جستجوی مقالات فارسی – تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه …

ویژگی های والدین

شغل پدر، شغل مادر

تحصیلات پدر، تحصیلات مادر

تعداد فرزندان

ویژگیهای فرزندان

جنسیت (دختر، پسر )

سن (۱۲ تا ۱۴ سال) و (۱۵ تا ۱۸ سال)

۳-۷اعتبار سنجی ابزار
بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای بررسی اعتبار ابزار باید روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. در طی دو مرحله، روایی صوری پرسشنامه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و در نهایت پرسشنامه نهایی تایید شد.
علاوه بر روایی، پایایی پرسشنامه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
پایایی ابزار، که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری تعبیر می‌شود، عبارت است از اینکه اگر وسیله اندازه‌گیری در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. (خاکی، ۱۳۷۹) با توجه به آنکه سوالات پرسشنامه برای سنجش واقعیت موجود طراحی شده و واقعیتها برای هر خانواده ثابت و غیر قابل تغییرند لذا پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار می‌گیرد.
۳-۸٫ روش تحلیل داده ها
در این مطالعه پس از گردآوری پرسشنامه‌ها، پرسشها کدگذاری و داده‌ها وارد نرم افزار آماری SPSS15 شدند. با ورود داده‌ها، نخست داده ها به منظور بررسی هرگونه خطا در درج اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و سپس خروجی های گرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فنون و روشهای آمار توصیفی و نیز استفاده از روشهای آمار استنباطی انجام شد.
برای تحلیل داده های این بخش، از روش‌های معمول در آمار توصیفی نظیر تهیه جداول فراوانی، رسم نمودارهای مختلف، محاسبه شاخص‌های آماری و همچنین از روش‌های آمار استنباطی نظیر آزمون‌های تی استیودنت و کا-اسکوئر استفاده شد.
در بررسی‌های تحلیلی، قبل از انجام آزمون فرضیه ها، سطح آزمون (حداکثر خطای نوع اول قابل قبول α )را از قبل تعیین می کنند و سپس خروجی‌های بدست آمده را با آن مقایسه می‌کنند. در این پژوهش، همانند اکثر تحقیقات، سطح آزمون برابر مقدار ۰۵/۰=α در نظر گرفته شد. برای بررسی تحلیلی نیاز به طرح فرضیه آماری و آزمودن آن می‌باشد. فرضیه به صورت فرض صفر و فرض مقابل بیان می‌شود و بر اساس شواهد بدست آمده از پژوهش، نتیجه آزمون منجر به قبول یا رد فرض صفر آماری می‌شود. برای پذیرش یا رد فرض صفر آماری از دو معیار سطح معنا داری آزمون و یا مقایسه آماره آزمون با مقدار مربوط آن از روی جدول توزیع احتمالی آماره می‌توان استفاده نمود. در استفاده از سطح معناداری آزمون، در صورتی‌که مقدار آن کمتر از سطح آزمون مقدار( ۰۵/۰=α ) باشد فرض صفر رد می‌شود در غیر‌ این ‌صورت دلایل کافی برای رد فرض صفر وجود نداشته و فرض صفر مورد تایید قرار می‌گیرد.
فصل چهارم :یافته های پژوهش
-۴٫۱ مقدمه
همانگونه که در فصل سوم شرح داده شد پرسشنامه ها در فاصله اوایل تا اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ توزیع شدند. برای انتخاب افراد نمونه ۴ مدرسه شامل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه و دو دبیرستان دخترانه و پسرانه از شهر کرج انتخاب شدند و سپس از بین دانش آموزان هر مدرسه تعداد ۴۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه را برای تکمیل به والدین خود ارایه دهند. از بین ۱۸۰ پرسشنامه توزیع شده تعداد ۱۶۱ پرسشنامه معادل با ۸۹ درصد پرسشنامه‌های توزیع شده گردآوری شد که در جدول زیر پرسشنامه های تکمیل شده از هر گروه دانش آموزان ارایه شده است.
جدول شماره ۴- ۱: توزیع فراوانی تعداد پرسشنامه‌های گردآوری شده

گروه فراوانی درصد فراوانی نرخ بازگشت پرسشنامه
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir