پژوهش – تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه …

جاذبه ها و تسهیم تجربیات تعطیلات ممکن است برخی انگیزاننده های مهم برای سفر باشند . اغلب اتفاق می افتد که برخی افراد در واحد تصمیم گیری بخواهند سایر اعضا از تجربه ی گذشته او از یک واحد تصمیم گیری دیگر بهره برند. این ابتدائاً بر انتخاب مقصد تأثبر می گذارد ، مانند سه مثال زیر:
یک زن بومی فرانسوی دوست دارد که مکان های بسیاری را در فرانسه به شوهرش نشان دهد ، یک مرد جوان بعد از یک سفر مدرسه ای به یونان ممکن است به والدینش بگوید که شما باید حتماً به آن جا بروید ، یک عضو گروه دوستان تجربه اش از تنریف در اسپانیا را زمانیکه از امتیازات جزیره تمجید می کند ، بیان کند.
اغلب والدین سعی می کنند که تجربیاتشان را به فرزندانشان به عنوان بخشی از آموزش آن ها ، به آنان تلقین کنند . نوعی از آموزش بین نسلی و انتقال دانش سفر وجود دارد: در نتیجه ما تلاش می کنیم ، زیرا آنان فرزندان ما هستند و ما سعی می کنیم که سبک تعطیلاتمان را به آنان بیاموزیم ؛ ولی این کار ساده ای نیست( دکراپ ۲۰۰۶) .
۲٫۵٫۲توزیع نقش ها
یافته های بدست آمده بر اساس توزیع نقش ها در چارچوب گروه تصمیم گیری در جدول ۱-۲ خلاصه شده است ؛ که فقط با واحد های تصمیم گیری زوج ها و خانواده ها دمساز است. از جدول ۱-۲ می توان مشاهده کرد که تصمیم گیری کلی تلفیق کننده ی عقاید مختلف[۱۱۷] هستند . به عبارت دیگر تصمیمات تعطیلات ثابت کرده است که همانطور که تمام اعضای خانواده مداخله گر هستند ، مشترک است . به هرحال در واحد های تصمیم گیری کمی ، مردها ( شوهران ) متنفذ هستند . اگرچه زنان و فرزندان تأثیر دارند ، آن ها نقش های منفعل تری در تصمیم گیری ایفا می کنند. اگر به جزئیات بیشتر برویم ، می بینیم که ماهیت این تأثیر ها متفاوت است (دکراپ ۲۰۰۶) .
کودکان بر آن چه که افراد در تعطیلات انجام می دهند ، تأثیر دارند . تصمیمات همراهی کننده ( بردن یک دوست به همراه خانواده ) ، اقامتگاه ( باید استخر شنا داشته باشد) ، جاذبه ها (من می خاهم از پونت دی نورماندی بازدید کنم) ، فعالیت ها ( شنا ، پیاده روی ، ورزش و… ) و مقصد ( نه خود مقصد بلکه ویژگی هایی که مقصد باید داشته باشد) به طور خاص مورد تأثیرند (دکراپ ۲۰۰۶). به علاوه پروژه های جانبی کودکان ( اردو ها ، واحد های آموزشی ) اغلب بر زمانبندی تعطیلات اثر می گذارند. در حالیکه کودکان بر تصمیمات تأثیر گذارند ، اما آن ها نیروی پیش برنده ی تصمیمات خانواده نیستند ( دکراپ ۲۰۰۶) . به هرحال مشارکت و مداخله ی آن ها در طول تجربه ی سفر و تعطیلات ، افزایش می یابد . از داده ها مشهود است که اکثر تصمیماتی که در سفر گرفته می شود ( تور ، فعالیت ها ، جاذبه ها ، خرید ها ) از طرف کودکان مورد نفوذاست . نشانه های زیادی وجود دارند که ارتباط در واحد تصمیم گیری در طول زمان افزایش می یابد و اینکه والدین بیشتر مستعد (متمایل ) به پرسش از فرزندانشان و علایق آن ها و به حساب آوردن آن ها دارند . والدین عادت دارند که علائق و اشتیاق خودشان را به خاطر فرزندانشان قربانی کنند . (دکراپ ۲۰۰۶) .
جدول ۱-۲ نقش های خانواده در تصمیم گیری تعطیلات بر اساس کتاب تصمیم گیری تعطیلات. دکراپ ۲۰۰۶

شماره ی واحد تصمیم گیری تصمیم گیری کلی انتخاب مقصد انتخاب های هنگام سفر تحریک جستجوی اطلاعات آماده سازی عملی رزرواسیون
۱
۲
۳
۵
۷
۱۱

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.