تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد …

انتخاب مقصد : انتخاب مکانی برای گذران سفر
گردشگری داخلی: ساکنان یک کشور که فقط داخل آن کشور مسافرت می کنند(داس ویل , اعرابی و ایزدی ۱۳۷۸)
گروه سنی مورد نظر : نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده ومقایسه میان فرزندان خانواده که در دوره های راهنمایی و دبیرستان تحصیل می کنند ، است.
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین
۲٫۱مقدمه
تصمیم گیری یعنی شناسایی و اقدام یک عمل برای دست یازیدن به یک مسئله ی خاص یا بهره برداری از یک فرصت (استونر ۱۹۷۸).
تصمیم گیری یک فعالیت انسانی است که هرگز متوقف نمی شود . تصمیمات اصلی نظیر تحصیل ، کار، دین ، ازدواج ، زندگی ما را در گرو خود دارند . اما تصمیمات همیشه محدود به اتفاقات بزرگ نیستند. در زندگی روزانه ی ما، ما تصمیم گیران خستگی ناپذیر هستیم . تقریباً هر روز ، ما در مورد استفاده از پول و زمان تصمیم می گیریم .
از بسیارساده تا بسیار پیچیده ، تصمیم گیری چیزی است که مصرف کنندگان باید زمان زیادی را در روز در زندگی روزمره شان به آن بپردازند . در نتیجه همه ممکن است بر این توافق داشته باشند که توانایی یک فرد به حل پیچیدگی های تصمیم گیری به روشی موثر در زندگی اجتماعی او برای کمک به او در جهت کسب کیفیت زندگی بهتر ، مهم است (کوزاک[۵۱] ۲۰۱۰)
از آنجاییکه تصمیم گیری مرکز فعالیت های انسانی است، عجیب نیست که حجم زیادی از ادبیات بر این موضوع تمرکز کرده اند. علم اقتصاد ، روانشناسی ، جامعه شناسی فعالترین علوم در این زمینه هستند(دکراپ ۲۰۰۶[۵۲]).
۲٫۲تصمیم گیری کلی
در ادبیات که در ادامه خواهیم دید، ۵ موقع [۵۳] در تحقیقات تئوری تصمیم گیری به ترتیب ارائه گردیده است . اولین آن ها با کتاب های کلاسیک توسط ون نومَن و مورگنسترن[۵۴] (۱۹۴۴) در زمینه ی اقتصاد خرد و ادواردز[۵۵](۱۹۵۴) در روانشناسی آغاز شد . تصمیم گیری بر اساس فایده ی مورد انتظار ذهنی (SEU)[56] است که فایده به ارزش شخصی به جای ارزش پولی عینی بر می گردد. این به طور خالص رویکرد ساختاری به تصمیم گیری است (همانطور که با رویکرد فرایندی در تضاد است) به انتخاب برونداد متغیرهای درونداد بر می گردد. تصمیمات بر اساس اصول ریاضیاتی گذرا و سازگاری [۵۷] lمدلسازی می شوند. به طور مجازی هیچ چیز در مورد فرایند های روانشناسی که منجر به تصمیم می شود ، گفته نمی شود. به طور گسترده تر فایده ی مورد انتظار ذهنی به پارادایم منطقی بر می گردد. مصرف کننده به عنوان تصمیم گیرنده ی منطقی یا homo oeconomicus در نظر گرفته می شود که به دنبال افزایش منفعت یا رضایت خود تحت محدودیت های بودجه ای خود است . در این چارچوب ، پیش بینی آسان است زیرا اعمال مشابه فرض می شوند که به طور سیسماتیک منجر به نتایج مشابه می گردند.
محدودیت های اصل فایده ی مورد انتظار ذهنی خیلی زود در معرض دید قرار گرفت (دکراپ ۲۰۰۶ ،اسمال من و مور ۲۰۰۸، پاپاندرو۱۹۵۳، می [۵۸]۱۹۵۴) . به علت شرایط متناقض ، نقض ترجیحات ،تأثیرات کالبدی یا زمینه ای ، انتخاب های افراد، اغلب با پیش بینی ها و مفروضات فایده ی مورد انتظار ذهنی ناسازگار است. نارسایی های فایده ی مورد انتظار ذهنی برای یک توضیح جامع و پیش بینی ارزشمند تصمیم گیری انسان بعداً توسط نویسندگان دیگر اصلاح گردید(دکراپ ۲۰۰۶،اسمال من و مور۲۰۰۸).
یک رویکرد محتمل تر ، موقع دوم ، به عنوان جایگزین برای رویکرد جبری [۵۹] منطق خالص پیشنهاد شد. ایده ی کاهش ریسک یا عدم اطمینان در مورد نتایج یک عمل است، در نتیجه یک جایگزین، دیگر به تنهایی بر اساس ارزش مورد انتظارش ارزیابی نمی شود بلکه بعلاوه بر اساس سطح ریسک خود مورد ارزیابی قرار می گیرد .
تئوری دورنما[۶۰] (کانمن و تورسکی[۶۱] ۱۹۷۹) یا تئوری تأسف (بل ۱۹۸۲[۶۲]، لومز و ساگدن ۱۹۸۲[۶۳]) چنین احتمالاتی را در بر می گیرند. به هر حال ، این تئوری ها هنوز برای توضیح فرایند های واسطی که منجر به تصمیم می شوند ، رد می گردند( دکراپ ۲۰۰۶).
کارسیمون (۱۹۵۵) یک گام تعیین کننده را معرفی کرد که می تواند به عنوان موقع سوم در تحقیقات تصمیم گیری در نظر گرفته شود . منطق مرزدار یا محدود [۶۴] ( دکراپ ۲۰۰۶ ،اسمال من و مور ۲۰۰۸ ، مارچ و سیمون ۱۹۵۸[۶۵]، سایرت و مارچ [۶۶]۱۹۶۳) به عنوان رویکردی واقع گرایانه تر برای اصول تصمیم گیری ارائه شد. اگرچه افراد ذاتاً منطقی هستند ، توسط توانایی های ذهنی و زمان محدود و اطلاعات ناقص محدود شده اند. ارتباط ، ادراک ، حافظه و توجه مصرف کنندگان همه یک تأثیر انتخابی بر اطلاعات دارند. این منجر به اعمالی می شود که (همیشه) به طور کامل منطقی نیستند(دکراپ ۲۰۰۶). هدف ، انتخاب جایگزینی است که به جای بهترین امکان ، به اندازه ی کافی خوب باشد . اصل رضایتمندی به جای بیشینه کردن قرار می گیرد (دکراپ ۲۰۰۶، سیمون[۶۷] ۱۹۵۷). تاریخ و تجربه بر آستانه ی پذیرش (یا سطح خواست) تأثیر می گذارند. از آن جا که فرایندسازی و جستجوی اطلاعات پویا در هسته ی این رویکرد ها قرار دارند، مطالعات رد گیری فرایند تصمیم گیری مورد تشویق قرار گرفته اند. از طریق مطالعات ، قواعد جایگزین برای فایده ی مورد انتظار ذهنی و اصل توالی ، در معرض دید قرار گرفته اند. پیگیری قواعد[۶۸] پارادایم های منطقی بودن را که در آن یک منطق ، دلیل و نظم را اعمال می کند ، موازی قرار می دهد. به هر حال در پیگیری قواعد فرایند استدلال شامل ارزیابی جایگزین ها بر حسب نتایج مورد انتظار برای ترجیحات نمی شوند. در عوض ، آن به ایجاد شناخت ها و تطبیق قواعد برای شرایط شناخته شده مربوط می شود.یک منطق تخصیص به جای انتظار وجود دارد. از آن جهت ، پیگیری قواعد ، بیشتر ،گذشته نگر است (یک نفر از گذشته برای شکل دادن شناخت های مفید می آموزد)، حال آن که منطقی بودن به وضوح آینده محور است(یک نفر آینده را از ترجیحات مفید پیش بینی می کند)(دکراپ ۲۰۰۶).
در کنار رضایتمندی سنت تحقیقاتی اساسی دیگری در منطق مرزدار یا محدود وجود داردکه افزون گرایی [۶۹] نام دارد.این سنت نیز فرض می کند که تصمیم گیران به علت توانایی های ذهنی و اطلاعات محدود نمی توانند دیدی جامع از مسائل تصمیم داشته باشند. به هر حال افزون گرایی به منطق اصلاح تأکید دارد : یک تصمیم فقط اگر جایگزینی جدید و بهتر از ووضعیت فعلی باشد انتخاب می گردد. تصمیم گیری تحقیقات افزون مستمر می طلبد که منجر به مجموعه هایی بی پایان از اصلاحات می گردد که لیندبلوم آنرا پشت هم بودن[۷۰] می نامد . اولین توسعه در علوم سیاسی ، یک تصمیم گیرنده ی جایزالخطا و فاقد آینده نگری فرض می کند که با مقایسه ی وضعیت فعلی با چند گزینه ی جدید ، انتخاب را انجام می دهد و به روشی کورمالی برای انتخاب سیاست های بهتر(یا محصولات) از لحاظ عینی نسبت به ضعیف تر ها تلاش می کند .(دکراپ ۲۰۰۶، بندور [۷۱]۱۹۵۵). لیندبلوم [۷۲](۱۹۵۹) از ان جا که کاهش های پیوسته ی پیشین از شرایط فعلی ، گام به گام و با درجات کم ایجاد می شود، در حالیکه دیگری ها از اساس دوباره هر بار بر اساس گذشته تکرار می شود، فقط به عنوان تجربه در یک تئوری تجسم می یابد و همیشه آماده ی شروع به طور کامل می شود.
شمول تغییرات ممکن در بازنمود جایگزین های تصمیم ، جزئی جدید در موقع چهارم دزتحقیق و تئوری تصمیم گیری است . اولین تغییرات برای حل تعارضات تصمیم گیری ضروری اند ، زیرا اهداف متناقض باید مورد مذاکره و مشاوره مجدد قرار گیرند . این فرض جدید توسط شپارد (۱۹۶۴) معرفی گشت و سپس توسط کانمن و تورسکی (۱۹۷۹) و اسونسون(۱۹۷۹) اصلاح گردید. تغییرات ممکن است از رویداد های غیر منتظره منجر شوند. در آن مورد ، قضاوت ها بر اساس هنجارها یا استانداردهایی خواهد بود که از طریق رویدادها، خودشان ایجاد یا اصلاح شدند. به طور عام تر اتخاذ قواعد تصمیم برای ساختار یک مشکل به عنوان تصمیم گیری متناسب یا محتمل [۷۳] توصیف شد (دکراپ ۲۰۰۶ ، اسمال من و مور۲۰۰۸) . این رویکرد فرض می کند که مردم از انواع استراتژی ها برای حل مسائل تصمیم استفاده می کنند . انتخاب یک استراتژی خاص به ویژگی های شخصی ( توانایی شناختی ، دانش اولیه ) ، ویژگی های مسئله ( عوامل زمینه ای ) ،زمینه ی اجتماعی ( مسئولیت ، عضویت در گروه ) بستگی دارد. دو چارچوب اصلی برای تصمیم گیری محتمل استفاده می شود. از یک طرف چارچوب هزینه / منفعت ، فرض می کند که انتخاب استراتژی نتیجه ی سازش بین اشتیاق برای گرفتن یک تصمیم صحیح و اشتیاق برای کم کردن تلاش است (بیچ و میشل [۷۴]۱۹۷۸) . از طرف دیگر چارچوب ادراکی در نظر می گیرد که تصمیم گیری توسط اصول پایه ی ادراک انسانی نظیر ابراز / اسکلت بندی مسئله تصمیم تحت تأثیر قرار می گیرد (تورسکی و کانمن ۱۹۸۱) یا ادراک انتخاب ها به عنوان پیشنهاد حاصل می شود( پوتو[۷۵] ۱۹۸۷).
مدل سیاسی تصمیم گیری یک مورد خاص از تصمیم گیری متناسب است (دکراپ ۲۰۰۶، اسمال من و مور ۲۰۰۸). این مدل از مشاهده شروع می شود که اکثر تصمیمات انسانی ، فردی نیستند ولی در عوض شامل گروه ها می شوند. تئوری های تیم ها و بازی ها اولین بار برای توضیح تصمیم گیری گروهی پیشنهاد شده اند . به هر حال این ها بر اساس فروض قابل پرسشی اند که : ۱- افراد ترجیحات با ثبات و / یا شناختی داند تا هیچ تعارضی رخ ندهد(تئوری تیم ها) و ۲- ترجیحات و شناخت ها بی ثباتند ولی الگوها برای حل تعارضات می کوشند ، چون آن ها به طور منطقی رفتار می کنند (تئوری بازی ها). در عوض پارادایم تصمیم گیری سیاسی فرض می کند که بازیگران بی ثبات چندگانه ، کمتر مستعد تأکید بر از بین بردن تعارض در ترجیحات یا شناخت هستند(دکراپ ۲۰۰۶، مارچ ۱۹۹۴). جنگ برای قدرت (از طریق زور یا تبادل) و ایجاد اتحاد (از طریق چانه زنی ) دو اصطلاح در اصل تصمیم گیری سیاسی هستند.
پست مدرنیسم موقع پنجم را در مطالعه ی تصمیم گیری معرفی می کند . این دیدگاه نو شده در علوم اجتماعی، راه را برای نقدهای متد بر تئوری های منطقی بودن و پیگیری قواعد تصمیم گیری انسان سنگفرش می کند(مهیا می کند). جهانی که تصمیم گیران با آن مواجه اند به نظر می رسد که به طور سیستماتیک از کم نظم تر، مبهم تر و سمبلیک تر از دنیایی باشد که در اغلب تئوری های ذکر شده در بالا تا به حال به تصویر کشیده شده است (دکراپ ۲۰۰۶مارچ ۱۹۹۴). واقعیت منحصربفرد نیست ، علیت، اغلب نا واضح و تعمد، یک پیش بینی کننده ی ضعیف رفتار است. پارادایم های جدید به منظور به حساب آوردن این نسبی گرایی است . مدل سطل زباله (کوهن و همکاران ۱۹۷۲[۷۶] ) مبهم بودن و عدم اطمینانی را در بر می گیرد که در جهان مشاهده می شود. این مدل پیشنهاد می دهد که تصمیمات شبیه سطل زباله اند که در آن مسائل با راه حل ها ، فرصت های انتخاب و تصمیم گیران در آن رها شده اندو با هم به وسیله ی نزدیک[۷۷]ی زمان مرتبط هستند. به عنوان نتیجه تقریباً هر راه حل می تواند با هر مشکل شریک باشد، در حالی که آن در زمان مشابه فراخوانده شود.
مدل سطل زباله براساس چشم انداز مرتب کردن (ترتیب )زمانی است که هر فرایند تصمیم شامل مجموعه ای از افراد و گروه هایی است که به طور همزمان در سایر چیزها در گیر می شوند (دکراپ ۲۰۰۶، مارچ ۱۹۹۴).
۲٫۳تصمیم گیری مصرف کننده
در کنار علم اقتصاد ، روانشناسی و جامعه شناسی ، به تصمیم گیری در علوم مدیریت ، و به طور خاص تر در رفتار مصرف کننده و سازمانی توجه زیادی شده است . بررسی تصمیمات خرید (محصول ، برند ، مغازه ، شیوه ی پرداخت و … ) همان طور که در آن ها تجارت برای فروش خدمات و کالاهایشان ممکن می سازد ، ارزشمند است . انتخاب و استفاده از تصمیم ها نیز دارای اهمیت زیادی نه تنها برای خود مصرف کنندگان بلکه برای خط مشی گذاران و بازاری ها نیز مهم است. خلاصه ، تصمیمات مصرف کننده فراگیر هستند. هیچ راهی وجود ندارد که مصرف کننده بتواند از تصمیم گیری بگریزد ( دکراپ ۲۰۰۶، والترز و برژیل[۷۸] ۱۹۸۹). ولی اینجا دوباره ، خرید نهایی فقط بخش قابل مشاهده ی کوه یخ است . چون که تجسمی از کل اصل تصمیم گیری می باشد ، که با شناخت مسئله ( نیاز ) شروع می گردد .
۲٫۳٫۱تئوری های کلاسیک
تئوری های کلاسیک مصرف کننده را یا کاهش دهنده ی ریسک ، حل کننده ی مسئله یا پردازنده ی اطلاعات نشان می دهند . این مواقعی است که یکی با سه مورد از بخش اول( تصمیم گیری کلی ) در یک خط قرار دارند. دیدگاه مصرف کننده به عنوان یک کاهنده ی ریسک اولین بار توسط بائر ۱۹۶۰و تایلر ۱۹۷۴[۷۹] پیشنهاد شده است . ریسک ممکن است به عنوان پیش بینی (انتظار) شخصی تشریح شود که یک عمل خاص منجر به کاهش یا عدم اطمینان در مورد نتیجه ی خرید شود . ریسک می تواند روانشناختی یا فیزیکی باشد ، می تواند به پول ، ساخت محصول یا پذیرش اجتماعی مربوط باشد . تئوری کاهش ریسک فرض می کند که مصرف کنندگان مایل به کاهش ریسک به سطحی قابل پذیرش در تصمیمات بازارشان هستند. جستجوی اطلاعات بسیار محدود است مگر اینکه به اتخاذ انتخاب هایی امن تر(مطمئن تر) کمک نماید. کاهش ریسک شامل استراتژی هایی نظیر وفاداری به برند ، تکرار خرید ها ، و خرید گرانترین یا مشهورترین برند ها می شود(دکراپ ۲۰۰۶).
حل مسئله مشهور ترین رویکرد برای تصمیم گیری مصرف کننده است . تعداد چشمگیری از مدل های رفتار مصرف کننده بر اساس این پارادایم هستند (دکراپ ۲۰۰۶، هاوارد و شث [۸۰]۱۹۶۹ ، انگل و همکاران[۸۱] ۱۰۷۳). فروض پایه ی آن ، این است که هر مصرف کننده ای نیاز یا اشتیاق دارد که مشکلی را در چارچوب فردی برانگیزد. مصرف کننده با تصمیم به یک روند به منظور رفع نیاز یا اشتیاق متعهد به حل آن مسئله می شود . تصمیم گیری مستلزم این گام های مخصوص به خود است. : شناخت نیاز ، جستجو برای اطلاعات (که فرض می شود بسیار مهم است ) ، ارزیابی جایگزین ها ( مصرف کننده ویژگی ها و محصولات را ارزیابی می کند) ، خرید ، نتایج ( ارزیابی بعد از خرید ).
حل مسئله به طور آشکار به عملی منطقی و با تفکر بر می گردد که یک تصمیم گیرنده ی عاقل را می طلبد ( دکراپ ۲۰۰۶ ، فیش بن و آجزن[۸۲] ۱۹۷۵) . تصمیمات خرید در یک پیوستار بین حل مسئله ی گسترده ( EPN [۸۳]) و حل مسئله ی محدود ( LPS [۸۴]) واقع شده است . گستردگی حل مسئله به طور مثبت توسط سطح تمایز بین جایگزین ها ، دسترسی زمانی و مداخله تحت تأثیر قرار دارد. (انگل و همکاران ۱۹۹۰ ).
رویکرد پردازش اطلاعات فرض می کند که مصرف کنندگان به طور مستمر به دنبال اطلاعات یا پردازش آن به منظور بهبود کیفیت انتخاب هایشان هستند (دکراپ ۲۰۰۶ ، بتمن[۸۵] ۱۹۷۹ ) . همساز با حل مسئله ، همان طور که آن می طلبد که مصرف کنندگان منابع محدودی برای پردازش اطلاعات دارند ، از منطقی بودن مرزدار حمایت می کند . این در راستای این عقیده است که ترجیحات برای گزینه های هر پیچیدگی یا تازگی در تصمیم گیری اغلب طرح ریزی شده ، نه اینکه صرفاً ابراز شده باشد (دکراپ ۲۰۰۶، بتمن و همکاران ۱۹۹۸ ). مصرف کنندگان ترجیحات به خوبی توضیح داده شده ندارند ولی آن ها وقتی که نیاز است در یک جا بنا می کنند نظیر زمانیکه یک انتخاب خاص را انجام می دهند .
۲٫۳٫۲تئوری های پست مدرن
در اقتصاد بازار فعلی که توسط هر تکنولوژیها و فشارهای رقابتی متمایز شده ، مصرف کنندگان اغلب با تعداد زیادی از جایگزین ها مواجهند (برند ها یا کالاه های زیاد) و غرق در اطلاعات از منابع بسیار هستند (مثل خانواده ، دوستان ، تبلیغات ، مأموران فروش ) . عدم اطمینان در مورد استفاده ، عملکرد محصول و مبادلات سخت (مثل قیمت در برابر کیفیت ) منجر به مجموعه ای از تنگناهای بازار جدی برای مصرف کنندگان می شود . این ماهیت چند وجهی ، کار تصمیم گیری مصرف کننده تعدادی از پرسش های مهم را ایجاد کرده است ( دکراپ ۲۰۰۶ ، بتمن و همکاران ۱۹۹۱ ) و توضیحات کلی جدید تری از رفتار مصرف کننده پدید آمده است . دو جریان اصلی مصرف کننده را به عنوان تصمیم گیرنده ی انطباقی یا لذت گرا در نظر می گیرد. مدل سطل زباله پارادایم جدید دیگری است که از رفتار سازمانی نشأت گرفته است . این تئوری ها با دو موقع آخر تئوری تصمیم گیری که در بالا ارائه گشت در یک خط قرار دارند.
در چشم انداز تجربی یا لذت گرایی در رفتار مصرف کننده (هالبروک [۸۶]۱۹۸۲ ، دکراپ ۲۰۰۶ ) ، به معنای دقیق کلمه تمرکز بر اصل تصمیم گیری قرار دارد ، ولی تا حدی بر تجربه ی مصرف محصولات است . به هر حال آن اشاره ای ضمنی به تصمیم گیری و ساخت های ذهنی دارد . مصرف لذت گرایانه به جنبه هایی از رفتار مصرف کننده وابسته است که به جنبه های چند حسی ( مزه ها ، صدا ها ، تصاویر بصری ) خیالات و عاطفی تجربه ی یک فرد از محصولات بر می گردد ( دکراپ ۲۰۰۶ ، هالبروک ۱۹۸۲ ) . مصرف کنندگان به دنبال گرفتن تصمیماتی هستند که رضایت ( خوشایند ) و برانگیختگی احساسشان را افزایش خواهد داد . دقت کنید که مصرف لذتی درد آور نیز ممکن است باشد ، زیرا مصرف کنندگان می توانند از دانش درد آور برای گسترش احساسات و ساخت خیالات (فانتزی هایی) استفاده کنند که آن ها را قادر به کنار آمدن بهتر با حقایق ناخوشایند می نماید ( هرشمن و هالبروک ۱۹۸۲ ). در نتیجه هالبروک ( ۱۹۸۴ ) پیشنهاد جایگزینی CAB [۸۷] سرخورده با مدل CEV [۸۸] می کند . این دیدگاه جدید تر از رفتار مصرف کننده بر استفاده ی محصول ، تجربه ی مصرف و ابعاد سمبلیک و لذت جویی محصول تمرکز دارد . محصولات دیگر به عنوان موجودیت های عینی در نظر گرفته نمی شود بلکه سمبل های ذهنی اند که با پاسخ های احساسی ، رضایت حسی ، درک هنری یا خیالبافی ( رویای بیداری ) همراه هستند . این چشم انداز تجربی و لذت جویی به طور خاص برای کلاس های محصولات مثل رمان ها ، مظاهر فرهنگی رویداد های ورزشی یا تعطیلات مناسب است.
تصمیم گیری متناسب یا محتمل ( بتمن و همکاران ۱۹۹۱ ، و پین و همکاران ۱۹۹۳ ) بر اساس اصلی است که مصرف کنندگان به شیوه ای به انواع شرایط کار ، پاسخ می دهد، منعطف هستند . در ابتدا تصمیم گیری متناسبی است که درآن استراتژی های تصمیم برای ویژگی های مسئله نظیر تعداد جایگزین ها ، فشار زمان ( متغیرهای کار ) متناسب شد. دوم تفاوت های افراد نیز بر اینکه چگونه یک فرد تصمیم به حل مسئله ی تصمیمی خاص می گیرد ، تأثیر می گذارد . توانایی ذهنی ( شناختی ) ، دانش اولیه و مهارت ، اثرات اصلی اند. سوم تصمیم گیری به عوامل اجتماعی بسیاری بستگی دارد. از یک طرف تصمیمات فردی می توان توسط پاسخگویی به افراد مرتبط دیگر مثل دوستان یا اعضای خانواده تحت تأثیر باشد . از طرف دیگر برخی تصمیمات شامل ذی نفعان چندگانه می شود . این منجر به مشکلاتی می شود که به تصمیم گیری گروه مربوط است که به طور خلاصه عوامل مسئله ، فرد و زمینه ی اجتماعی یک طرح از جنبه های اصلی است که بر تصمیم گیری مصرف کننده ی محتمل تأثیر می گذارد (دکراپ ۲۰۰۶ ، بتمن و همکاران ۱۹۹۱ ) .
مدل تصمیم سطل زباله حتی یک شکاف ریشه ای با تئوری های کلاسیک را نشان می دهد . این پارادایم یک مفهوم مهم برای تصمیم گیری مصرف کننده دارد . اول تعاریف مسئله متغیر هستند : آن ها تا آن جا که افراد یا مشکلات جدید تغییر می کنند به فرصت های انتخاب ضمیمه شده اند . دوم ، به سایر اصل های تئوری رفتار مصرف کننده ی کلاسیک اهمیت داده نشده است : اطلاعات اغلب جمع آوری شده ولی استفاده نشده اند ، ترجیحات واضح نیستند و بسیاری از آن ها تأثیر کمی بر انتخاب دارند . سوم ، مقوله های ارزیابی از پیش در دسترس نبوده ولی در عوض در طول و بعد از اصل تصمیم گیری کشف شده است . چهارم ، یک انتخاب خاص می تواند حتی زمانیکه به هیچ مسئله ای پی برده نشده و یا زمانیکه مشکل به فرصت های انتخاب بر می گردد ، صورت گیرد . در عوض هیچ انتخابی زمانی که تعدادی از مسائل به فرصت انتخاب مربوط هستند صورت نمی گیرد زیرا این از انرژی تصمیم گیرنده فراتر می رود
.
۲٫۴مراحل تصمیم گیری
در ورای هر عمل خرید یک فرایند مهم تصمیم گیری نهفته است که باید بررسی شود ( روستا ، ونوس ، ابراهیمی ۱۳۸۵).
ادبیات رفتار مصرف کننده (بلک ول و همکاران ۲۰۰۱، آسائل ۱۹۹۸، مورگان ۱۹۹۶) بیان کردند که مصرف کنندگان خانوادگی زمانیکه تصمیم خرید می گیرند در چهار مرحله در گیر می شوند:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.