فرضی است که افراد سعی در بیشینه کردن سود و منفعت خود در فعالیت های انجام شده دارند . در نتیجه آن گزینه از میان گزینه های مجزا و مختلف باید طوری باشد که بیشترین منفعت را برای تمامی اعضا داشته باشد (اشلیچ و آخهاوزن[۱۷۰] ۲۰۰۲) .
حال در این فرایند تصمیم گیری و در مراحل مختلف آن تمام اعضای خانواده دخیل بوده و ما برآنیم که بدانیم که مانند سایر موارد خرید محصولات و خدمات آیا فرزندان ما نیز در مراحل تصمیم گیری تأثیر دارند یا خیر ( چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ).
۲٫۱۴سفرهای تفریحی خانوادگی
۲٫۱۴٫۱تاریخچه :
راف[۱۷۱](۲۰۰۸) بیان کرد که قرن بیستم رااغلب عصر طلایی تعطیلات خانوادگی می خوانند . در طول این زمان ، عادت تعطیلات خانوادگی آنقدر قوی شد ، که حتی وقایع مهم در در قرن بیستم مثل افسردگی بزرگ یا جنگ جهانی دوم نتوانست خانواده ها را از تعطیلات رفتن باز دارد. این رویداد ها روند تعطیلات رفتن را کند کرد ولی هرگز خانواده ها از تعطیلات رفتن منصرف نشدند(بیرچلر[۱۷۲] ۲۰۱۲)
۲٫۱۴٫۲مزایای تفریحات خانوادگی :
تفریحات خانوادگی بخشی مهم از زندگی خانواده هاست . هاوکس[۱۷۳] (۱۹۹۱) بیان داشت که محققان مزایای تفریحات خانوادگی را بررسی و نشان داده اند. محققان اشاره داشته اند که تفریحات خانوادگی به کارکرد خانواده بر می گرددو شامل پیوند و انعطاف پذیری می شود ( بیرچلر ۲۰۱۲ ۲۰۰۰ ). محققان پیشین هم چنین بیان کردند که تفریحات خانوادگی روابط را ارتقا می دهد و خاطرات مانا خلق می کند که به دنبال آن منجر به ارتقای پیوند خانوادگی می شود . آگاته و همکاران [۱۷۴](۲۰۰۹)دریافتند که تفریحات خانوادگی رضایت زندگی خانوادگی را افزایش می دهد و قدرت خانوادگی ، روابط خانوادگی ، مهارت های حل مسئله ی خانوادگی و حمایت های اجتماعی را بالا می برد.
۲٫۱۴٫۳مزایای سفرهای تعطیلاتی خانواده :
تعطیلات خانوادگی یکی از انواع تفریحات خانوادگی است و مزایای ممکن با هم تعطیلات رفتن به عنوان خانواده : با هم بودن ، زمان ساختار نیافته و قابلیت آموزشی تعطیلات برای فرزندان است (بیرچلر ۲۰۱۲)

  • با هم بودن خانواده : (راف ۲۰۰۸) بیان می کند که به نظر می رسد تعطیلات خانوادگی راهی برای با هم بودن خانواده باشد و امکان تجربه ی مکان های متفاوت را به عنوان یک بخش ایجاد می کند. به عنوان گردشگر مردم چیزی متفاوت از آن چه در منزل عادت به انجام آن دارند ، انجام می دهند. هاوتیز ، شاو و دلامر [۱۷۵](۲۰۱۰) بیان کردن که تعطیلات خانوادگی به طور خاص فرصتی برای تعامل پدر و فرزندان است(بیرچلر ۲۰۱۲) .
  • زمان ساختار نیافته : رزنفلد[۱۷۶] (۲۰۰۶) بیان کرد که امروزه بسیاری از فرزندان زمانب برا ی خودشان ندارند و مرتباً در فعالیت های خارج از مدرسه شرکت دارند . بنابراین تمام روزشان ساختار یافته است ولی در هنگام سفر می توانند از ایده های خودشان برای تفریح و گذران وقت استفاده کنند(بیرچلر۲۰۱۲) .
  • قابلیت های آموزشی برای فرزندان : بسیاری از خانواده ها به منظور نشان دادن چیزی جدید به فرزندانشان سفر می کنند .آن ها می خواهند که افق های و دانش فرزندان را گسترش دهند. او هم چنین ادامه می دهد و اشاره می کند که سفر کردن نمی تواند با کتاب یا داستان هایی که والدین برای فرزندان تعریف می کنند ، جایگزین شود. شیوه ی آموزشی هنگام سفر بسیار مهم و منحصر بفرد است زیرا فرزندان باید تصاویر خودشان را از آن چه تجربه می کنند ، بسازند (بیرچلر ۲۰۱۲).

تمام این عوامل می تواند نمونه ای از تأثیراتی باشد که فرزندان بر فرایند انتخاب مقصد اعمال می کنند.
۲٫۱۵ مدل برای فرایند تأثیرفرزندان برای انتخاب مقصد :
مطالعات تصمیم گیری ماهیتاً چند رشته ای هستند و از طیف وسیعی از حوزه ها تشکیل شده اند، شامل روانشناسی جامعه شناسی ، بازاریابی ، ارتباطات و…. علیرغم تئوری های و مدل های متفاوت( نظیر تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسط آجزن[۱۷۷] ۱۹۹۱ ، سلسله مراتب هدف – انگیزه توسط بتمن ۱۹۷۹ ، مدل احتمال پیچیدگی متقاعد کردن توسط پتی و کوچیولو[۱۷۸] ۱۹۸۰) که برای توضیح تصمیمات مصرفی پیشنهاد شده اند ، هیچ تئوری واحدی مورد توافق دانشمندان برای توضیح کامل تصمیم گیری قرار نگرفته است (هانگ[۱۷۹] ۲۰۰۸). سیمونسون [۱۸۰]و همکاران ۲۰۰۱ بیان کردند که این ممکن است به این علت باشد که رفتار مصرف کننده بسیار پیچیده استکه به طوری معنا دار در یک مدل منفرد قرار گیرد(هانگ ۲۰۰۸).
به همین منظور از مدل زیر در تحقیق پیش رو استفاده خواهیم کرد که ترکیبی از مراحل تصمیم گیری و مدل مجموعه انتخاب مقصد خانواده است . مدل مزبور در سال ۲۰۱۰ توسط روبین پیشنهاد شد . مدل مجموعه انتخاب مقصد خانواده[۱۸۱] به شکل زیر است:
در ابتدا مدل مجموعه – انتخاب مقصد[۱۸۲] توسط آم و کرامپتون (۱۹۹۰) و بوتا ، کرامپتون و کیم [۱۸۳](۱۹۹۹) برای توضیح اینکه چگونه یک گردشگر منفرد ، مقصد سفرش را انتخاب می کند، پیشنهاد و تست شد.مدل الزاماً یک زنجیره است که نشان می دهد چگونه یک مسافر با مقاصد انتخابی بسیار دست به کار می شود و به علت عوامل کششی و ورانشی (دان ۱۹۷۷[۱۸۴]) و محدودیت های شرایطی شخصی، به یک مقصد نهایی دست می یابد.گردشگربا تعداد زیادی از انتخاب های ممکن برای مقصد را در مجموعه ملاحظات اولیه شروع می کند.سپس با یک ملاحظه ی آگاهانه یا ناخودآگاه از عوامل کششی و رانشی ، تعداد گزینه های مقصد در مجموعه ملاحظات پایانی کاهش می یابد و نهایتاً بعد از سبک و سنگین کردن بازدارنده های شرایطی مثل پول و زمان ، یک مقصد نهایی انتخاب می شود. در تحقیقات بعدی توسط جنگ[۱۸۵] و همکاران (۲۰۰۷) این مدل برای زوج ها در نظر گرفته شد که با پرسشنامه ای فرایند انتخاب مقصد برای ماه عسل همراه بود.جنگ و همکاران یک مدل مفهومی گسترده و از لحاظ تئوریکی ، کاربردی برای زوج های نا هم جنس پیشنهاد دادند که در فرایند مجموعه انتخاب مقصد مداخله داشتند.(روبین ۲۰۱۰ ، جنگ و همکاران ۲۰۰۷).
مدل ، ملاحظات اولیه را به دو بخش تقسیم کرد: هر قسمت مخصوص یکی از زوج ها. عوامل انگیزشی رانشی و کششی مقایسه و مطرح شدند و انتخاب های مقصد(مقاصد منتخب) به مجموعه ملاحظات اولیه تعدیل شده محدود می شد. اگر یک اتفاق نظر به دست می آمد زوج می توانست انتخاب مقصد نهایی را انجام دهد و از ملاحظات نهایی رد شود.اگر توافق حاصل نمی شد، زوج به ملاحظات نهایی می رفت و در تصمیم گیری تطبیقی وارد می شد. ضعف این مدل کمبود یا نبود ملاحظات بین یک زوج و یک خانواده بود. زیرا خانواده معمولاً با کودکان سفر می کنند.بر اساس یافته ها برای درک تصمیم گیری در بخش خانواده و تأثیر واضح که تجربیات گردشگری و سفر قبلی در ترجیحات آینده کودکان بازی می کند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است