تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد …

بزرگسالان

روبین ۲۰۱۰

فصل سوم:روش اجرای تحقیق
-۱٫ ۳مقدمه
روش تحقیق عبارت است از مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات و به عنوان یک فرایند نظام‌مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل مسأله محسوب می‌گردد. (خاکی،۱۳۷۹)
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر ، سریعتر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک نماید. (نادری،۱۳۷۰).
در این فصل به تفصیل، روش تحقیق، محدوده مکانی و زمانی، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری اطلاعات و روش تحلیل داده‌ها بررسی می‌شود.
۳-۲٫ روش انجام پژوهش
تحقیقات علمی بر اساس اهداف آن به سه دسته بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای تقسیم می شوند. بر این اساس با توجه به اینکه هدف این پژوهش شناخت تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد سفرهای تفریحی داخلی است، در دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف تحقیق حاضر جزو مطالعات کاربردی محسوب می‌شود. از جهت روش گردآوری داده‌هاتلفیقی از مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات پیمایشی و از نظر شیوه تحلیل داده‌ها جزو مطالعات توصیفی و از نظر مدت زمان انجام تحقیق، پژوهش حاضر جزو مطالعات مقطعی محسوب می‌شود که داده‌های مورد نیاز در یک بازه زمانی محدود گردآوری شده است.
۳-۳٫ محدوده مکانی و زمانی تحقیق
محدوده مکانی تحقیق، شهر کرج و به طور مشخص در منطقه ی یک این شهر و منطقه ی عظیمیه در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه غیر دولتی می‌باشد که به همین منظورمجتمع آموزشی ملاصدرا انتخاب شد که دارای این مقاطع بوده و هم دارای مجتمع دخترانه و هم دارای مجتمع پسرانه می باشد. محدوده زمانی تحقیق از اوایل اردیبهشت ماه تا اواسط اردیبهشت ماه۱۳۹۲ قبل از امتحانات پایانی مدارس می‌باشد که داده‌های مورد نیاز برای انجام این تحقیق در این بازه زمانی گردآوری شد.به همین منظور در بازه زمانی مورد نظر پرسشنامه ها در مدارس پخش شده و از دانش آموزان خواسته شد که آن ها را به والدین خود برای پاسخگویی تحویل داده و پس از پر کردن آن ها ، پرسشنامه ها را بازگردانند.
۳-۴٫ جامعه آماری پژوهش
با توجه به آنکه جمع آوری اطلاعات صحیح، متضمن صحت و دقت نتایج می باشد لذا تعریف دقیق و درست جامعه آماری و محدوده آن جهت گردآوری داده‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه خانواده‌های دارای فرزند بین ۱۲ تا ۱۸سال ساکن شهر کرج و منطقه ی عظیمیه هستند.
۳-۵٫ روش نمونه گیری و حجم نمونه
معمولا در غالب پژوهش ها با توجه به اینکه جمع آوری داده‌ها از طریق بررسی کل جوامع آماری به دلیل محدودیت‌های خاص از جمله حجم و وسعت جغرافیایی زیاد، پرهزینه بودن، وقت گیر بودن، عدم دسترسی به کل جامعه و … میسر نمی باشد لذا محققان با انتخاب بخشی از جامعه آماری به عنوان نمونه اقدام به گردآوری اطلاعات نموده و نتایج به دست آمده از نمونه را به جامعه مورد مطالعه تعمیم می دهند و در این راه از روشهای نمونه گیری مختلف، متناسب با شرایط و موضوع تحقیق استفاده می کنند.
در این پژوهش با توجه به آنکه امکان تهیه لیست خانواده‌های دارای فرزند ۱۲ تا ۱۸ سال وجود نداشت، لذا چارچوب نمونه‌گیری به صورت کلیه خانواده‌های ساکن شهر کرج و دارای دانش آموز راهنمایی یا دبیرستانی تعریف شد. سپس برای انتخاب واحدهای نمونه تصمیم گرفته شد تا از طریق مدارس اقدام صورت گیرد. با این استراتژی واحدهای نمونه از داخل جامعه آماری انتخاب شدند و سپس یکی از والدین دانش آموزان به عنوان عنصر نمونه گیری انتخاب شدند.
با این توضیحات می‌توان گفت که در این پژوهش با توجه به محدودیت‌های موجود در دسترسی به کل جامعه آماری از تکنیک نمونه‌گیری در جامعه ی در دسترس و به صورت نمونه گیری اتفاقی استفاده شد. با این توضیحات می‌توان گفت که خاصیت اتفاقی بودن انتخاب افراد نمونه نه از طریق انتخاب اتفاقی خانواده‌ها بلکه بر اساس خاصیت انتخاب اتفاقی دانش آموزان صورت گرفته است. است.
برای تعیین حداقل حجم نمونه از رابطه تعیین حجم نمونه برای صفات کیفی یعنی رابطه
 
استفاده شد که در آن p پارامتر نسبت خانواده‌هایی است که پیشنهاد دهنده اصلی سفر آنها را فرزندانشان تشکیل می‌دهند و با توجه به نامعلوم بودن آن، برای اینکه حجم نمونه حداکثر شود مقدار آن را برابر ۰٫۵p= در نظر می گیرند. در رابطه بالا ، حداکثر خطای نوع اول است که مقدار آن برابر با ۰۵/۰ است و Z1-α/۲ مقدار متناظر سطح معنی‌داری ۹۲۵/۰ در جدول توزیع احتمال نرمال است که برابر ۹۶/۱ است و d= ، خطای مطلق برآورد برابر ۰۸/۰ است. بنابراین با در نظر گرفتن مقادیر فوق و جایگذاری آن در رابطه به صورت زیر
 
حداقل حجم نمونه لازم برابر ۱۵۰ نفر بدست آمد و در این تحقیق تعداد نمونه‌ها با ۲۰ درصد افزایش برابر ۱۸۰ نفر در نظر گرفته شد.
۳-۶٫ روش گردآوری داده‌ها
روش جمع‌آوری داده‌ها در هر تحقیق بایستی به گونه ای باشد که بتواند اطلاعات دقیق و مورد نیاز محقق را فراهم کند. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از روش های زیر استفاده شد.
۳-۶-۱ مطالعه کتابخانه‌ای
به منظور مروری بر پیشینه پژوهش و تدوین چارچوب نظری و مفاهیم اساسی موضوع این پژوهش یافته‌های سایر مطالعات و تحقیقات از طریق گردآوری کتابها، نشریات، مقاله‌ها و همچنین کلیه مطالب موجود در شبکه اینترنت در رابطه با موضوع این پژوهش جمع‌آوری و بررسی شدند که نتایج بدست آمده در فصل دو ارایه شد.
۳-۶-۲ مطالعه پیمایشی
در روش پیمایشی از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. بدین منظور از پرسش نامه ای محقق ساخته بر اساس مدل مفهومی متشکل از سوال های بسته و باز استفاده شد. در جدول زیر سوالات مطرح شده در پرسشنامه برای اندازه گیری هر دسته از متغیرها ارایه شده است.
جدول شماره ۳- ۱: دسته بندی سوالات مطرح شده در پرسشنامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.